O djelatniku
izv. prof. dr. sc. Ivana Burcar Dunović
Zvanje:izvanredni profesor
Lokacija: 202
Telefon:01/4639 270
Telefon kućni:270
E-mail: E-mail
Zavod/služba : Zavod za organizaciju i ekonomiku građenja
Godina diplomiranja:2001.
Godina magistriranja:2005.
Godina doktoriranja:2012.
Na zavodu od:2001.

Nastava

sveučilišni preddiplomski

sveučilišni diplomski

Životopis

Dr.sc. Ivana Burcar Dunović, dipl. ing. građ. rođena je 29. svibnja 1975. u Gospiću. Osnovnu školu i Gimnaziju (matematički smjer) završava u Karlovcu. U rujnu 2001. završava Građevinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, nakon čega se zapošljava na Građevinskom fakultetu kao znanstveni novak-asistent na projektu 0082208 „Upravljanje resursima i rizicima u građevinskim projektima“, u Zavodu za organizaciju i ekonomiku građenja. U ak.god. 2001/2002 upisuje poslijediplomski znanstveni studij, smjer Organizacija građenja kojeg završava izradom magistarskog rada u vodstvu mentora prof.dr.sc. Mladena Radujkovića pod naslovom "Struktura registra rizika kod upravljanja građevinskim projektima", te obranom istog 07.10.2005. stekla akademski stupanj magistar znanosti iz znanstvenog područja tehničke znanosti, polja građevinarstvo, znanstvene grane organizacija rada i proizvodnje. Po završetku navedenog znanstvenog projekta u 2007. godini znanstveni rad je nastavila u okviru znanstvenog projekta Upravljanje rizikom i promjenama u projektno usmjerenom građevinskom poslovanju (082-0822156-2993). U 2009. godini pokreće postupak izrade doktorskog rada izvan doktorskog studija, te se u rujnu iste godine odobrava izrada rada pod nazivom „Upravljanje rizicima kod infrastrukturnih projekata“. Obranom doktorskog rada navedenog naziva 16.07.2012. stekla je naziv doktorice znanosti znanstvenog područja tehničkih znanosti, znanstvenog polja građevinarstva, znanstvene grane organizacije i tehnologije građenja.

U ožujku 2002. godine izabrana je u suradničko zvanje mlađi asistent, u prosincu 2004. godine u suradničko zvanje asistent, a od kolovoza 2012. godine u istraživačko zvanje višeg asistenta. U lipnju 2013. izabrana je u nastavno-znanstveno docent.

Osim magistarskog i doktorskog rada, u koautorstvu je objavila dva udžbenika. Tijekom svog znanstvenog rada objavila je dvadeset četiri znanstvena rada u znanstvenim časopisima i međunarodnim konferencijama iz područja organizacije i upravljanja građevinskim projektima. Od toga je dva članaka indeksirano u Web of Science (SCI - Expanded), jedan u Scopus te jedan u INSPEC bazi podataka.

Dodatno se educirala iz područja:

 • upravljanja infrastrukturnim i transportnim projektima,
 • FIDIC ugovora,
 • pripreme i vođenja EU projekata,
 • analize troškova i koristi za Major EU projekte te
 • upravljanja rizicima.

Kao predavač sudjeluje u provedbi 30-tak seminara iz područja upravljanja projektima u organizaciji Hrvatske udruge za upravljanje projektima te Građevinskog fakulteta u okviru programa Stručnog usavršavanja u graditeljstvu.

Na preko 20 stručnih projekata sudjelovala je kao voditelj, projektant suradnik, član tima ili konzultant. Također je sudjelovala u pripremi prijave 3 projekta za financiranje u okviru EU programa FP6 i FP7. Posjeduje profesionalne međunarodne ovjere IPMA-in stupanj D – Ovjereni suradnik za upravljanje projektima te IPMA-in stupanj C – Ovjereni voditelj projekata.

