Opcije pristupačnosti Pristupačnost
Obavijesti
Prijava obrane diplomskog rada na diplomskom sveučilišnom studiju

Prijava obrane diplomskog rada je isključivo na dan naveden u kalendaru rokova od 9 do 14 sati elektroničkim putem.

Studetni koji prijavljuju obranu diplomskog rada dužni su preuzeti dokumentaciju navedenu u nastavku i istu na dan prijave obrane diplomskog rada dostaviti na mail adresu ana.pripeljas@grad.unizg.hr i maja.ahac@grad.unizg.hr :

izjava autora o odobrenju za pohranu i objavu diplomskog rada (datum obrane molimo Vas da upišete 23.11.2023.)

izjava o izvornosti rada

tablica AZVO-a (datum završetka studija molimo Vas da upišete 23.11.2023.)

privola

- OBRAZAC 3 (skenirani primjerak)

- dokaz o uplati troškova u iznosu od: 66,36 EUR (500,00 kn)* (trošak promocije) ili 26,54 EUR (200,00 kn) (trošak tiskanja diplome bez prisustovanja na svečanoj promociji. Ako student ne želi prisustvovati svečanoj promociji dužan je popuniti  izjavu).

*Uplatu izvršiti na  IBAN Fakulteta HR022360000 1101219412. Poziv na broj: JMBAG studenta.

privola za stručno usavršavanje (dopunska dokumentacija - student dostavlja samo ako želi da mu se dostavljaju podaci o stručnom usavršavanju nakon diplomiranja)

privola za Centar karijera (dopunska dokumentacija - student dostavlja samo ako želi - privolu za Centar karijera molimo dostaviti na mail: centar.karijera@grad.unizg.hr

Pristupnici obranu diplomskog rada ne prijavljuju obranu putem studomata (prijavu obrane diplomskog rada preko studomata u ISVU izvršit će studentska refereda).

Na obrani diplomskog rada studentima će biti uručena anketa (ispunjavanje ankete je anonimno) koju je ispunjenu potrebno po završetku obrane vratiti tajnici zavoda ili mentoru.

Mole se pristupnici obrani diplomskog rada da prate naslovnicu mrežne stranice Fakulteta, radi objave rasporeda obrane diplomskog rada.

Studenti koji prijavljuju i brane diplomski rad dužni su do obrane diplomskog rada vratiti knjige u knjižnicu i primjerak diplomskog rada u pdf formatu dostaviti na e-mail: knjiznica@grad.unizg.hr .

Za detaljnije informacije molimo pročitajte Pravilnik o završnom ispitu i diplomskom radu.

Za sve informacije o diplomskom ispitu možete se obratiti na e-mail: ana.pripeljas@grad.unizg.hr


Raspored rokova za obranu diplomskog rada

prijava obrane

datum obrane

datum promocije

Bit će objavljen naknadno

  20.09.2023.

   28. i 29.09.2023.

15.11.2023.

 23. i 24.11.2023.

          07.02.2024.                  15. i 16.02.2024.
          26.06.2024.                  04. i 05.07.2024.
          18.09.2024.                   26. i 27.09.2024.   
 
Studenti koji nisu bili u mogućnosti pristupiti svečanoj promociji svoje diplome i dopunske isprave (hrvatski i engleski jezik) mogu podići u studentskoj referadi (lokacija: Ulica grada Gospića 1a - prizemlje) od ponedjeljka do petka, između 11,00 i 14,00 sati.
 

Mole se studenti koji su prisustvovali promociji na preddiplomskom studiju, a završili su preddiplomski studij na našem Fakultetu, da na promociju ponesu kape koje su im bile dodjeljene prilikom promocije na preddiplomskom studiju.


Nastavnicima – mentorima na diplomskom ispitu

Temu diplomskog rada sastavlja mentor (OBRAZAC 2). 1 primjerak OBRASCA 2 daje studentu, a drugi u elektronskom obliku šalje Ani Pripeljaš u studentsku referadu, na e-mail: ana.pripeljas@grad.unizg.hr.

 


DOKUMENTI - DIPLOMSKI RAD