Opcije pristupačnosti Pristupačnost
Šifra projekta 082-0000000-2991
Naziv projekta Razvoj informatičke tehnologije u hrvatskom graditeljstvu
Voditelj Jadranko Izetbegović
Ustanova Građevinski fakultet, Zagreb
Naziv programa  
Znanstveno područje Tehničke znanosti
Prosudbena skupina Arhitektura i urbanizam; geodezija; građevinarstvo
   
Sažetak Informatička tehnologija (IT) definira se: sredstvo prikupljanja, memoriranja, obrade i iskazivanja podataka i informacija, u svrhu efektivnog donošenja odluka i upravljanja provođenjem programa, planova i projekata. Ova definicija primjenjiva je i za poslovne procese u graditeljstvu, pri čemu se obuhvaćaju poslovni procesi projektiranja, građenja i održavanja, te upravljanja eksploatacijom građevina. U povezivanju podsustava: (vlasništvo – poduzetništvo – menadžment – poslovni procesi), IT je nužan, ali ne i dovoljan uvjet za donošenje kvalitetnih odluka i učinkovito upravljanje graditeljskim procesima. Uz IT potrebni su za menadžment obrazovani i trenirani kadrovi. Adekvatnom primjenom IT, procesi projektiranja i građenja se racionaliziraju i ubrzavaju, te se sustav građevnog poduzeća lakše prilagođava zahtjevima tržišta. Provedena istraživanja u periodu od 1997.-2001. godine na znanstvenom projektu “Razvoj primjene IT u hrvatskom graditeljstvu” i u periodu od 2002.-2006, godine na znanstvenom projektu “IT u hrvatskom graditeljstvu” potvrdilo je pretpostavku istraživača da hrvatsko graditeljstvo relativno zaostaje u primjeni tekovina informatičke tehnologije u odnosu na suvremene trendove u svijetu. Evidentno je da graditeljske tvrtke i u svijetu općenito kasne u razvoju primjene IT u odnosu na druge industrijske grane. U Hrvatskoj se premalo izdvaja novčanih sredstava za razvoj IT/IS ( prosječno 1.2% UP), a također ne postoji niti jasna strategija plana razvoja i ako su glavni menadžeri svjesni potreba. Također, postojeći potencijali IT nedovoljno su iskorišteni za povećanje konkurentske sposobnosti poduzeća na domaćem i stranom tržištu. Ciljevi i očekivani rezultati: Kontinuirano praćenje razvoja primjene IT u poduzećima sa djelatnosti projektiranja, građenja i održavanja građevina. Izrada komparativnih pregleda stanja primjene IT po raznim kriterijima. Izrada prijedloga opće strategije razvoja primjene IT u graditeljstvu. Stvaranje baze podataka IT za razmjenu informacija i iskustava između građevnih poduzeća Hrvatske i inozemstva. Izrada prijedloga sustavnog obrazovanja kadrova u graditeljstvu s obzirom na trendove primjene IT. Metode: Kao temeljna metoda koristiti će se sustav neposrednog anketnog ispitivanja glavnih menadžera iz hrvatskog graditeljstva, temeljem priređenog sustava od 40 sofisticiranih pitanja. Pri tom će se istraživanje u užem smislu usmjeriti na područje razvoja primjene IT u procesu upravljanja tvrtkom i normizacije proizvodnje
Ključne riječi |Građevinarstvo|Informatička tehnologija,Informatički sustav,Upravljanje projektima,Simulacija procesa
Ugovor od 2.1.2007
Znanstvena bibliografija http://bib.irb.hr/lista-radova?sif_proj=082-0000000-2991&print=true
 
Kontakt podaci
Osoba za kontakt Jadranko Izetbegović
Kontakt adresa Kačićeva 26, 10000, Zagreb
Telefon +385 1 4828078
Telefaks +385 1 4828078
E-pošta jizetbeg@grad.hr
Web adresa http://www.grad.hr
 