Aktivni je član Hrvatske udruge za upravljanje projektima, International Project Management Association, Hrvatske udruge za organizaciju građenja te Hrvatskog društva građevinskih inženjera. Također je član znanstveno-stručne mreže NETLIPSE (Network for the dissemination of knowledge on the management and organisation of Large Infrastructure Projects in Europe).

Od 2004-2008 obnaša dužnost Tajnika Hrvatske udruge za upravljanje projektima CAPM/HUUP, te Tajnika Tijela za ovjeru (CAPM/HUUP-CERT) koju nastavlja do 2012.

Od 2012 sudjeluje u projektu Megaproject: The effective design and delivery of megaprojects in the European Union, gdje provodi istraživanje u sastavu Radne skupine "Managing External Stakeholders", te kao voditelj radne skupine "Risk in Front End"

Objavljeni radovi u Hrvatskoj znanstvenoj bibliografiji (CROSBI)
Napomena: Ove radove održava Knjižnica Instituta Ruđer Bošković koja vodi projekt Hrvatske znanstvene bibliografije CROSBI. Ovim linkom možete vidjeti sve podatke o radovima koje su autori unijeli u bazu podataka.

Za sve izmjene možete se obratiti na help@bib.irb.hr, a na istu adresu možete uputiti i sva vaša pitanja i sugestije vezana uz CROSBI.
Nastavne djelatnosti

Na Građevinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu od akademske godine 2001./2002. sudjeluje u nastavi na sveučilišnom dodiplomskom, preddiplomskom i diplomskom studiju, koji pripada znanstvenoj grani Organizacija i tehnologija građenja, u znanstvenom polju Građevinarstvu, u znanstvenom području Tehničke znanosti.

Dodiplomski i preddiplomski studij:

 • Organizacija građenja (asistent do kraja izvođenja studija 2008.)
 • Organizacija građenja I (asistent do 2013.god)
 • Tehnologija građenja niskogradnja (Nositelj predmeta od 2013.)

Dodiplomski i diplomski studij:

 • Organizacija građenja II (asistent do 2006.god)
 • Metode planiranja (asistent do 2012. god i nositelj predmeta od 2013.)
 • Upravljanje projektima (asistent do 2013 i suradnik)
 • Tehnologija građenja 1 (nositelj predmeta)

Također sudjeluje u pripremi nastavnih pomagala za studente od čega su istaknuti objavljeni sveučilišni udžbenici; „Riješeni primjeri zadataka: Organizacija građenja i Metode planiranja“  (ISBN:978-953-6272-27-3) i "Planiranje i kontrola projekata", auditorne vježbe iz predmeta Organizacija građenja, Metode planiranja i Organizacija građenja II te e-learning sustav za predmet Metode planiranja, Tehnologija građenja niskogradnja, Tehnologija građenja 1 i Stručna praksa.

 

Izabrane publikacije

Uredništvo

 • International Conference Organisation, Technology and Management in Construction - Proceedings / Burcar Dunović, Ivana; Mlinarić, Vjeran; Završki, Ivica (ur.).Zagreb : Hrvatska udruga za organizaciju građenja, 2013 (proceedings).
 • Alfalla-Luque, Rafaela; Baltov, Milen; Burcar Dunović, Ivana; Gebbia, Aldo; Irimia-Diéguez, Ana; Mikić, Miljan; Pedro, Marisa J.G.; Sánchez-Cazorla, Álvaro; Sertić, Josip; Silva, Joao de Abreu E; Spang, Konrad. Risk in the Front End of Megaprojects 2ed - The RFE Working group report .Leeds : University of Leeds, 2015

Knjige (autorstvo)                

