Opcije pristupačnosti Pristupačnost
Osiguravanje kvalitete

Odbor za jamstvo kvalitete

Pitanjima kvalitete nastave i znanstvenog rada na našem fakultetu bavi se Odbor za jamstvo kvalitete u suradnji s Odborom za nastavu i Odborom za znanost te Odborom za upravljanje kvalitetom i Uredom za upravljanje kvalitetom Sveučilišta u Zagrebu. U području osiguravanja kvalitete primjenjuju se Pravilnik o sustavu osiguravanja kvalitete na Građevinskom fakultetu, utemeljen na Pravilniku o sustavu osiguravanja kvalitete na Sveučilištu u Zagrebu, i Priručnik za osiguravanje kvalitete, usklađen s Priručnikom Sveučilišta u Zagrebu.

Članovi Odbora za jamstvo kvalitete su:

izv. prof. dr. sc. Ivan Gabrijel
predsjednik
izv. prof. dr. sc. Petra Gidak
član, predstavnik uprave
prof. dr. sc. Eva Ocvirk Zavod za hidrotehniku
doc. dr. sc. Ivan Ćurković Zavod za konstrukcije
doc. dr. sc. Saša Ahac Zavod za prometnice
izv. prof. dr. sc. Marko Bartolac Zavod za tehničku mehaniku
Kristina Mrvelj Zajedničke službe
 
 

Dario Medvidić

predstavnik studenata

 

Uloga je Odbora uspostavljanje, održavanje i razvijanje sustava upravljanja kvalitetom čije su zadaće praćenje i unaprjeđenje kvalitete nastave i kompetencija nastavnika, ocjena kvalitete nastavnika, nastavnih sadržaja i provedbe nastave, ocjena i usklađivanje postupaka provjere ishoda učenja i kompetencija na pojedinim predmetima i studijskim programima, praćenje, održavanje i unaprjeđivanje studentskog standarda te praćenje, održavanje i unaprjeđenje kvalitete znanstveno-istraživačkog rada. Prije imenovanja Odbora za jamstvo kvalitete svim su se navedenim pitanjima kvalitete nastavnoga i znanstvenog rada bavili Odbor za nastavu i Odbor za znanost, a tu zadaću i dalje uspješno ispunjavaju u suradnji s Odborom za jamstvo kvalitete.

Za uspješan rad Odbora za jamstvo kvalitete u području nastave neophodna je suradnja studenata i aktivno sudjeluju njihovih predstavnika u radu Fakultetskog vijeća, Odbora za nastavu, Odbora za jamstvo kvalitete i, što je posebno važno, Vijeća godišta.

Ankete

Odbor za jamstvo kvalitete organizira provođenje studentskih anketa na Fakultetu. Riječ je o studentskim anketama Sveučilišta u Zagrebu za vrednovanje rada nastavnika te za vrednovanje preddiplomskih i diplomskih studija. Ankete za vrednovanje rada nastavnika provode se krajem svakog semestra. Prva je anketa provedena u ljetnom semestru akademske godine 2005./2006. U početku je ankete provođena na klasičan način, popunjavanjem papirnatih anketnih obrazaca, dok se od ljetnog semestra akademske godine 2007./2008. anketa provodi on-line putem Informacijskog sustava visokih učilišta (ISVU). Nažalost, nakon uvođenja on-line ankete odziv se studenata smanjio. Zahvaljujemo svim studentima koji su do sada ispunili anketne upitnike. Prosječni rezultati za Fakultet i Sveučilište prikazuje se u izvještajima Fakultetkom vijeću koje priprema Odbor za jamstvo kvalitete.

Anketa za vrednovanje preddiplomskog studija provodi se od 2008. godine, kada su prvi prvostupnici završili taj studij. Klasični (papirnati) anketni obrazac popunjavaju studenti upisani u prvi semestar diplomskog studija. Anketa za vrednovanje diplomskog studija provodi se od 2010. godine, kada su diplomirali prvi magistri. Anketni obrasci preuzima se u studentskoj referadi. Rezultati ovih anketa, koje priprema Odbor za jamstvo kvalitete, također se prikazuju u izvještajima Fakultetskom vijeću.

Izvješće o provedenoj anketi za procjenu nastavnika 2018 2019 ljetni semestar GF

Izvješće o provedenoj anketi za procjenu nastavnika 2018 2019 zimski semestar GF

Vrjednovanje diplomskih studija od strane studenata 2018 2019

Vrjednovanje preddiplomskih studija od strane studenata 2018 2019

SPONA i UPraVO

Ured za upravljanje kvalitetom Sveučilišta u Zagrebu predvidio je on-line savjetodavnu podršku nastavnicima za unapređenje nastavnog rada – SPONA. Pitanja se postavljaju elektronskim putem (urkva@unizg.hr), a stručna suradnica Ureda za upravljanje kvalitetom ih usmjeruje prema specijalnosti pojedinog savjetovatelja. Savjetovatelji su sveučilišni nastavnici odgovarajućeg profila iz područja edukacijskih znanosti i područja upravljanja ljudskim resursima. Područja savjetovanja su: planiranje nastave, nastavne metode i tehnike, evaluacija studentskih postignuća i vlastitog nastavnog rada, komunikacija sa studentima, te komunikacija s kolegama – suradnicima u nastavi.

Kao oblik dodatne pomoći nastavnici mogu koristiti e-portal UPraVO – Učenje i poučavanje u visokom obrazovanju (http://domus.srce.hr/iuoun/UPraVO/), koji je namijenjen nastavnicima kao dodatna podrška u planiranju kurikuluma i programa kolegija pri izboru metoda poučavanja i utvrđivanju ishoda učenja, kao i praćenju vlastitog rada. Na ovom e-portalu nalaze se i informacije o savjetodavnoj prodršci nastavnicima – SPONA-i.


Dokumenti Odbora za jamstvo kvalitete