Za pretraživanje  molimo koristiti pretraživanje po prezimenu.

Podaci na ovoj stranici se ne mogu uzeti kao službeni (službene podatke može dati samo Fakultet, tj. njegova studentska služba koja vodi te podatke).


Unos i prikaz radova


Napredna pretraga

Ukupno: 560 rezultata

Skoči na stranicu | ->

Kandidat Naslov Mentor Datum obrane
Ime Prezime
Petar Adamović Sistematski pristup modeliranju pripremne faze izgradnje objekata visokogradnje - - 18.02.1987.
Dunja Aganović Interakcija izbočavanja i utjecaja shear lag - - 17.11.1997.
Krešimir Agnezović Ovisnost posmične čvrstoće gline parametara tla Tomislav Ivšić 28.12.2011.
Igor Ajdić Mogućnosti upotrebe letećeg pepela u građenju cesta - - 20.10.1983.
Boris Androić Procjena vijeka naših čeličnih željezničkih mostova iz aspekta zamora materijala - - 19.10.1982.
Milutin Anđelić Proračun visokostijenog nosača sa pojačanim rubovima - - 02.02.1970.
Borković Antun Zaštita kamenih konstrukcija spomenika kulture protiv djelovanja potresa na primjeru Dubrovnika - - 05.03.1984.
Željko Arbanas Utjecaj štapnih sidara na ponašanje stijenske mase pri izvedbi visokih zasjeka - - 15.06.2002.
Josip Babeli Viseće ploče u konstrukcijama mostova - - 29.12.1980.
Branko Babić Proračun visokostijenog nosača prihvaćenog sa dvije beskonačne paralelne membrane Ritz-ovom metodom - - 19.04.1984.
Branimir Babić Odnosi nekih fizikalnih i geomehaničkih osobina vapnom stabiliziranih glina - - 05.02.1976.
Goran Bajić Kategorizacija i konstruktivni elementi za projektiranje biciklističkih staza - - 14.05.1987.
Martina Balić Rotacijski kapacitet poprečnih presjeka spregnutih nosača - - 19.12.1996.
Hrvoje Ban Prionljivost između betona i sanacijskih mortova pri promjenama temperature - - 16.07.2008.
Mladen Bandić Plan i program mjerenja odgovora vitkih konstrukcija na pobude od karmanovih virova - - 31.05.1983.
Davor Banić Prionljivost između betona i armature u betonskim konstrukcijama oštećenih korozijom armature - - 06.03.2007.
Ivana Banjad Optimalizacija sastava betona za tunelske obloge - - 28.04.2000.
Ivan Barac Ovisnost stabiliteta asfaltnog uzorka načinjenog na bazi kamenog skeleta eruptivnog porijekla s nalazišta Fužinski Benkovac, o njegovim prostornih karakteristikama - - 14.02.1985.
Marina Barbalić Uređenje bujičnih područja u borbi protiv poplave i erozije tla Josip Petraš 14.04.2011.
Zoran Bašić Građevinski aspekti dogradnje drugog kolosijeka na jednokolosječnim prugama - - 17.04.1992.