 • Alfalla-Luque, Rafaela; Baltov, Milen; Burcar Dunović, Ivana; Gebbia, Aldo; Irimia-Diéguez, Ana; Mikić, Miljan; Pedro, Marisa J.G.; Sánchez-Cazorla, Álvaro; Sertić, Josip; Silva, Joao de Abreu E; Spang, Konrad. Risk in the Front End of Megaprojects 2ed - The RFE Working group report .Leeds : University of Leeds, 2015
 • Littau, Paul; Burcar Dunović, Ivana; Pau, Louis-Francois; Mancini, Mauro; Irimia Dieguez, Ana; Medina-Lopez, Carmen; Spang, Konrad; Travaglini, Agnese; Colombo, Raffaello; Nahod, Maja- Marija; Lukasiewicz, Agnieszka. Managing Stakeholders in Megaprojects - The MS Working Group Report . Leeds : University of Leeds, 2015

Udžbenici i skripte

 • Radujković, Mladen; Car-Pušić, Diana; Ostojić Škomrlj, Nives; Vukomanović, Mladen; Burcar Dunović, Ivana; Delić, Davor; Meštrović, Hrvoje. Planiranje i kontrola projekata / Radujković, Mladen (ur.) Zagreb : Sveučilište u Zagrebu, Građevinski fakultet, 2012.
 • Radujković, Mladen; Burcar, Ivana; Vukomanović, Mladen. Riješeni primjeri zadataka - Organizacija građenja 1 i Metode planiranja / Vukomanović, Mladen (ur.). Zagreb : Građevinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, 2008.

Znanstveni radovi u drugim časopisima

 • Burcar Dunović, Ivana; Radujković, Mladen; Vukomanović, Mladen. Internal and external risk based assesment and evaluation for the large infrastructure projects// Journal of Civil Engineering and Management Vol. 22 , Iss. 5,2016, p. 673-682 http://dx.doi.org/10.3846/13923730.2015.1128479 
 • Burcar Dunović, Ivana; Radujković, Mladen; Škreb, Kristina Ana.Towards a new model of complexity - the case of large infrastructure projects. // Procedia - Social and Behavioral Sciences. 119 (2014) ; 730-738
 • Burcar Dunović, Ivana; Radujković, Mladen; Vukomanović, Mladen. Razvoj i implementacija registra rizika kod građevinskih projekata (Development and implementation of risk register for construction projects). // GRAĐEVINAR65 (2013), 9; 23-35
 • Burcar Dunović, Ivana. A study of project governance frameworks for large infrastructure projects with reflection on road transport projects. // Organization, Technology & Management in Construction: An International Journal. 2 (2010) , 1; 145-155 (članak, znanstveni)
 • Radujković, Mladen; Vukomanović, Mladen; Burcar Dunović, Ivana. Application of key performance indicators in South-Eastern European construction. // Journal of civil engineering and management. 16 (2010) , 4; 521-530 (članak, znanstveni).
 • Vukomanović, Mladen; Radujković, Mladen; Burcar Dunović, Ivana. Integrating BSC and EFQM: A proposed performance management framework in construction projects. // International Journal of Engineering and Management. 1 (2009) , 1; 29-35 (članak, znanstveni).
 • Vukomanović, Mladen; Radujković, Mladen; Burcar, Ivana. MODELI UPRAVLJANJA IZVRŠENJEM U GRAĐEVINSKIM PODUZEĆIMA. // GRAĐEVINAR. 60 (2008), 9; 771-778 (prethodno priopćenje, znanstveni).
 • Burcar, Ivana; Radujković, Mladen; Vukomanović, Mladen. Risk register system for construction project management. // NEHNUTEĽNOSTI  a BÝVANIE. 2 (2007) , 2; 12-19 (članak, znanstveni).

Znanstveni radovi u zbornicima skupova s međunar.rec.