Suradnici
Ime i prezime Status Datum od Datum do
Mladen Bandić Istraživač 02.01.2007 31.12.2010
Stjepan Bezak Istraživač 01.01.2009 31.01.2011
Jadranko Izetbegović Voditelj 02.01.2007  
Zdravko Linarić Istraživač 02.01.2007 01.10.2010
Vjeran Mlinarić Istraživač 02.01.2007  
Nikolina Vezilić Znanstveni novak 02.01.2008  
Vedran Žerjav Znanstveni novak 02.01.2007  

 

Šifra projekta 082-0822156-2992
Naziv projekta Optimizacija produktivnosti u projektno usmjerenim sustavima u građevinarstvu
Voditelj Ivica Završki
Ustanova Građevinski fakultet, Zagreb
Naziv programa Razvoj upravljanja u projektno usmjerenom poslovanju u građevinarstvu
Znanstveno područje Tehničke znanosti
Prosudbena skupina Arhitektura i urbanizam; geodezija; građevinarstvo
   
Sažetak Istraživanje se bavi proučavanjem produktivnosti rada u građevinarstvu, i to na tri važna nivoa, na nivou pojedine aktivnosti, zatim projekta, te zaključno, projektno usmjerenog građevinskog izvođačkog poduzeća. Procesi koji će biti obuhvaćeni mjerenjem produktivnosti odnose se prvenstveno na obrtničke, instalaterske i završne radove visokogradnje. Metodologija prikupljanja podataka biti će temeljena na metodi dnevnih izvještaja, koja će biti prilagođena za primjenu uprvo kod nabrojanih aktivnosti. Temeljem sakupljenih podataka biti će napravljene njihove statističke analize, te opisni i predikcijski modeli. Na nivou projekta analizirati će se karakteristike upravljanja njime i u njemu postizane produktivnosti. Također će se promatrati karakteristike upravljanja većim brojem projekata na nivou poduzeća te ih dovesti u odnos s postizanim produktivnostima. Temeljem analiza podataka sakupljenih na većem broju aktivnosti, procesa, projekata, te poduzeća donijeti će se preporuke za najbolju praksu.
Ključne riječi |građevinarstvo|produktivnost,projektno usmjereni sustavi
Ugovor od 2.1.2007
Znanstvena bibliografija http://bib.irb.hr/lista-radova?sif_proj=082-0822156-2992&print=true
 
Kontakt podaci
Osoba za kontakt Ivica Završki
Kontakt adresa Ksaver 87, 10000, Zagreb
Telefon 01 4677 987
Telefaks 01 4828 078
E-pošta zavrski@grad.hr
Web adresa www.grad.hr
 
Suradnici
Ime i prezime Status Datum od Datum do
Anita Cerić Istraživač 02.01.2007  
Ivan Marović Istraživač 03.09.2009  
Vjeran Mlinarić Istraživač 02.01.2007  
Josip Sertić Znanstveni novak 02.01.2007  
Zvonko Sigmund Istraživač 03.09.2009  
Ivica Završki Voditelj 02.01.2007

 

Šifra projekta 082-0822156-2993
Naziv projekta Upravljanje rizikom i promjenama u projektno usmjerenom građevinskom poslovanju
Voditelj Mladen Radujković
Ustanova Građevinski fakultet, Zagreb
Naziv programa Razvoj upravljanja u projektno usmjerenom poslovanju u građevinarstvu
Znanstveno područje Tehničke znanosti
Prosudbena skupina Arhitektura i urbanizam; geodezija; građevinarstvo
   
