Izbornik predmeta


TEHNOLOGIJA SANACIJA I OJAČANJA
Šifra: 115174
ECTS: 6.0
Nositelji: prof. dr. sc. Marijan Skazlić
doc. dr. sc. Ana Baričević
Izvođači: doc. dr. sc. Ana Baričević - Seminar

doc. dr. sc. Ana Baričević - Konstrukcijske vježbe

doc. dr. sc. Ana Baričević - Auditorne vježbe
Prijava ispita: Studomat
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Predavanja 30
Konstrukcijske vježbe 8
Seminar 8
Auditorne vježbe 14
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
Predavanja:
1. Procesi razaranja gradiva. Uzroci oštećenja [2]
2. Dijagnosticiranje stanja oštećenih objekata [2]
3. Načela i metode izvođenja sanacija armiranobetonskih konstrukcija [2]
4. Materijali za izvođenje sanacija armiranobetonskih konstrukcija [2]
5. Metode za ojačanje konstrukcija [2]
(Kolokvij)
6. Sanacije povijesnih građevina [2]
7. Posebne tehnologije sanacije [2]
8. Metodologija za procjenu optimalnog rješenja sanacije [2]
9. Dokazivanje uporabljivosti materijala za sanaciju i kontrola kvalitete radova [2]
10. Osnovna načela monitoringa i održavanja saniranih objekata [2]
11. Propisi i norme za sanaciju i održavanje građevina [2]
(Kolokvij)
(Završne prezentacije projektnih zadataka uz diskusiju i usmenu provjeru stečenog znanja)

Vježbe:

Auditorne:
1. Tipična oštećenja ovisno o tipu građevine i pripadajuća moguća načela i metode popravka [2]
2. Primjeri materijala za izvođenje sanacije [2]
3. Primjeri ojačanja konstrukcija [2]
4. Primjeri sanacije povijesnih objekata [2]
5. Primjeri posebnih metoda sanacije [2]
6. Primjeri programa za ocjenu optimalnog rješenja [2]
7. Primjer cjelovitog projekta sanacije [2]

Konstrukcijske:
1. Prikaz i analiza primjera popravka građevine (anamneza ? ocjena stanja, dijagnoza ? prosudba o uzrocima oštećenja, terapija ? odabrana načela i metode popravka) [2]
2. Propisivanje zahtjeva za materijale i sustave za popravak konstrukcija [2]
3. Analiza i kritički osvrt na literaturne primjere predloženih metoda popravaka konstrukcije [2]
4. Višekriterijska usporedba različitih pristupa popravka konstrukcije [2]

Seminari:
1. Odabir i ocjena stanja projektne građevine [2]
2. Odabrane metode sanacije projektne građevine [2]
3. Odabrani i propisani zahtjevi za materijale i sustave, propisivanje kontrole tijekom i nakon izvođenja [2]
4. Plan rada i procjena troškova sanacije projektne građevine [2]
Literatura:
 1. Bjegović, D.; Serdar, M.: Interna skripta iz kolegija Tehnologija sanacija i ojačanja, repozitorij predmeta
 2. HRN EN 1504 Proizvodi i sustavi za zaštitu i popravak betonskih konstrukcija
 3. Stipanović Oslaković, Irina; Škarić Palić, Sandra; Mavar, Krunoslav: Opće planiranje popravka // Betonske konstrukcije - Sanacije, Zagreb : Hrvatska sveučilišna naklada, Sveučilište u Zagrebu - Građevinski Fakultet, Secon HDGK, Andris, 2008.
 4. Barišić, E.: Materijali za zaštitu i popravak // Betonske konstrukcije - Sanacije, Zagreb : Hrvatska sveučilišna naklada, Sveučilište u Zagrebu - Građevinski Fakultet, Secon HDGK, Andris, 2008.
 5. Mavar, K.; Balagija, A.: Metode popravka betona // Betonske konstrukcije - Sanacije, Zagreb : Hrvatska sveučilišna naklada, Sveučilište u Zagrebu - Građevinski Fakultet, Secon HDGK, Andris, 2008.
 6. Bjegović, D.; Hranilović, M.; Serdar, M.: Elektrokemijske metode zaštite armature// Betonske konstrukcije - Sanacije, Zagreb : Hrvatska sveučilišna naklada, Sveučilište u Zagrebu - Građevinski Fakultet, Secon HDGK, Andris, 2008.
Preporučena literatura:
 1. Allen, R. T. L.; Edwards, S. C.: Repair of Concrete Structures, Blackie & Son Limited, 1987
 2. Emmons, P. H.: Concrete Repair and Maintenance Illustrated, Construction Publishers & Consultants, 1993.
 3. Concrete Repair Manual, ICRI & ACI International, 1999.
 4. Perkins, P. H.: Repair, Protection and Waterproofing of Concrete Structures, E&FN Spon, London, 1997.
 5. Repair of Concrete Structures to EN 1504, Danish Standards Association, 2004.
 6. fib Report: Management, maintenance and strengthening o concrete structures, Lausanne, 2002.
 7. fib Report: Monitoring and safety evaluation of existing concrete structures, Lausanne, 2003.
 8. BRITE-EURAM project BE4062 "The service life of reinforced concrete structures".
 9. CONTECVET IN30902I. 2001, "A validated users manual for assessing the residual life of concrete structures", DG Enterprise, CEC.
 10. DuraCrete (2000) DuraCrete Final Technical Report, Document no. BE95-1347/R17, Gouda, CUR.
 11. REHABCON IPS-2000-00063, "Strategy for Maintenance and Rehabilitation in Concrete Structures", DG Enterprise of the European Commission, 2000-2004.
 12. DuraCrete (2000) DuraCrete Final Technical Report, Document no. BE95-1347/R17, Gouda, CUR.
Preduvjeti za:
Upis predmeta :
Položen : GRAĐEVINSKA FIZIKA
Odslušan : POSEBNI BETONI I TEHNOLOGIJE
Odslušan : TRAJNOST KONSTRUKCIJSKIH MATERIJALA
3. semestar
Izborni predmeti 3. semsetra Diplomskog studija-(32) Materijali - Redovni smjer - Materijali
Termini konzultacija:

