Opcije pristupačnosti Pristupačnost
Osiguravanje kvalitete

Odbor za osiguravanje i unaprjeđivanje kvalitete

Pitanjima kvalitete nastave i znanstvenog rada na našem fakultetu bavi se Odbor za osiguravanje i unaprjeđivanje kvalitete u suradnji s Odborom za nastavu i Odborom za znanost te Odborom za upravljanje kvalitetom i Uredom za upravljanje kvalitetom Sveučilišta u Zagrebu. U području osiguravanja kvalitete primjenjuju se Pravilnik o sustavu osiguravanja kvalitete na Građevinskom fakultetu, utemeljen na Pravilniku o sustavu osiguravanja kvalitete na Sveučilištu u Zagrebu, i Priručnik za osiguravanje kvalitete, usklađen s Priručnikom Sveučilišta u Zagrebu.

Članovi Odbora za osiguravanje i unaprjeđivanje kvalitete su:

izv. prof. dr. sc. Ivan Gabrijel predsjednik Odbora
izv. prof. dr. sc. Petra Gidak član, predstavnica uprave
prof. dr. sc. Eva Ocvirk član, Zavod za hidrotehniku
doc. dr. sc. Ivan Ćurković član, Zavod za konstrukcije
izv. prof. dr. sc. Saša Ahac član, Zavod za prometnice
izv. prof. dr. sc. Marko Bartolac član, Zavod za tehničku mehaniku
  Kristina Mrvelj član, zajedničke službe
  Josipa Jurjević član, predstavnica studenata

 

Područje rada

Uloga je Odbora uspostavljanje, održavanje i razvijanje sustava upravljanja kvalitetom čije su zadaće praćenje i unaprjeđenje kvalitete nastave i kompetencija nastavnika, ocjena kvalitete nastavnika, nastavnih sadržaja i provedbe nastave, ocjena i usklađivanje postupaka provjere ishoda učenja i kompetencija na pojedinim predmetima i studijskim programima, praćenje, održavanje i unaprjeđivanje studentskog standarda te praćenje, održavanje i unaprjeđenje kvalitete znanstveno-istraživačkog rada. Prije imenovanja Odbora za osiguravanje i unaprjeđivanje kvalitete svim su se navedenim pitanjima kvalitete nastavnoga i znanstvenog rada bavili Odbor za nastavu i Odbor za znanost, a tu zadaću i dalje uspješno ispunjavaju u suradnji s Odborom za osiguravanje i unaprjeđivanje kvalitete.

Za uspješan rad Odbora za osiguravanje i unaprjeđivanje kvalitete u području nastave neophodna je suradnja studenata i  njihovih predstavnika u radu Fakultetskog vijeća, Odbora za nastavu, Odbora za osiguravanje i unaprjeđivanje kvalitete i, što je posebno važno, Vijeća godišta.

Ankete za procjenu nastavnika

Odbor za osiguravanje i unaprjeđivanje kvalitete organizira provođenje studentskih anketa za procjenu rada nastavnika. Prva je anketa provedena u ljetnom semestru akademske godine 2005./2006 metodom papir-olovka, dok se od ljetnog semestra akademske godine 2007./2008. anketa može provesti on-line putem Informacijskog sustava visokih učilišta (ISVU). Više o anketama može se pronaći na linku. Ankete za vrednovanje rada nastavnika provode se krajem svakog semestra.

Izvješće o provedenoj anketi za procjenu nastavnika 2018 2019 ljetni semestar GF

Izvješće o provedenoj anketi za procjenu nastavnika 2018 2019 zimski semestar GF

Ankete za vrednovanje studija

Kako bi od studenata dobili povratnu informaciju o studiranju na pojedinim sastavnicama, Sveučilište u Zagrebu pripremilo je anketne upitnike za studentice i studente koji su završili preddiplomski ili diplomski studij. Podaci iz anketnih upitnika sastavnicama omogućuju analizu provedbe studija iz perspektive studenata, analizu dobrih i loših strana studija u cjelini te u skladu s time planiranje mogućih mjera unaprjeđenja kvalitete. Ovakav način vrednovanja uveden je od akademske godine 2009./2010. Više o anketama može se pronaći na linku.

SPONA i UPraVO

Ured za upravljanje kvalitetom Sveučilišta u Zagrebu predvidio je on-line savjetodavnu podršku nastavnicima za unapređenje nastavnog rada – SPONA. Pitanja se postavljaju elektronskim putem (urkva@unizg.hr), a stručna suradnica Ureda za upravljanje kvalitetom ih usmjeruje prema specijalnosti pojedinog savjetovatelja. Savjetovatelji su sveučilišni nastavnici odgovarajućeg profila iz područja edukacijskih znanosti i područja upravljanja ljudskim resursima. Područja savjetovanja su: planiranje nastave, nastavne metode i tehnike, evaluacija studentskih postignuća i vlastitog nastavnog rada, komunikacija sa studentima, te komunikacija s kolegama – suradnicima u nastavi.

Kao oblik dodatne pomoći nastavnici mogu koristiti e-portal UPraVO – Učenje i poučavanje u visokom obrazovanju, koji je namijenjen nastavnicima kao dodatna podrška u planiranju kurikuluma i programa kolegija pri izboru metoda poučavanja i utvrđivanju ishoda učenja, kao i praćenju vlastitog rada. Na ovom e-portalu nalaze se i informacije o savjetodavnoj prodršci nastavnicima – SPONA-i.


Dokumenti Odbora za jamstvo kvalitete