Sažetak Značajni udio u BDP-u čini građevinarstvo značajnim sektorom svake ekonomije. Brojne reference govore o tehnički visokovrijednim postignućima hrvatskih građevinara, ali njihovi poslovni rezultati ne potvrđuju primjerene dobiti proizašle iz ovih uspjeha. Razlog je u neravnomjernom razvoju tehničke, tehnološke i organizacijske sastavnice poslovanja pri čemu je nerazvijenost organizacijskih i upravljačkih kompetencija trenutno jedan od najvećih problema u hrvatskom građevinarstvu. Kao neposredna posljedica javljaju se brojna i značajna prekoračenja početno planiranog vremena i troškova građenja, konflikti između sudionika, sporovi, te slabiji poslovni rezultati građevinskih poduzeća. Građevinarsvo izrazito projektno usmjeren sektor jer je svako građenje jedan novi projekt . Hrvatsko građevinarstvo koristi projektni pristup u poslovanju, ali još nije u potpunosti usvojilo i primjenilo sve prednosti ovog poslovanja koje je postalo opće prihvaćen svjetski koncept. Istraživanje pretpostavlja da se razvojem organizacije i upravljanja mogu unaprijediti sveukupni rezultati poslovanja u građevinarstvu, pri čemu posebnu važnosti ima poučavanje dinamičkih i stohastičkih obilježja građevinskih projekata sadržanih u ograničenjima, promjenama i rizicima. Ukoliko nema ograničenja, promjena i rizika upravljanje postaje jednostavno, a uspjeh vrlo izvjestan, ali nažalost takvi projekti u praksi ne postoje. Cilj istraživanja je prikupljanje podataka o ovim pojavama, te provedba kvalitativnih i kvantitativnih analiza koje će rezultirati prijedlozima metoda i alata za poboljšanje uspješnosti upravljanja i rezultata poslovanja mjerljivo kroz troškove, vrijeme i kvalitetu. Istraživanje će rezultirati prijedlozima niza metoda i postupaka, odnosno integralnim konceptom poboljšanja upravljanja projektno usmjerenog građevinskog poslovanja u uvjetima djelovanja ograničenja, promjena i rizika. Svaki prijedlog metode ili postupka biti će usmjeren na tri ključna upravljačka dokumenta (plan, troškovnik, ugovor), te će se moći provjeriti djelotvornost kroz doprinos smanjenju prekoračenja početno planiranih troškova i vremena građenja, odnosno pojava konflikata i sporova između sudionika u projektu. Doprinos razvoju organizacije i upravljanja građenjem, koje je trenutno najslabije razvijeno područje u građevinarstvu čini ovo istraživanje izrazito važnim.
Ključne riječi |građevinarstvo|poslovanje,upravljanje projektima,rizik,promjene,ograničenja
Ugovor od 2.1.2007
Znanstvena bibliografija http://bib.irb.hr/lista-radova?sif_proj=082-0822156-2993&print=true
 
Kontakt podaci
Osoba za kontakt Mladen Radujković
Kontakt adresa Kačićeva 26, 10000, Zagreb
Telefon 01 46 39 234
Telefaks 01 48 28 078
E-pošta mladenr@grad.hr
Web adresa www.grad.hr
 
Suradnici
Ime i prezime Status Datum od Datum do
Ladislav Bevanda Istraživač 02.01.2007  
Ivana Burcar-Dunović Znanstveni novak 02.01.2007  
Tamara Marić Istraživač 02.01.2007  
Maja-Marija Nahod Znanstveni novak 02.01.2007  
Nives Ostojić-Škomrlj Istraživač 02.01.2007  
Mladen Radujković Voditelj 02.01.2007  
Renato Slaviček Istraživač 02.01.2007  
Mladen Vukomanović Znanstveni novak 02.01.2007 01.07.2011
Mladen Vukomanović Istraživač 01.07.2011  
Ivica Završki Istraživač 02.01.2007  

 

Šifra projekta 082-0822156-2998
Naziv projekta Upravljanje ljudskim potencijalima u građevinarstvu
Voditelj Anita Cerić
Ustanova Građevinski fakultet, Zagreb
Naziv programa Razvoj upravljanja u projektno usmjerenom poslovanju u građevinarstvu
Znanstveno područje Tehničke znanosti
Prosudbena skupina Arhitektura i urbanizam; geodezija; građevinarstvo
   
