Opcije pristupačnosti Pristupačnost
Izrada doktorskog rada

Poslijediplomski studij za stjecanje doktorata znanosti završava izradom i obranom doktorskog rada (disertacije). Disertacija se radi tijekom druge i treće godine studija, a završetkom i obranom disertacije student stječe ukupno 115 ECTS bodova.

Prijava, ocjena i odobravanje nacrta doktorske disertacije

Doktorand treba pokrenuti postupak prihvaćanja nacrta disertacije u vrijeme koje omogućava da Senat Sveučilišta potvrdi nacrt i mentora najkasnije do kraja petog semestra. Prijava nacrta disertacije mora sadržavati: prijedlog naslova disertacije na hrvatskom i engleskom jeziku, obrazloženje teme s opisom stanja područja, cilj i plan istraživanja, opis metoda istraživanja, sadržaj istraživanja, očekivani izvorni znanstveni doprinos disertacije, popis literature koji će se koristiti prilikom izrade disertacije i prijedlog mentora. Tema disertacije prijavljuje se na obrascu Sveučilišta (DR.SC.01). Uz prijavu nacrta disertacije pristupnik prilaže izjavu da će provoditi izvorna istraživanja te da nije pokrenuo postupak stjecanja doktorata znanosti ni u jednoj drugoj znanstvenoj organizaciji.

Vijeće imenuje povjerenstvo za utvrđivanje uvjeta i odobrenje nacrta disertacije od 3 člana (izuzetno 5). Najmanje jedan član povjerenstva mora biti iz redova nastavnika odnosno znanstvenika koji nisu zaposlenici Fakulteta ni nastavnici na studiju. Prijedlog nacrta disertacije prihvaća Vijeće na temelju izvješća povjerenstva. Predloženi mentor ne može biti predsjednik povjerenstva.

U sklopu postupka odobrenja nacrta disertacije doktorand treba održati javnu obranu teme. Javna obrana teme održava se na Fakultetu pred povjerenstvom za utvrđivanje uvjeta i odobrenje teme koje u svojem izvješću obvezno uključuje i njenu ocjenu.

Izvješće povjerenstva za utvrđivanje uvjeta o prihvaćanju nacrta disertacije sadrži: a) uvjete za pristup izradi disertacije, znanstveno područje i polje na koje se disertacija odnosi, ocjena aktualnosti i sadržaj istraživanja te jezik na kojem će se disertacija pisati, b) ispunjene obrasce prijave teme (DR. SC. - 01) i ocjene teme (DR. SC. - 02). Povjerenstvo za prihvaćanje nacrta disertacije i predlaganje mentora predlaže ocjenu izvornog znanstvenog doprinosa i procjenu financijske i organizacijske izvedivosti istraživanja te predlaže mentora najkasnije tri mjeseca nakon podnošenja prijave.

Pristupniku kojem je prihvaćen nacrt disertacije Vijeće imenuje mentora. Ocjena teme i imenovanje mentora prihvaćeno na Fakultetskom vijeću upućuje se na odgovarajućem obrascu (DR.SC. 03) Vijeću tehničkog područja koje predlaže temu i mentora na usvajanje Senatu Sveučilišta u Zagrebu.

Doktorand može predložiti pisanje i obranu doktorske disertacije na engleskom jeziku. U tom slučaju, svi obrasci (DR.SC.01, DR.SC.02, DR.SC.03) ispunjavaju se na hrvatskom i engleskom jeziku.

Ocjena doktorskog rada

Nakon stjecanja 78 ECTS bodova, od čega najviše 14 ECTS bodova stečenih izbornim oblicima rada, završenog i predanog doktorskog rada, doktorand pokreće postupak ocjene doktorskog rada. Vijeće imenuje povjerenstvo za ocjenu doktorskog rada. Povjerenstvo ima tri ili pet članova, od kojih najmanje jedan član nije nastavnik na studiju niti je zaposlenik Fakulteta. Mentor ne može biti predsjednik povjerenstva za ocjenu.

Disertacija mora biti izvoran znanstveni rad koji treba sadržavati sljedeća poglavlja: hipoteza rada, relevantan pregled sadašnjeg stanja znanja na području istraživanja, opis metoda korištenih u vlastitom istraživanju, opis vlastitog istraživanja sa prikazom rezultata, zaključak iz kojeg se može prepoznati nedvojben izvorni znanstveni doprinos, te popis korištene literature.

Pri pokretanju postupka za ocjenu doktorskog rada doktorand predaje molbu, najmanje tri tjedna prije sjednice Vijeća na kojoj se imenuje povjerenstvo. Doktorand molbi prilaže najmanje četiri primjerka doktorskog rada u privremenom uvezu. Jedan primjerak ostaje u fakultetskoj knjižnici na javni uvid, dok su ostali namijenjeni članovima povjerenstva za ocjenu doktorskog rada.

