Opcije pristupačnosti Pristupačnost
Uvjeti za upis u više godine studija

U prvom semestru doktorskog studija doktorand mora napraviti plan obveza i istraživanja koji zajednički potpisuju doktorand i studijski savjetnik, a prihvaća ga Odbor za znanost. Plan obveza i istraživanja sadržava popis predmeta koji su upisani, redoslijed polaganja ispita, način stjecanja ECTS bodova i očekivano vrijeme prijavljivanja teme disertacije. U dogovoru sa studijskim savjetnikom odnosno mentorom, doktorandi mogu birati i predmete sa srodnih doktorskih studija na Sveučilištu u Zagrebu, odnosno na drugim sveučilištima.

Za upis u drugu godinu studija doktorand je dužan položiti 3 predmeta, od kojih je jedan Metodologija znanstvenog istraživanja, i ostvariti 17 ECTS bodova kroz druge obvezne i izborne oblike rada te imati pozitivno izvješće studijskog savjetnika za prvu godinu studija.

Za upis u treću godinu studija doktorand je dužan ostvariti sve upisane bodove iz prve godine studija, ostvariti 2 ECTS boda kroz druge obvezne i izborne oblike rada, te imati pozitivno izvješće mentora za drugu godinu studija. Za upis šestog semestra mora imati odobrenu temu disertacije.

Studijski savjetnik/mentor kroz izvješća potvrđuje sudjelovanje na seminarima, diskusijskim skupinama i radu na doktorskom istraživanju.

Doktorand može prvu i drugu godinu studija upisati najviše po dva puta. Doktorandi su dužni završiti studij u najduljem roku od 8 akademskih godina. Doktorand završava studij stjecanjem najmanje 180 ECTS bodova na doktorskom studiju.

Prava i obveze doktoranda
Prava i obveze doktoranda regulirane su Pravilnikom o poslijediplomskom sveučilišnom doktorskom studiju. Pravilnikom su uređena pitanja vezana za ustroj i izvedbu doktorskog studija za stjecanje doktorata znanosti iz znanstvenog područja tehničkih znanosti koji ustrojava i izvodi Sveučilište u Zagrebu Građevinski fakultet, pitanja vezana za status doktoranada, te ostala pitanja vezana za doktorat znanosti. Za pitanja koja nisu uređena Pravilnikom GF-a, na odgovarajući se način primjenjuju odredbe zakona i Pravilnika o doktorskim studijima na Sveučilištu u Zagrebu. Sve vezano za prava i obveze doktoranada regulirano je odgovarajućim aktima Sveučilišta i vidljivo je na mrežnoj stranici Sveučilišta: http://www.unizg.hr/istrazivanje/doktorski-studiji/doktorski-studiji/.

Informiranje doktoranada o pravima i obvezama provodi se na početku doktorskog studija na kolegiju Metodologija znanstvenog istraživanja koji se održava u prvom semestru i koji je obvezan za sve doktorande. Jednom u semestru, u okviru ovog kolegija, Prodekan za znanost, koji je po položaju voditelj studija, održi sastanak sa svim doktorandima upravo na temu organizacije studija i davanja potrebnih informacija. Ovo je važno iz aspekta brige o kvaliteti studija.

Pravo na mirovanje obveza postoji: a) za vrijeme služenja vojnog roka, b) za vrijeme trudnoće, c) za doktorandicu - majku ili doktoranda - oca do godine dana starosti djeteta, d) za vrijeme dulje bolesti, te e) u drugim opravdanim slučajevima koje odobrava dekan.

 

OBRASCI

  1. Obrazac dr. sc. - 04 - Godišnji doktorandov izvještaj 
  2. Obrazac dr. sc. - 05 - Godišnji mentorov izvještaj