Cilj predmeta

 • integriranje znanja prikupljenih na kolegijima inženjerskog preddiplomskog i diplomskog studija te dodatno osposobljavanje za potrebe samostalne analize postojećih građevina i projektiranje njihove sanacije (popravka, obnove i/ili ojačanja)

Ishodi učenja

 • povezati određeni mehanizam degradacije betona s načelom i metodom popravka armiranobetonske konstrukcije
 • razlikovati i usporediti različite materijale i sustave za popravak i ojačanje armiranobetonskih konstrukcija
 • propisati zahtijevana svojstva materijala i sustava i metode kontrole kvalitete tijekom i nakon izvođenja popravaka i ojačanja armiranobetonskih konstrukcija
 • analizirati i usporediti različite metode popravka konstrukcije u pogledu funkcionalnosti i trajnosti te ekološke i ekonomske isplativosti tijekom cjeloživotnog vijeka
 • preporučiti i propisati optimalno načelo i metodu popravka ovisno o uzroku prijevremenog propadanja konstrukcije i rezultatima višekriterijske usporedbe alternativa
 • samostalna izrada projekta popravka konstrukcije koji uključuje: ocjenu stanja konstrukcije, predloženu metodu popravka i ojačanja, materijale za popravak i metode kontrole popravka tijekom i nakon izvođenja.

Izvedbeni plan

Redni broj

Predavanja

Datum

1 Uvod 02.10.2018.
2 Uzroci oštećenja i ocjena stanja betonskih konstrukcija 09.10.2018.
3 Priprema površine betona za sanaciju 16.10.2018.
4 Tehnologija sanacije betonskih konstrukcija - 1 dio 23.10.2018.
5 Tehnologija sanacije betonskih konstrukcija - 2 dio 30.10.2018.
6 Tehnologija ojačanja betonskih konstrukcija 06.11.2018.
7 Kolokvij I 13.11.2018.
8 Interakcija materijala, tehnologija i konstrukcije pri sanaciji 20.11.2018.
9 Sustavi zaštite betonskih konstrukcija - 1 dio 27.11.2018.
10 Sustavi zaštite betonskih konstrukcija - 2 dio 04.12.2018.
11 Izvođenje, kontrola kvalitete i održavanje betonskih konstrukcija 11.12.2018.
12 Ocjena stanja, sanacija i ojačanje zidanih konstrukcija 18.12.2018.
13 Ocjena stanja, sanacija i ojačanje metalnih konstrukcija 08.1.2019.
14 Ocjena stanja, sanacija i ojačanje kolničkih konstrukcija 15.1.2019.
15 Kolokvij II 22.1.2019.

 

Redni broj

Vježbe

Datum

1 Primjeri otkazivanja konstrukcija 05.10.2018.
2 Ocjena stanja betonskih konstrukcija 12.10.2018.
3 Zakonska regulativa za sanaciju betonskih konstrukcija 19.10.2018.
4 Sadržaj i oprema projekta sanacije 26.10.2018.
5 Podjela projektnih zadataka 02.11.2018.
6 Utjecaj tehnologije izvođenja na prionjivost sanacijskog morta 09.11.2018.
7 Uklanjanje, priprema površine i reprofilacija betona 16.11.2018.
8 Injektiranje u sanacijama 23.11.2018.
9 Terenska nastava 30.11.2018.
10 Ojačanje betonskih konstrukcija 07.12.2018.
11 Izrada projektnih zadataka 14.12.2018.
12 Prezentacije projektnih zadataka 21.12.2018.
13 Prezentacije projektnih zadataka

11.1.2018.

14 Prezentacije projektnih zadataka 18.1.2019.
15 Ocjena stanja metalnih građevina 25.1.2019.