Uz molbu za imenovanje povjerenstva za ocjenu doktorskog rada, doktorand predaje i pisanu suglasnost mentora te izjavu mentora o objavljenom radu ili prihvaćenom za objavu. Ako mentor ne želi dati suglasnost, mora u roku 15 dana u pisanom obliku obrazložiti svoje razloge. Doktorand uz molbu predaje i mentorovo obrazloženje o provedenom istraživanju i postignutome izvornom znanstvenom doprinosu koje se dostavlja članovima povjerenstva za ocjenu i koji ga uzimaju u obzir prilikom ocjenjivanja.

Povjerenstvo za ocjenu doktorskog rada u roku od 2 mjeseca od imenovanja podnosi izvješće Vijeću (Obrazac DR.SC.-10) s ocjenom i prijedlogom. Svaki član povjerenstva ima pravo predati izdvojenu ocjenu.

Ocjena povjerenstva može biti: prihvaćanje rada, zahtjev za doradu i ponovnu ocjenu ili odbijanje rada. Izvješće sadržava: opće podatke o radu, cilj rada i metode istraživanja, prikaz sadržaja doktorskog rada s opisom svakog poglavlja, ocjenu rada, zaključak i prijedlog. U ocjeni rada daje se osvrt na usklađenost doktorskog rada s odobrenom temom. U zaključku pozitivnog izvješća postoji nedvojbena izjava o postignutom izvornom znanstvenom doprinosu znanstvenom polju u okviru kojeg je rađen doktorski rad, pri čemu izvorni znanstveni doprinos mora biti objašnjen. Na temelju izvješća povjerenstva doktorski rad prihvaća Vijeće koje donosi odluku o javnoj obrani.

Prihvaćeni doktorski rad vrednuje se sa 80 ECTS bodova.

Ako Vijeće zaključi da izvješće povjerenstva za ocjenu doktorskog rada ne pruža siguran temelj za ocjenu, proširit će sastav povjerenstva novim članovima ili će imenovati novo povjerenstvo i zatražiti novo izvješće, pri čemu članovi povjerenstva moraju napisati zasebna izvješća.

Ako je izvješće povjerenstva negativno, a Vijeće ne donese odluku za proširenje sastava povjerenstva ili za imenovanje novog povjerenstva, Vijeće će donijeti odluku o negativnoj ocjeni doktorskog rada i o tome izvijestiti pristupnika.

Obrana doktorskog rada 

Doktorand kojem je pozitivno ocijenjen doktorski rad ima pravo i dužnost javno obraniti rad pred povjerenstvom za obranu doktorskog rada koje imenuje Vijeće. Povjerenstvo ima tri ili pet članova, od kojih najmanje jedan član nije nastavnik na studiju niti je zaposlenik Fakulteta. Mentor može sudjelovati u postupku obrane disertacije, ali ne može biti predsjednik povjerenstva.

Između odluke Vijeća o imenovanju povjerenstva za obranu doktorskog rada i obrane doktorskog rada treba proći najmanje 8 dana. Iz opravdanih razloga ovaj rok može biti i kraći. Izlaganje doktoranda pri obrani doktorskog rada može trajati najviše 45 minuta. Doktorski rad se brani na jeziku na kojem je napisan. Obrana doktorskog rada mora sadržavati objašnjenje strukture rada, objašnjenje i opravdanje uporabe istraživačkih metoda i obranu izvornog znanstvenog doprinosa.

Nakon izlaganja pristupnika članovi povjerenstva postavljaju pitanja u svezi s temom doktorskog rada.

Svaki član povjerenstva može postaviti najviše tri pitanja. Pitanja mogu u pisanom obliku postaviti nazočni na javnoj obrani, a predsjednik povjerenstva ocjenjuje svrsishodnost takvih pitanja i upućuje ih pristupniku.

Nakon odgovora na postavljena pitanja povjerenstvo donosi odluku o tome da li je pristupnik obranio disertaciju ili nije. Ocjena odluke o obranjenoj disertaciji može biti: "rite, cum laude, magna cum laude ili summa cum laude". Uspješna obrana doktorskog rada vrednuje se sa 12 ECTS bodova. O obrani doktorskog rada vodi se zapisnik (Obrazac DR.SC.-11).

Disertacija se brani samo jednom. Osoba kojoj doktorski rad nije prihvaćen, odnosno koja nije obranila doktorski rad, može, na način propisan Pravilnikom, ponovno upisati doktorski studij.

 

Obrasci 

  1. Obrazac dr. sc. - 01 - Prijava teme doktorskog rada - prijava putem OBAD-a
  2. Obrazac dr. sc. - 02 - Ocjena teme doktorskog rada
  3. Obrazac dr. sc. - 06 - Zahtjev za promjenu teme i/ili mentora 
  4. Obrazac dr. sc. - 07 - Zahtjev za odgodu javne obrane - prijava putem OBAD-a 
  5. Obrazac dr. sc. - 08 - Upute za oblikovanje doktorskog rada 
  6. Obrazac dr. sc. - 08 - Upute za oblikovanje doktorskog rada (dvojni doktorat)
  7. Obrazac dr. sc. - 09 - Godišnji izvještaj o radu studija 
  8. Obrazac dr. sc. - 10 - Izvještaj o ocjeni doktorskog rada