Sažetak Već dugi niz godina za poslovni uspjeh poduzeća najvažniji kapital su ljudi. Stoga je naročito važno u današnje doba globalizacije postići prednosti u odnosu na konkurentske tvrtke zapošljavanjem, selekcijom i edukacijom najboljih ljudi. Ciljevi: Cilj ovog istraživanja je razvoj i implementacija modela strategije upravljanja ljudskim potencijalima u hrvatskim građevinskim poduzećima, te predviđanje promjena u budućnosti koje mogu očekivati naša građevinska poduzeća vezano na ljudske resurse, obzirom na činjenicu da se tržište otvara, da strane tvrtke dolaze u Hrvatsku, te da će i naše tvrke morati potražiti inozemna tržišta radi zasićenja domaćeg tržišta. Istraživanja pokazuju da u građevinaskom sektoru ima najveći broj stradalih na poslu. Cilj je uskladiti naše pravilnike i način kontrole zaštite na radu s europskim. Nadalje, cilj je istražiti politiku poduzeća vezanu na dodatno usavršavanje i sustav nagrađivanja. Posebna pažnja posvetiti će se položaju žena u građevinarstvu, te migracijama, imigracijama i multikulturalizmu, koja su važno obilježje građevinskog sektora. Hipoteza:1)Građevinska poduzeća u Hrvatskoj danas nemaju jasno razvijen model strategije upravljanja ljudskim potencijalima. 2)Potrebno je napraviti model upravljanja ljudskim potencijalima prilagođen hrvatskom okruženju i usklađen s europskim strategijama u cilju što bolje kompetitivnosti na stranim tržištima. Primjena istraživanja:Rezultati istraživanja moći će se primijeniti u građevinskim poduzećima u Hrvatskoj ali i u zemljama sa sličnim razvojnim putem. Očekivani rezultati: Očekivani rezulati bi bili: 1)Prijedlog modela strategije upravljanja ljudskim potencijalima (SULJP). 2) Implementacija modela SULJP u hrvatska građevinska poduzeća. Način provjere rezultata: Rezultati istraživanja će se provjeriti prvo na studijama slučajeva, zatim praćenjem implementacije modela u građevinskim tvrtkama u praksi i verifikacijom pedloženog modela od strane upravljačkog tima.. Važnost predloženog istraživanja: Budući da građevinartsvo čini 14 % od ukupnog BDP u Hrvatskoj o da je u tom sektoru zaposleno 7,5 radno sposobnog stanovništva, vrlo je važno razvit model strategije upravljanja ljudskim potencijalima. U hrvatskim poduzećima nema modela po kojem se strategija poduzeća usklađuje sa stretegijom upravljanja ljudskim potencijalima i obrnuto. Stoga će ovo istraživanje unaprijediti poslovanje građevinskih poduzeća u Hrvatskoj i učiniti ga kompetitivnim na stranim tržištima.
Ključne riječi |upravljanje|ljudski potencijali,građevinarstvo,strategija
Ugovor od 2.1.2007
Znanstvena bibliografija http://bib.irb.hr/lista-radova?sif_proj=082-0822156-2998&print=true
 
Kontakt podaci
Osoba za kontakt Anita Cerić
Kontakt adresa Kačićeva 26, 10000, Zagreb
Telefon 4828078
Telefaks 4828078
E-pošta anita@grad.hr
Web adresa www.grad.hr
 
Suradnici
Ime i prezime Status Datum od Datum do
Miljenko Antić Istraživač 02.01.2007  
Ivan Arapov Znanstveni novak 10.04.2009  
Anita Cerić Voditelj 02.01.2007  
Maja Lazić Znanstveni novak 04.11.2009  
Mirko Orešković Istraživač 02.01.2007  
Mladen Radujković Istraživač 02.01.2007

 

Šifra projekta 082-0000000-3231
Naziv projekta Marketing strategija hrvatskih građevinskih poduzeća
Voditelj Mariza Katavić
Ustanova Građevinski fakultet, Zagreb
Naziv programa  
Znanstveno područje Tehničke znanosti
Prosudbena skupina Arhitektura i urbanizam; geodezija; građevinarstvo
   