 • Burcar Dunović, Ivana; Colombo, Raffaello; Mancini, Mauro; Littau, Paul. A Case Study Approach To Megaproject Stakeholder Analysis Through Sustainability Issues // IRNOP 2015 - The Power of Projects / Davies, Andy ; Smyth, Hedley ; Gage, Donna (ur.). London : UCL Bartlett School of Construction and Project Management, 2015. (predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).
 • Nikolić, Marin, Burcar Dunović, Ivana. Metode planiranja građenja infrastrukturnih projekata// 12. International Conference Organisation, Technology and Management in Construction - Proceedings /.Hrvatska udruga za organizaciju građenja, 2015
 • Burcar Dunović, Ivana, Penović, Leo; Nahod, Maja Marija Looking at the stakeholders in megaproject through sustainability lens – Zagreb on Sava case study, 12. International Conference Organisation, Technology and Management in Construction - Proceedings /.Hrvatska udruga za organizaciju građenja, 2015
 • Burcar Dunović, Ivana; Colombo, Raffaello; Mancini, Mauro; Littau, Paul. A Case Study Approach To Megaproject Stakeholder Analysis Through Sustainability Issues // IRNOP 2015 - The Power of Projects / Davies, Andy ; Smyth, Hedley ; Gage, Donna (ur.). London : UCL Bartlett School of Construction and Project Management, 2015
 • Burcar Dunović, I., Łukasiewicz, A., Brookes, N.J. (2014). In pursuit of a framework to explore stakeholder influence in megaproject through issues of sustainability, In conference proceedings of People, Buildings and Environment 2014, an international scientific conference, Kroměříž, Czech Republic, pp.69-89, ISSN: 1805-6784.
 • Jurić, Kristijan; Burcar Dunović, Ivana; Levak, Karlo; Radujković, Mladen. Advances in Planning and Scheduling Methodology for Road Construction Projects // Proceedings / Burcar Dunović, Ivana ; Mlinarić, Vjeran ; Završki, Ivica (ur.). Zagreb : Građevinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Hrvatska udruga za organizaciju građenja, 2013. 154-163
 • Burcar Dunović, Ivana; Antić, Miljenko; Radujković, Mladen. COMPARATIVE ANALYSIS OF GOVERNANCE FRAMEWORKS FOR LARGE-SCALE INFRASTRUCTURE PROJECTS II Proceedings of international conference People, Buildings And Environment 2012 / Tomáš Hanák (ur.). Lednice : Institute of Structural Economics and Management, FCE, BUT, 2012 (predavanje, međunarodna recenzija, objavljeni rad, znanstveni)
 • Burcar, Ivana; Radujković, Mladen. RISK MODEL FOR CONSTRUCTION PROJECTS RISK REGISTER SYSTEM // Construction facing worldwide chalenges / Cerić, Anita ; Radujković, Mladen (ur.). Zagreb : Faculty of Civil Engineering, University of Zagreb, 2009. 1050-1059 (predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni)
 • Nahod, Maja-Marija; Bicak, Danijel; Burcar Dunović, Ivana. REPORTING STAKEHOLDERS ON CONSTRUCTION PROJECT PERFORMANCE // Organization, management and technology - book of abstracts / : / Radujković, Mladen ; Mlinarić, Vjeran ; Izetbegović, Jadranko ; Cerić, Anita (ur.). Zagreb : Hrvatska udruga za organizaciju građenja, 2008. (predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).
 • Radujković, Mladen; Burcar, Ivana; Nahod, Maja-Marija. EFECTIVE PROJECT RISK KNOWLEDGE MANAGEMENT // Transformation through Construction - Joint 2008 CIB W065/W055 Commissions Symposium Proceedings / Carter, Kate ; Ogunlana, Stephen ; Kaka, Ammar (ur.).Dubai : School of the Built Environment, 2008. 156-157 (predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).
 • Nahod, Maja-Marija; Bicak, Danijel; Burcar Dunović, Ivana. REPORTING STAKEHOLDERS ON CONSTRUCTION PROJECT PERFORMANCE // Organization, management and technology - book of abstracts / : / Radujković, Mladen ; Mlinarić, Vjeran ; Izetbegović, Jadranko ; Cerić, Anita (ur.).Zagreb : Hrvatska udruga za organizaciju građenja, 2008. (predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).
