Opcije pristupačnosti Pristupačnost

Kriteriji za upis u prvu godinu sveučilišnog diplomskog studija Građevinarstvo u ak. god. 2024./2025.

Sveučilišni diplomski studij Građevinarstvo traje dvije godine, a upisuju se studenti u redovitom statusu. Kandidati se mogu upisati na studij temeljem sljedeće upisne kvote.

Upisne kvote za kandidate državljane Europske unije i strane državljane:

 • upisna kvota za državljane Europske unije je 200,
 • upisna kvota za strane državljane je 3.

 Broj je upisnih mjesta za državljane iz Europske unije po smjerovima studija sljedeći:

 • Geotehnika                                       22
 • Hidrotehnika                                     28
 • Konstrukcije                                      42
 • Materijali                                          28
 • Organizacija građenja                        32
 • Prometnice                                       24
 • Teorija i modeliranje konstrukcije        24

Kada se upisuje manji broj studenata od propisane upisne kvote, upisna mjesta po smjerovima utvrđuju se u postotcima od ukupnog broja prijavljenih, odnosno: Geotehnika 11%, Hidrotehnika 14 %, Konstrukcije 21%, Materijali 14%, Organizacija građenja 16%, Prometnice 12%, Teorija i modeliranje konstrukcija 12 %. Studenti strani državljani smjer mogu upisati po izboru

Preduvjet za upis je završen istovrsni sveučilišni prijediplomski studij građevinarstva. Istovrsni sveučilišni prijediplomski studij građevinarstva je studij čijim se završetkom stječe akademski naziv sveučilišni prvostupnik/sveučilišna prvostupnica inženjer/inženjerka građevinarstva i minimalno 180 ECTS bodova.

Prijave za upis zaprimaju se od 10. do 24. rujna 2024. godine, u skladu s obavijesti na mrežnim stranicama Fakulteta. Prijave nakon navedenoga roka bit će odbačene. 

Pristupnici koji su sveučilišni prijediplomski studij građevinarstva završili na Sveučilištu u Zagrebu Građevinskom fakultetu za prijavu prilažu samo dokaz o uplati troškova razredbenog postupka u iznosu 53,09 EUR.  Ostali pristupnici državljani EU za prijavu prilažu sljedeću dokumentaciju:

 • dokaz o državljanstvu,
 • rodni list ili zapis iz sustava e-građani,
 • diplomu ili potvrdu o završenom odgovarajućem istovrsnom sveučilišnom prijediplomskom studiju,
 • potvrdu o prijepisu ocjena s navedenim težinskim prosjekom ocjena ili ukupnom ocjenom studija,
 • dokaz o uplati troškova razredbenog postupka u iznosu od 53,09 EUR.

Za prijavu pristupnika stranih državljana, osim dokumentacije navedene za pristupnike državljane EU, potrebna je dodatno sljedeća dokumentacija:

 • preslika putne isprave ovjerene kod javnog bilježnika.

Pristupnici koji su odgovarajući istovrsni sveučilišni prijediplomski studij završili na visokom učilištu izvan Republike Hrvatske moraju proći postupak priznavanja inozemne visokoškolske kvalifikacije. Postupak se pokreće pri Sveučilištu u Zagrebu, a rješenje o priznavanju inozemne visokoškolske kvalifikacije dostavlja se prilikom prijave za upis zajedno s ostalom dokumentacijom navedenom za pristupnike državljane EU odnosno strane državljane.

Rang lista prijavljenih kandidata za upis na diplomski studij sastavlja se prema sljedećim mjerilima:

 • vrsta završenog prijediplomskog studija,
 • ukupna ocjena studija pristupnika tijekom prijediplomskog studija,
 • prijedlozi pristupnika za upis željenog smjera.

Ukupna se ocjena studija izračunava temeljem formule: zbroj pojedinačne ocjene ispita svih položenih kolegija pomnožen s njima pripadajućem broju ECTS bodova, dijeli se sa zbrojem ECTS bodova svih položenih kolegija. Pri tome se kolegiji koji se ne ocjenjuju ne uzimaju u obzir pri izračunu ukupne ocjene studija.

Rangiranje za upis u prvu godinu sveučilišnog diplomskog studija Građevinarstvo provodi se temeljem ostvarenih bodova koji se određuju kao rezultat izraza:

pri čemu je najveći mogući broj bodova koji pristupnik može ostvariti 1000. 

Težinski prosjek ocjena iskazuje se temeljem izraza: zbroj pojedinačne ocjene ispita svih položenih kolegija pomnožen s njima pripadajućim brojem ECTS bodova, na taj način dobiven rezultat se podijeli s brojem ECTS bodova svih položenih ispita. Kolegiji koji se ne ocjenjuju ne uzimaju se u obzir pri izračunu težinskog prosjeka studija.

Pristupnici državljani EU prilikom prijave predlažu upis smjera diplomskog studija rangirajući sve smjerove u obrascu za prijavu za upis u 1. godinu sveučilišnog diplomskog studija prema vlastitoj listi prioriteta. Pristupnici strani državljani biraju samo jedan smjer, smjer koji upisuju u obrazac za prijavu za upis u 1. godinu sveučilišnog diplomskog studija.

Rang lista formira se, prvenstveno vrednujući ukupan broj ostvarenih bodova, te nakon toga na temelju rangiranih smjerova pristupnika.

Pravo za upis pristupnici državljani EU stječu prema redoslijedu na rang listi, do popunjenja broja upisnih mjesta po pojedinom smjeru. Broj upisnih mjesta po smjerovima kao i način određivanja upisnih mjesta u slučaju manjeg broja prijavljenih od propisane ukupne kvote, naveden je na početku ovog teksta.

Na temelju razredbenog postupka formiraju se dvije rang liste: rang lista za državljane EU i rang lista za strane državljane.

Rang liste za upis u prvu godinu sveučilišnog diplomskog studija bit će objavljene najkasnije do 26. rujna 2024. godine.

Pristupnik ima pravo podnijeti prigovor na razredbeni postupak Povjerenstvu za upis, u elektronskom obliku putem pisarnice Fakulteta (e-mail: pisarnica@grad.unizg.hr), u roku od 24 sata nakon objavljivanja rezultata razredbenog postupka. O prigovoru će odlučiti Povjerenstvo za upis u roku od 24 sata od podnošenja prigovora.

Upis na studij provodit će se u skladu s obavijesti na mrežnoj stranici Fakulteta ( https://www.grad.unizg.hr/), koja će biti objavljena uz rang liste. Upis na Fakultet održavat će se uživo u Privremenom nastavnom centru AGG FSB, Ulica grada Gospića 1a. Fakultet zadržava pravo izmjene lokacije upisa te će točna lokacija biti navedena u obavijesti o upisu na mrežnoj stranici Fakulteta. Sve dodatne informacije mogu se zatražiti putem e-maila Studentske referade (referada@grad.unizg.hr ili upisi@grad.hr).

Pristupnik koji ne iskoristi pravo upisa u roku koji će biti definiran u obavijesti o upisu, gubi pravo upisa.

U Općem dijelu Natječaja navedeno je tko ima pravo na punu subvenciju participacije u troškovima studija.

Školarina za akademsku godinu 2024./2025. određena je u odluci Sveučilišta u Zagrebu Građevinskog fakulteta o iznosu troškova školarina i ostalih naknada u akademskoj godini 2024./2025.


Repozitorij