Sažetak Spoznaja da se principi marketing strategije poslovanja poduzeća moraju primijenjivati i u građevinskim poduzećima bila je “potkrijepljena” ekonomskom krizoma koja je krajem osamdesetih godina vladala u Jugoslaviji. Međutim, uslijedio je rat i sve je stalo. Već krajem 1993. godine započeo je proces obnove. Država je bila najveći investitor i posla je za graditelje bilo više nego što su mogli realizirati. Tršte je bilo potpuno poremećeno i naravno da u takovim uvjetima nije bilo ni potrebe ni „sluha“ za marketing strategije. Danas se situacija postupno mijenja. Iako prema grubim pocjenama u investicijskim ulaganjima država još i danas sudjeluje sa oko 65 % (u razvijenim zemljama Zapada uobičajeno učešće između 40% i 50%) konkurencija se zaoštrava, na hrvatsko tržište dolaze velike strane kompanije i polako se obnavlja interes za uvođenje marketing strategije. Međutim, gotovo nijedno poduzeće građevinske privrede nikada nije provelo niti jedno istraživanje tržišta koje bi bilo u funkciji planiranja poslovanja poduzeća, a svega nekoliko njih koristi neke oblike marketinga u svom poslovanju (najčešće ekonomsku propagandu). Polazna hipoteza ovog projekta jest da se implementacijom marketing strategije kao poslovne strategije poduzeća može poboljšati konkurentska sposobnost poduzeća jer je marketinški način poslovanja prvenstveno usmjeren na osiguravanje stalnog dotjecanja poslova na način da se zadovoljavajući zahtjeve i potrebe klijenata ostvaruje profit u poduzeću. Glavna svrha i cilj ovog projekta je utvrditi koji su potrebni preduvjeti da bi se marketing strategija uvela u poduzeće te kako ponuđenim modelom uvođenja marketing strategije u poduzeće pomoći korporativnom menadžementu u borbi za osvajanje novih poslova i novih tržišta. Marketing strategija se ne može nametnuti ograničenom broju menadžera, a da istovremeno ostali zaposlenici zadrže svoje stare poslovne navike. Ona podrazumijeva sudjelovanje svih zaposlenika u transformacijama poslovne strategije poduzeća. Rezultati istraživanja moći će se primjeniti u građevinskim poduzećima u Hrvatskoj bez obzira na njihovu veličinu. Stoga je možda sada pravi trenutak da se ponovo počne sustavno istraživati i raditi na uvođenju marketing strategije u naša građevinska poduzeća. Zajedničkim angažmanom akademske zajednice kao nositelja razvoja novih znanja i zainteresiranih privrednih subjekata postiže se sinergijski učinak prema stvaranju suvremenijeg i kompetitivnijeg graditeljstva.
Ključne riječi |Građevinarstvo|Marketing strategija
Ugovor od 1.3.2008
Znanstvena bibliografija http://bib.irb.hr/lista-radova?sif_proj=082-0000000-3231&print=true
 
Kontakt podaci
Osoba za kontakt Mariza Katavić
Kontakt adresa Kačićeva 26, 10000, Zagreb
Telefon 01 48 28 078
Telefaks 01 48 28 078
E-pošta mariza@grad.hr
Web adresa www.grad.hr
 
Suradnici
Ime i prezime Status Datum od Datum do
Ladislav Bevanda Istraživač 01.03.2008  
Dražen Bošković Istraživač 01.03.2008  
Diana Car-Pušić Istraživač 01.03.2008  
Mariza Katavić Voditelj 01.03.2008  
Lana Lovrenčić-Butković Istraživač 01.06.2008  
Saša Marenjak Istraživač 01.03.2008  
Siniša Matić Znanstveni novak 01.03.2008 15.03.2008
Siniša Matić Istraživač 15.03.2008  
Mirko Orešković Istraživač 01.03.2008  
Nives Ostojić-Škomrlj Istraživač 01.03.2008

 

Naziv projekta
Poslovna izvrsnost u građevinarstvu RH
Voditelj Mladen Vukomanović
Ustanova Građevinski fakultet, Zagreb