Opcije pristupačnosti Pristupačnost

SVEUČILIŠTE U ZAGREBU GRAĐEVINSKI FAKULTET raspisuje

N A T J E Č A J

za upis studenata na doktorski studij GRAĐEVINARSTVO u akademskoj godini 2023./2024.

Fakultet upisuje studente na doktorski studij za stjecanje akademskog stupnja doktor tehničkih znanosti. Studij obuhvaća više istraživačkih područja iz polja Građevinarstva i Temeljnih tehničkih znanosti.

Studenti mogu upisati studij u trajanju od 3 godine (studij u punom radnom vremenu) ili studij s produženim trajanjem istraživačkog rada u trajanju od 4 godine (studij s dijelom radnog vremena).

Studij mogu upisati pristupnici koji su:

- završili sveučilišni diplomski studij ili sveučilišni integrirani prijediplomski i diplomski studij građevinarstva odnosno dodiplomski studij građevinarstva (prema prijašnjim propisima)  
- završili sveučilišni diplomski studij ili sveučilišni integrirani prijediplomski i diplomski studij odnosno dodiplomski studij (prema prijašnjim propisima) iz područja tehničkih znanosti i polja srodnih građevinarstvu i koji su tijekom dosadašnjeg studija ostvarili najmanje 60 ECTS bodova iz predmeta koji spadaju u polje građevinarstva (pristupnici koji nisu ostvarili propisani broj ECTS bodova dužni su položiti razlikovne ispite koje odredi Odbor za znanost)
- stekli magisterij znanosti po ranijim propisima, a kojima Odbor za znanost može priznati izvršene obveze koje su odgovarajuće obvezama studijskog programa kojeg upisuju.

Pristupnici trebaju imati minimalni prosjek ocjena 3,5 (zajednički prosjek prijediplomskog i diplomskog studija, odnosno dodiplomskog studija). Pristupnici moraju poznavati engleski jezik u govoru i pismu. Za upis na studij pristupnici obvezno moraju imati preporuku potencijalnog mentora s načelnim opisom ili radnim naslovom šireg područja doktorskog rada. Razgovor s prijavljenim pristupnicima je obvezni dio upisnog postupka.

Iznimno se mogu upisati i pristupnici s nižim prosjekom ocjena od navedenog, uz dodatne preporuke dva sveučilišna nastavnika (od kojih jedan mora biti mentor na diplomskom radu), te koautorstvo barem jednog rada prezentiranog na kongresu / konferenciji ili objavljenog u časopisu. Ako je mentor na diplomskom radu ujedno i potencijalni mentor na doktorskom studiju, treba imati dodatnu preporuku (ukupno tri preporuke).

Broj slobodnih mjesta je 30. Ako se na natječaj prijavi veći broj pristupnika od broja predviđenih mjesta, provest će se selekcijski postupak koji uključuje više elemenata (prosjek ocjena, završen poslijediplomski studij: spec. ili mr.sc., objavljeni radovi, patenti, nagrade, istraživački interesi pokazani na razgovoru).

Naknada za troškove obrazovanja iznosi 7.963,37 EUR/60.000,00 HRK za nastavu s punim radnim vremenom i 10.617,82 EUR/80.000,00 HRK za nastavu s djelomičnim radnim vremenom.

Prijava na natječaj

Prijave za upis primaju se od 1. svibnja do 14. srpnja 2023. Prijave se šalju poštom na adresu Građevinski fakultet, Referada za poslijediplomski studij, Kranjčevićeva 2, 10 000 Zagreb ili predaju osobno u Referadu za poslijediplomski studij, soba 114, 1. kat.

Uz popunjeni obrazac prijave treba priložiti:

- kratki životopis s popisom objavljenih znanstvenih i stručnih radova 
- domovnicu ili elektronički zapis iz sustava e-građanin, a za strane državljane potvrdu o državljanstvu 
- rodni list ili elektronički zapis iz sustava e-građanin
- diplomu dodiplomskog sveučilišnog studija (programi prije bolonjskog sustava)
- diplomu i dopunsku ispravu diplome preddiplomskog i diplomskog sveučilišnog studija
- diplomu o završenom poslijediplomskom studiju ako ga je kandidat završio
- rješenje o priznavanju inozemne visokoškolske kvalifikacije (za kandidate koji su prethodni studij završili u inozemstvu)
- uvjerenje o položenim ispitima (za kandidate koji nisu završili prethodni studij na Građevinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu)
- nastavni plan i program prethodno završenog studija (za kandidate koji nisu završili prethodni studij na Građevinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu)
- popunjeni obrazac za prijedlog istraživanja (prilaže se uz prijavu na doktorski studij)
- objavljene radove (ako ih pristupnik ima).
 

Izuzetno, studenti diplomskog studija podnose prijavu i ostale gore navedene dokumente, osim diplome koju su dužni priložiti naknadno.

Pobliže informacije mogu se dobiti u sobi 114, 1. kat, Kranjčevićeva 2, Zagreb, te na e-mail: znanost@grad.hr.

 


Obrasci za prijavu