 • Vukomanović, Mladen; Radujković, Mladen; Burcar, Ivana. Integrating BSC and EFQM: A proposed performance management framework in construction projects // Proceedings of the Joint Fourth Sciientiifiic  Conference on Project Management (PM-04)& the Fiirst IPMA /MedNet  Conference Project Management Advances, Training & Certification in the  Mediterranean / John-Paris Pantouvakis (ur.).Chios : National Technical University of Athens (NTUA) Athens, Greece,  2008. 523-528 (predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni)
 • Vukomanović, Mladen; Radujković, Mladen; Burcar, Ivana. Distinction among various management control systems and their role in  managing performance // 27th International Conference on Organizational  Science Development KNOWLEDGE FOR SUSTAINABLE DEVELOPEMENT - PROCEEDINGS /  Rajkovič, Vladislav et al. (ur.). Ljubljana : University of Maribor, 2008. 3118-3125 (predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).
 • Burcar Dunović, I.; Radujković, M.;Vukomanović, M.: Risk Register System for Construction Project Management// 7. medzinarodne vedecke sympozium "Ekonomicke a riadiace procesy v stavbenicve a v investičnych projektoch" (7th  annual international symposium  „Economic and Management Processes in Building Industry and Investment Projects"), STUBA, Stavbena fakulta, Katedra za ekonomiky a riadenia stavebnictva, Bratislava, studeni 2007, p.p. 26-33 (međunarodna recenzija, znanstveni rad)
 • Burcar, I.; Radujković, M. Effective Risk Monitoring and Control with Risk Register System, TECHSTA 2007- 5th International Conference – Technology for Sustainable Development in Building Industry, Prag, 19 – 20 September 2007 (međunarodna recenzija, znanstveni rad).
 • Vukomanović, M.; Radujković, M.; Burcar Dunović, I.:The Assesment of Critical Success Factors and Criteria in Construction Projects, LIDE, Stavby a Priroda , FAST, Brno, studeni 2007., p.p. 145-157 (međunarodna recenzija, znanstveni rad).
 • Radujković, M.; Burcar, I.: Risk Management supported by Risk Register // Construction in the XXI Century: Local And Global Challenges, CIB, Rome, September, 2006, p.p. 270-271 (međunarodna recenzija, znanstveni rad).
 • Radujković, M.; Burcar, I.: Risk Breakdown Structure for Construction Projects // Proceedings of the Third International Conference on Construction in the 21st Century, CTIC-III Greece 2005, Atena, September, 2005., p.p. 164-169 (međunarodna recenzija, znanstveni rad).
 • Burcar, I., Radujković, M.: Risk Registers in Construction in Croatia, Proceedings of the Twenty First Anual Conference ARCOM 2005, London, September 2005., p.p.171-178 (međunarodna recenzija, znanstveni rad).
 • Burcar, I., Radujković, M., Dunović, Č.: Implementation of Risk Management in Critical Chain Method, VI. vedecko-technickej konferencie s medzinarodnou učastou Priprava a realizacia stavieb, Tehnicka univerzita v Košicah, Stavebna fakulta, p.p. 19-25 (međunarodna recenzija, znanstveni rad).
 • Arar, V., Burcar, I., Radujković, M.: PM in Multicultural Environment: Lessons Learned from Landfill Remediation Project in Croatia, Proceedings of IPMA World Congress, June 2004. (međunarodna recenzija, znanstveni rad)
 • Adamović, P., Dunović, Č., Burcar, I.: Knowledge Based Expert System for Problem of Damp in Concrete Basements, Proceedings of TECHSTA 2004 – Technologies For Sustainable Development in Regions, 4-th International Conference, Prague, February 2004. (međunarodna recenzija, znanstveni rad)
 • Burcar, I., Radujković, M.: Maintenace Model Survey for Residential Buldings in Croatia, Proceedings of TECHSTA 2004 – Technologies For Sustainable Development in Regions, 4-th International Conference, Prague, February 2004. (međunarodna recenzija, znanstveni rad)
 • Burcar,I., Radujković,M.: A Comparsion of Two Scheduling Methods, Proceedings of 6. International Conference: Organisation, Technology and Management in Construction, Moscenicka Draga, September 2003., p.p. 40-47. (međunarodna recenzija, znanstveni rad)
 • Burcar,I., Ivas, L., Pavlak, D.: Critical Chain Method – a New Approach in Planning Construction Projects, Proceedings of 2. SENET Conference on Project Management, Cavtat, April 2002., p.p. 477.-484. (međunarodna recenzija, znanstveni rad)

