Opcije pristupačnosti Pristupačnost
Odbor za nastavu
Odbor za nastavu čini 9 članova vijeća (po jedan iz svakoga zavoda)  na čelu s prodekanom za nastavu.
 
Zadaci Odbora su prvenstveno
-  razmatrati odnosno predlagati akte, te izmjene i dopune akata, a koji su u svezi s ustrojem i izvedbom dodiplomskog studija, studenata, nastavnika i suradnika
-  razmatrati izvješća za izbore u zvanja
-  predlagati raspisivanje natječaja na izbore nastavnika i suradnika
-  obavljati poslove u svezi sa organizacijom i izvedbom nastave
- obavljati i druge poslove u skladu sa Statutom fakulteta, te poslove koje mu povjeri Fakultetsko vijeće
 
 
Članovi Odbora za nastavu su:
iz Zavoda za geotehniku
iz Zavoda za hidrotehniku
iz Zavoda za konstrukcije
doc. dr. sc. Kristina Ana Škreb
iz Zavoda za matematiku
iz Zavoda za materijale
doc. dr. sc. Zvonko Sigmund
iz Zavoda za organizaciju i ek. građenja
doc. dr. sc. Ivica Stančerić
iz Zavoda za prometnice
doc. dr. sc. Petra Gidak
iz Zavoda za tehničku mehaniku
Samostalna katedra za zgradarstvo
 
Predstavnik studenata Martina Jurak