Opcije pristupačnosti Pristupačnost
Obavijesti
Prijava obrane diplomskog rada na diplomskom sveučilišnom studiju

Prijava obrane diplomskog rada je isključivo na dan naveden u kalenadru rokova od 9 do 14 sati elektroničkim putem zbog pogoršane epidemiološke situacije.

Studetni koji prijavljuju obranu diplomskog rada dužni su preuzeti dokumentaciju navedenu u nastavku i istu na dan prijave obrane diplomskog rada dostaviti na mail adresu ana.pripeljas@grad.unizg.hr:

izjava autora o odobrenju za pohranu i objavu diplomskog rada (datum obrane molimo Vas da upišete 8.7.2021.)

izjava o izvornosti rada

obrazac AZVO-a (datum završetka studija molimo Vas da upišete 8.7.2021.)

privola

- OBRAZAC 3 (skenirani primjerak)

- dokaz o uplati troškova u iznosu od: 400,00 kn* (trošak promocije za studente koji su prediplomski studij završili na Građevinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu) ili 500,00 kn* (trošak promocije za studente koji su prediplomski studij završili na nekom drugom VU ako žele kapu u trajno vlasništvo ) ili 200,00 kn* (trošak izdavanje diplome bez prisustovanja na svečanoj promociji. Ako student ne želi prisustvovati svečanoj promociji dužan je popuniti  izjavu).

*Uplatu izvršiti na  IBAN Fakulteta HR022360000 1101219412. Poziv na broj: JMBAG studenta.

privola za stručno usavršavanje (dopunska dokumentacija - student dostavlja samo ako želi da mu se dostavljaju podaci o stručnom usavršavanju nakon diplomiranja)

Pristupnici obrani diplomskog rada ne prijavljuju obranu putem studomata (prijavu obrane diplomskog rada preko studomata u ISVU izvršit će studentska refereda).

Na obrani diplomskog rada studentima će biti urućena anketa (ispunjavanje ankete je anonimno) koju je ispunjenu potrebno po završetku obrane vratiti tajnici zavoda ili mentoru.

Mole se pristupnici obrani diplomskog rada da prate naslovnicu mrežne stranice Fakulteta, radi objave rasporeda obrane diplomskog rada.

Studenti koji prijavljuju i brane diplomski rad dužni su do obrane diplomskog rada studentskoj referadi dostaviti na e-mail ana.pripeljas@grad.unizg.hr primjerak diplomskog rada u PDF-u i vratiti knjige u knjižnicu.

Za detaljnije informacije molimo pročitajte Pravilnik o završnom ispitu i diplomskom radu.

Za sve informacije o diplomskom ispitu možete se obratiti na e-mail: ana.pripeljas@grad.unizg.hr

 

 


Raspored rokova za obranu diplomskog rada u akademskoj godini 2019./2020. i 2020./2021.

prijava obrane

datum obrane

datum promocije

15.09.2021.

23. i 24.09.2021.

obavijest naknadno

17.11.2021.

25. i 26.11. 2021.

09.02.2022.

17. i 18.02. 2022.

29.06.2022.

07.07. i 08.07. 2022.

21.9.2022.

29. i 30.09. 2022.

 


Nastavnicima – mentorima na diplomskom ispitu

Temu diplomskog rada sastavlja mentor (OBRAZAC 2). 1 primjerak OBRASCA 2 daje studentu, a drugi u elektronskom obliku šalje Ani Pripeljaš u studentsku referadu, na e-mail: ana.pripeljas@grad.unizg.hr.

Potpisanu verziju obrasca 3 student dostavlja u referadu u izvorniku ili u skeniranom obliku, a mentor digitalnu verziju obrasca 3 šalje na e-poštu: ana.pripeljas@grad.unizg.hr


DOKUMENTI - DIPLOMSKI RAD