Radovi u zbornicima skupova s domaćom.rec.

 • Burcar,I., Radujković,M.: Usporedba tri koncepta mrežnog planiranja, Zbornik radova Sabor hrvatskih graditelja 2004, Cavtat, travanj 2004., pp. 617-623 (domaća recenzija, pregledni rad)

Neobjavljena sudjelovanja na skupovima

 • 4th Concept Symposium on Project Governance - Decision makers, doers and advisors - Joining forces to enhance utility of investments, rujan 2010 (pozvani sudionik)
 • Burcar, Ivana. Planiranje procesa građenja uz pomoć računalne aplikacije MS Project, MINCON 2008 (Business Media DocuGroupCompany (pozvano predavanje, domaća recenzija, ppt prezentacija, stručni).
Profesionalni interesi i članstva

Profesionalni interesi i kompetencije:

 • Upravljanje projektima
 • Planiranje i praćenje projekta - planiranje i praćenje podržano informacijskim tehnologijama (MS Project, Primavera, Asta Powerproject, Tilos), praćenje projekata bazirano na rizicima, korištenje ranih signala upozorenja
 • Upravljanje rizicima - meta i kvalitativne analize, kvantitativne analize i simulacije, praćenje
 • Upravljanje velikim projektima u prednjim fazama (governance, stakeholderi, rizici)
 • Tehnologija i organizacija građenja
 • Evaluacija projekata
 • Izrada tendera, ugovaranje i sporovi u građevinskim projektima

Članstva:

Ovlašteni voditelj projekta (IPMA C)

Ovlašteni sudski vještak za graditeljstvo i procjenu nekretnina

Hrvatska udruga za upravljanje projektima / Croatian Association for Project Management (HUUP/CAPM)

 • Tajnik Tijela za ovjeru (CAPM/HUUP-CERT) – IPMA univerzalni četverostupanjski sustav ovjere kompetencija za upravljanje projektima/ IPMA 4-L-C certification system (2003 – 2012)
 •  Tajnik (2005 – 2009)

International Project Management Association (IPMA)

 • Član (2002 – danas)
 • Predstavnik HUUP/CAPM-a u Skupštini IPMA-e (2002 – 2009)
 • Predstavnik HUUP/CAPM-a u Skupštini IPMA-e - Predstavnik HUUP/CAPM-CERT-a u radnom tijelu Odbora za certifikaciju i validaciju IPMA-e (2002 – 2009)

Hrvatska udruga za organizaciju građenja – Član (2002 – danas)

Hrvatski savez građevinskih inženjera – Član (2009 – danas)

NETLIPSE ( Network for the dissemination of knowledge on the management and organisation of Large Infrastructure Projects in Europe) – Član (2009 – danas), Član Znanstvenog odbora od 2013.

