Za pretraživanje  molimo koristiti pretraživanje po prezimenu.

Podaci na ovoj stranici se ne mogu uzeti kao službeni (službene podatke može dati samo Fakultet, tj. njegova studentska služba koja vodi te podatke).


Unos i prikaz radova


Napredna pretraga

Ukupno: 1691 rezultata

Skoči na stranicu | ->

Kandidat Naslov Mentor Datum obrane
Ime Prezime
Alen Hećimović Određivanje lokalnog gubitka vodne komore Dalibor Carević 19.09.2019.
Tatjana Boričić Analiza troškova i koristi sanacije zgrade Hrvatskog muzeja arhitekture Lana/Ivana Lovrenčić Butković/Burcar Dunović 19.09.2019.
Kristina Fištrić Idejno rješenje nastavka državne ceste DC 12, dionica Malo Korenovo - Obrovnica Ivica Stančerić 19.09.2019.
Marta Frklić Proračun nosivosti i uporabljivosti armiranobetonske zgrade prema važećim HRN EN normama Marta Šavor Novak 19.09.2019.
Petra Ivanda Rekonstrukcija državne ceste DC 414, dionica Potomje - Postup Ivica Stančerić 19.09.2019.
Ivan Ćurković Eksperimentalna analiza mosta na autocesti Marko Bartolac 19.09.2019.
Suzana Ereiz Eksperimentalna i numerička analiza katedrale Sv. Jakova u Šibeniku Ivan Duvnjak 19.09.2019.
Kristina Falak Procjena ponašanja postojeće armiranobetonske zgrade na djelovanje potresa - dilatacija A Mario Uroš 19.09.2019.
Marta Fijačko Proračun čelične hale za proizvodnju peleta na požar Davor Skejić 19.09.2019.
Daria Franulović Primjena metoda parcijalnih faktora na mostu Pavičići Marija Kušter Marić 19.09.2019.
Jeronim Hrkać Usporedba različitih rješenja ribljih staza Eva Ocvirk 19.09.2019.
Ivana Hržan Modul elastičnosti betona s pepelom drvne biomase Nina Štirmer 19.09.2019.
Alen Jertec Planiranje i pracenje izrade BIM modela zgrade Hrvatskog muzeja arhitekture Ivana Burcar Dunović 19.09.2019.
Petra Klišanin Organizacijska struktura i organizacijska kultura građevinskog poduzeća CEMEX Miljenko/Ivana Antić/Burcar Dunović 19.09.2019.
Ante Dodig Fizikalni i numerički model riblje staze Goran Lončar 19.09.2019.
Juraj Drašković Projektiranje lukobrana na pilotima Dalibor Carević 19.09.2019.
Iva Ereš Projektiranje sastava sanacijskih i podljevnih mortova Marijan Skazlić 19.09.2019.
Mateja Fabečić Razvoj metode ekvivalentnog trajanja za procjenu valnih visina iz mjerenih podataka o vjetru Dalibor Carević 19.09.2019.
Josip Baraba Proračun armiranobetonske stambene zgrade Tomislav Kišiček 19.09.2019.
Filip Borak Suvremeni pristupi proračunu potresnog djelovanja na AB konstrukcije Mislav Stepinac 19.09.2019.