Opcije pristupačnosti Pristupačnost
Diplomski rad na sveučilišnom diplomskom studiju Građevinarstvo

Popis kolegija i mentora za diplomski rad – ljetni semestar 2023/2024.

Student je obavezan prilikom izrade pisanog rada koristiti Predložak koji sadrži obavezne dijelove rada te upute o grafičkoj opremi rada. Predložak zajedno s Uputama za pisanje i obranu radova na Građevinskom fakultetu nalaze se u Repozitoriju ove stranice.

Upute za korištenje sustava Turnitin dostupne su na https://wiki.srce.hr/display/CEU/UPUTE+ZA+STUDENTE

Upis diplomskog rada

Prilikom upisa diplomskog rada student prilaže Obrazac 1 – Izbor kolegija i mentora za polaganje diplomskog rada u kojem predlaže mentore i kolegije iz kojih želi položiti diplomski rad.

Odbor za završne i diplomske ispite raspoređuje studente prema kolegijima i mentorima uzimajući u obzir sljedeće kriterije: osiguravanje podjednake opterećenosti mentora; prosjek ocjena studenta; suglasnost voditelja diplomskog studija i predstojnika zavoda; prva, druga odnosno treća želja studenta iskazana u Obrascu 1.

Studenti kojima su prethodne akademske godine dodijeljeni mentori mogu tražiti iste mentore, uz suglasnost koju mentori daju svojim potpisom na Obrascu 1.

Studenti koji su na nekom kolegiju bili ili jesu demonstratori, ili studenti koji pod mentorstvom nekog nastavnika rade ili su radili rad za Rektorovu nagradu mogu Obrascu 1 priložiti zahtjev da diplomski rad rade iz tog kolegija ili kod tog nastavnika. Taj zahtjev, uz suglasnost nastavnika (koju nastavnik daje svojim potpisom na zahtjevu), ima prednost pred gore navedenim kriterijima.

Godišnji raspored studenata po kolegijima i mentorima objavljuje se na mrežnoj stranici Fakulteta (Diplomski ispit). Studenti su dužni javiti se mentoru u roku od dva tjedna po objavljivanju godišnjeg rasporeda radi preuzimanja Obrasca 2 - Tema diplomskog rada.

Za detaljnije informacije molimo pročitajte Pravilnik o završnom ispitu i diplomskom radu. Za sve informacije o upisu, prijavi obrane, obrani diplomskog rada, završetku studija i promociji možete se obratiti na e-poštu ana.pripeljas@grad.unizg.hr.

Prijava usmene obrane diplomskog rada

Prijavu u ISVU izvršit će studentska referada na temelju dokumentacije koju student dostavlja isključivo sa studentskog maila na dan naveden u kalendaru rokova od 9 do 14 sati. U trenutku prijave student mora imati položene sve propisane ispite i ispunjene ostale obveze studija.

Kalendar rokova za usmenu obranu diplomskog rada – Ak. god. 2023./2024.

Prijava usmene obrane diplomskog rada

Usmena obrana diplomskog rada

Svečana promocija

20.09.2023.

28. i 29.09.2023.

Obavijest naknadno

15.11.2023.

23. i 24.11.2023.

07.02.2024.

15. i 16.02.2024.

26.06.2024.

04. i 05.07.2024.

18.09.2024.

26. i 27.09.2024.

Studenti su dužni preuzeti dokumentaciju u nastavku, ispuniti, spojiti u jedan dokument, po potrebi komprimirati (spajanje i komprimiranje moguće je na poveznici https://tools.pdf24.org/en/) te dostaviti na e-poštu diplomskiobrana@grad.unizg.hr:

  1. 0d mentora potpisani Obrazac 3 – Potvrda o pozitivnoj ocjeni pisanog dijela diplomskog rada
  2. 0d mentora potpisani  Obrazac 4 – Izvješće mentora o provedenoj provjeri izvornosti pisanog dijela diplomskog rada
  3. Vlastoručno potpisani Obrazac 5 – Izjava o izvornosti rada
  4. Vlastoručno potpisani Obrazac 6 – Izjava o odobrenju za pohranu i objavu pisanog dijela diplomskog rada
  5. Popunjenu tablicu Agencije za znanost i visoko obrazovanje – kao datum završetka studija upisati prvi datum na roku usmene obrane diplomskog rada
  6. Popunjenu Privolu za obradu osobnih podataka
  7. Uplatnicu za troškove – u iznosu od 66,36 EUR za troškove promocije. Ako student ne želi prisustvovati svečanoj promociji dužan je popuniti Izjavu o odricanju prava na promociju i istu priložiti uz uplatnicu. Uplatu izvršiti na IBAN Fakulteta HR022360000 1101219412. Poziv na broj: JMBAG studenta. Model: 00

Raspored pristupnika na usmenoj obrani diplomskog rada (sastav povjerenstva, vrijeme i lokacija održavanja) objavljuje se na naslovnici mrežne stranice Fakulteta, najkasnije tri radna dana prije termina usmene obrane.  

Do usmene obrane student treba vratiti knjige u knjižnicu.

Studenti koji nisu pristupili svečanoj promociji svoje diplome i dopunske isprave podižu u roku od 45 dana nakon usmene obrane diplomskog rada u studentskoj referadi, uz prethodnu najavu, od ponedjeljka do petka između 11 i 14 sati.

Mentorima na diplomskom radu

Temu diplomskog sastavlja mentor na Obrascu 2 – Tema diplomskog rada, u roku od dva tjedna po objavljivanju godišnjeg rasporeda studenata po kolegijima i mentorima. Potpisani primjerak Obrasca 2 daje studentu, a drugi u elektroničkom obliku (datoteka oblika .pdf) dostavlja na e-poštu: ana.pripeljas@grad.unizg.hr.

Student je obavezan prilikom izrade pisanog dijela diplomskog rada koristiti Predložak koji sadrži obavezne dijelove rada te upute o grafičkoj opremi rada. Mentor je obavezan provjeriti izvornost pisanog rada putem dostupnog informatičkog sustava.

Ako je studentov pisani diplomski rad ocijenjen pozitivnom ocjenom mentor studentu daje potpisani Obrazac 3 – Potvrda o pozitivnoj ocjeni pisanog dijela diplomskog rada te potpisani Obrazac 4 – Izvješće mentora o provedenoj provjeri izvornosti pisanog dijela diplomskog rada. Obrazac 3 mentori ne dostavljaju studentskoj referadi, već to radi isključivo student prilikom prijave obrane diplomskog rada.

Povjerenstvo je dužno u roku od 7 dana od dana usmene obrane pisani rad poslati u Knjižnicu na e-poštu knjiznica@grad.unizg.hr radi objave u digitalnom repozitoriju.


Repozitorij