Izabrani projekti

Znanstveni i EU projekti

 • Erasmus+: South East Europe strategic partnership in vocational education and training in Passive House Design for nearly zero energy buildings development (Partner)
 • 2013 – 2015 – Voditelj radne grupe „Risk in front-end“, COST projekta: Megaproject: The effective design and delivery of megaprojects in the European Union
 • 2012 – 2015 – Član upravnog odbora znanstvenog COST projekta: Megaproject: The effective design and delivery of megaprojects in the European Union.
 • 2006 – 2015 - rad na znanstveno-istraživačkom projektu « Upravljanje rizikom i promjenama u projektno usmjerenom građevinskom poslovanju» kao dio znanstveno-istraživačkom programa „Razvoj upravljanja u projektno usmjerenom poslovanju u građevinarstvu“
 • studeni 2001 - 2006 – rad na znanstveno-istraživačkom projektu «Upravljanje resursima i rizicima građevinskih projekata»

Projekti organizacije i tehnologije građenja

 • Voditelj izrade Projekta organizacjie građenja Kružna prometnica Plužine – Faza 2, prosinac 2016.
 • Voditelj izrade  i projektant suradnik za Projekt optimalne organizacije građenja brze ceste Tunel Sozina-Stari bar, kolovoz 2012
 • Voditelj projekta i projektant za Projekt organizacije građenja: Bosna i Hercegovina - projekat „Autoput na koridoru VC“, LOT 7:  dionica Počitelj – Bijača (južna granica sa hrvatskom), kolovoz-prosinac 2011
 • Voditelj projekta i projektant za Glavni građevinski projekt za  glavnu trasu autoceste - Projekt organizacije građenja, Autocesta Zagreb-Sisak, Dionica: Jakuševec-Velika Gorica, , listopad 2007.
 • Voditelj projekta i projektant za Projekt optimalne organizacije izvođenja radova za Autoput  Veruša – Mateševo – I i II faza GL20, Crna Gora, srpanj 2006.
 • Voditelj projekta i projektant za Projekt optimalne organizacije izvođenja radova za Autoput  Veruša – Mateševo – I faza GL10, Crna Gora, lipanj 2006.
 • Voditelj projekta i projektant za Projekt optimalne organizacije izvođenja radova – Mini obilaznica Podgorice, Crna Gora, studeni 2003.
 • Suradnik za Idejni projekt organizacije i tehnologije građenja – WTC Rijeka, srpanj 2003.
 • Voditelj projekta i projektant za Projekt optimalne organizacije izvođenja radova za dionicu Tunel Sozina-Virpazar i privremenu vezu Virpazar – Autoput Đurmani-Tanki rt I etapa realizacije, Crna Gora, listopad 2002.
 • Voditelj projekta i projektant za Projekt optimalne organizacije izvođenja radova za privremenu vezu Sutomore – Autoput Đurmani-Tanki rt I etapa realizacije, Crna Gora, rujan 2002.
 • Projektant suradnik za Projekt montaže poprečnih nosača nadvožnjaka Nova Ciottina-Zagrad, Rijeka, lipanj 2002
 • Projektant suradnik za Tehnološki projekt izgradnje nadvožnjaka Nova Ciottina-Zagrad Rijeka, 2002.

Vođenje projekta, stručni nadzor, izrada projektne dokumentacije i priprema tendera za javnu nabavu

 • Voditelj projekta Izgradnja Upravne zgrade Badel 1862 d.d., 2016 (budget 2.000.000 Eura) 2016
 • Voditelj projekta Sanacije sustava odvodnje na lokaciji Badel 1862 d.d., 2016 (vrijednost investicije 4.000.000 kn) 2015-2016
 • Voditelj projekta i projektant suradnik za izradu projektne dokumentacije i pripremu tendera za javnu nabavu, suradnik za stručni nadzor i tehničko savjetovanje kod izvođenja radova za projekte investicijskog održavanja kineziološkog fakulteta (Projekt uređenja studentskih praonica i mokrih čvorova Kineziološkog fakulteta,2009-2013, Projekt uređenja male amfiteatralne dvorane i predavaonica 110-113 i Projeka uređenja Čitaonice i knjižnice, Vijećnice, Centra za dijagnostiku, održavanja fasade Kineziološkog fakulteta i zamjene sportskog poda u košarkaškoj dvorani, 2008,)
 • Vanjski član povjerenstva za vođenje projekta izgradnje poslovne zgrade Zagrebačke županije, 2008
 • Konzultant za izradu natječajne dokumentacije za postupak javnog natječaja za odabir konzultanta za vođenje projekta izgradnje poslovne zgrade Zagrebačke županije, veljača 2008
 • Pomoćnik stručnog nadzora za građevinsko-obrtničke radove adaptacije i sanacije na Sportskoj dvorani u Kačićevoj 23
 • Pomoćnik stručnog nadzora i konzultant za projekte Investicijskog održavanja Kineziološkog  fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, za period 2004-2005.
 • Pomoćnik stručnog nadzora i konzultant za projekte Investicijskog održavanja Veterinarskog  fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, za period 2001-2005.
 • Pomoćnik stručnog nadzora i konzultant za Projekt adaptacije prostora  Građevinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, lipanj, 2003.

Planiranje i praćenje projekata

 • Planiranje i praćenje rekonstrukcije jezgre na projektu Adaptacija “Zagrebačkog nebodera”, veljača –travanj 2006
 • Planiranje  izgradnje poslovnog kompleksa Avenue mall, 2005.
 • Planiranje i vremensko praćenje izgradnje poslovnog kompleksa Radnička 42, 2004.
 • Terminski plan izgradnje - Imobilia Tehno, Zagreb, 2004.
 • Terminski plan izgradnje - Zagrad III faza, Rijeka, 2004.
 • Planiranje troškova u Investicijskom programu za izgradnju brze ceste kroz Karlovac, Splitski pravac, dionica: Mostanje-Vukmanički Cerovac, veljača-ožujak 2003.
 • Projekt rekonstrukcije ALS-a Zračne luke Zagreb – Dinamički termički plan, 2002.

Studije

 • Ocjena neizvjesnosti procjene troškova za novu tvornicu Badel, svibanj 2014
 • Procedure za vođenje projekata u okviru projekta GKG-RUINPRO – koautor poglavlja: Procedure upravljanja rizicima pomoću registra rizika i Upravljanje projektom pomoću MS Project-a
 • Implementacija Studije razvoja upravljanja investicijskim projektima i implementacija rješenja upravljanja po projektima u sastavnicama Gradskog komunalnog gospodarstva u okviru projekta GKG-RUINPRO
 • Predinvesticijska programska studija za Edukacijsko-sportski centar Kineziološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, 2003-2008

Ocjene i evaluacije projekata

 • Ocjenjivač infrastrukturnih projekata prema IPAT metodologiji
 • Vodeći ocjenjivač projekata za IPMA Croatian Project Excellence Award
 • Vanjski ocjenjivač EU projekata za infrastrukturne projekta – Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa
 • Vanjski ocjenjivač za EU COST projekte
 • Vanjski ocjenjivač za HORIZON 2020

 

Povijest zaposlenja

06/2013.  --> danas  Docent- Građevinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Zavod za organizaciju i ekonomiku građenja

07/2012. -->06/2013.  Viši asistent - Građevinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Zavod za organizaciju i ekonomiku građenja

11/2003.-->07/2012.  Znanstveni novak/ asistent - Građevinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Zavod za organizaciju i ekonomiku građenja

11/2001.—11/2003  Znanstveni novak/ mlađi asistent - Građevinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Zavod za organizaciju i ekonomiku građenja

Hobiji i osobni interesi

Hobiji:

Trčanje, brdski biciklizam, ples

Ostala zanimanja:

 • Završena osnovna škola za flautu
 • Član Gradskog puhačkog orkestra Karlovac 1987-1990
 • Član Baletnog studija kazališta Zorin Dom, Karlovac 1981-1993