O djelatniku
izv. prof. dr. sc. Dalibor Carević
Zvanje:izvanredni profesor
Lokacija: D137
Telefon:01/4639 309
Telefon kućni:309
E-mail: E-mail
Zavod/služba : Zavod za hidrotehniku
Godina diplomiranja:2003.
Godina doktoriranja:2009.
Na zavodu od:2004.

Nastava

sveučilišni preddiplomski

sveučilišni diplomski

Životopis

Dalibor Carević je rođen 18. travnja 1977. godine u Zagrebu. Osnovnu školu i srednju elektrotehničku školu ''Ruđer Bošković''  pohađao je u Zagrebu.  Tadašnju Višu građevinsku školu (VI/I) upisuje 1995., a završava 1999. na smjeru Visokogradnje.

Nastavlja studij na Građevinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu 1999. godine. Diplomirao je u lipnju 2003. godine na hidrotehničkom usmjerenju. Diplomski rad "Dugi podmorski ispust Stobreč" iz predmeta Plovni putevi i luke izrađuje i brani pod mentorstvom prof.dr.sc. Marka Pršića.

U rujnu 2003.g. upisuje postdiplomski znanstveni studij za doktora znanosti, na GF u Zagrebu pod mentorstvom prof. Marka Pršića. Od sječnja 2004. godine zapošljava se kao znanstveni novak-asistent na Građevinskom fakultetu, na Katedri za gospodarsku hidrotehniku, na Zavodu za hidrotehniku. Uz obavljanje poslova znanstvenog i stručnog sadržaja, sudjeluje u održavanju nastave na preddiplomskom i diplomskom studiju iz predmeta Mehanika tekućina, Plovni putevi i luke, Hidrotehničke građevine, Konstrukcije i Projektiranje u hidrotehnici.

 Doktorski rad pod naslovom "Hidraulička interakcija valoloma i perforiranog valobrana" izrađuje pod mentorstvom prof.dr.sc. Marka Pršića te isti brani u studenom 2009. godine te time stječe akademski stupanj doktora znanosti iz znanstvenog područja Tehničke znanosti, znanstvenog polja Građevinarstvo, znanstvene grane Hidrotehnika.

Radeći na GF-u u Zagrebu obavlja  terenske poslove mjerenja protoka na rijekama iz čamca, najviše na Dravi kod Osijeka. Također obavlja mjerenja morskih struja i valova na moru bilo iz čamca bilo postavljanjem mjernih sondi na dno. Time stječe vještine i znanja u  terenskom mjerenju hidrodinamike rijeka i mora, te obradi mjerenih rezultata. Za potrebe doktorata stječe znanja laboratorijskog modeliranja dinamike površinskih valova. Numeričkim modeliranjem, posebno površinskih vjetrovnih valova, bavi se od zaposlenja. Dodatno  stječe znanja numeričkog modeliranja gibanja vodnih masa (mora), pronosa sedimenta itd.

Dobitnik:

 ''Rektorove nagrade''  za rad sa naslovom ''Interakcija temeljnog tla i konstrukcije'', 2001.,

'' Konstruktorove godišnje nagrade'' za najboljeg studenta pete godine studija 2002.,

''Nagrade Hrvatskih voda za najbolji diplomski rad godine'', 2003.

''Nagrade Hrvatskih voda za najbolji doktorski rad godine'', 2010.

Objavljeni radovi u Hrvatskoj znanstvenoj bibliografiji (CROSBI)
Napomena: Ove radove održava Knjižnica Instituta Ruđer Bošković koja vodi projekt Hrvatske znanstvene bibliografije CROSBI. Ovim linkom možete vidjeti sve podatke o radovima koje su autori unijeli u bazu podataka.
Za sve izmjene možete se obratiti na help@bib.irb.hr, a na istu adresu možete uputiti i sva vaša pitanja i sugestije vezana uz CROSBI.
Nastavne djelatnosti
 • Plovni putevi i luke
 • Konstrukcije
 • Hidrotehničke građevine
 • Projektiranje u hidrotehnici
Izabrane publikacije

Plovni putevi i luke: http://www.grad.unizg.hr/predmet/ppil

Pomorske gradnje: http://www.grad.unizg.hr/predmet/pomgra/za

D.Carević, disertacija:http://bib.irb.hr/datoteka/436864.INTER_VALOL_PERFVALOBR__disertacija.pdf

Profesionalni interesi i članstva

Upisan u Imenik ovlaštenih inženjera građevinarstva HKIG čime stječe pravo na uporabu strukovnog naziva ''ovlašteni inženjer građevinarstva'', od 2012.

Član Međunarodnog udruženja održivog plovnog transporta, plovnih puteva i luka  (PIANC) od 2012.

Izabrani projekti

ZNANSTVENI PROJEKTI:

Sudionik iprojekta "Utjecaj okoliša na oblikovanje i dimenzioniranje vodnih građevina", 082-0822994-2175, prof. Marko Prsic; financiranje Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta (2007-2014)

Voditelj projekta "Primjena cijevnih propusta za poboljšanje kvalitete mora u lukama/marinama-EKOMARINA" HRZZ, (2015-2018)

Voditelj projekta "Održiva gradnja plaža – gradnja novih i povećanje kapaciteta postojećih plaža-BEACHEX" HRZZ, (2019-2023)

Voditelj istraživanja "Hidromorfološke promjene u Hrvatskim rjekama" , financ. Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta (2015-2020)

 

STRUČNI PROJEKTI:

 • Valna klima za glavni projekt sanacije lukobrana u Puli, siječanj, 2004.,
 • Sanacija lukobrana Kaše u Gradskoj luci Dubrovnik-ispitivanje stanja školjere, lipanj, 2004.,
 • Hidraulička studija agitacije valovima i Idejno rješenje zaštite od valova za južnu Gradsku luku Rovinj, kolovoz, 2004.,
 • Analiza vjetrovalne klime s Idejnim rješenjem zaštite marine Frapa, ožujak, 2005.,
 • Zamjenska benzinska postaja Preko na otoku Ugljanu, Glavni projekt,-izvedbeni projekt, travanj, 2005.,
 • Koncepcijsko rješenje integralnog uređenja odvodnje i navodnjavanja Vrbničkog polja, srpanj, 2005.,
 • Idejni projekt lučice na rijeci Kupi u Sisku, studeni, 2005.
 • Studija hidrometeoroloških karakteristika i dinamike mora za marinu hotela Lav, (Split-Podstrana), studeni, 2005.,
 • Pelješki most-maritimno opterećenje stupova mosta, veljača, 2006.,
 • Izrada matematičkog i fizikalnog modela valovanja i strujanja za gradsku luku Split-Elaborat vjetrovalneklime, veljača, 2006.,
 • Studija vjetrovalne klime-ACI marina Trogir, travanj, 2006.,
 • Pelješki most-maritimno opterećenje stupova mosta-novelacija, lipanj, 2006.,
 • Idejno rješenje rekonstrukcije kanalske mreže za odvodnju i navodnjavanje donjeg dijela Vrbničkog polja, svibanj, 2006.,
 • Studija agitacije akvatorija uvale ''Valdibora'' te idejnog rješenja zaštitno pristanišnog gata luke, srpanj, 2006.,
 • Hidrodinamički utjecaj oborinskog ispusta na funkcioniranje i stabilnost operativne obale u luci Gruž, siječanj, 2007.,
 • Studija utjecaja zahvata na okoliš (SUO) priobalja Turističkog naselja Monsena u Rovinju, Procjena stanja postojećeg podmorskog ispusta, Mjerenje morskih struja, Idejno rješenje fekalne i oborinske odvodnje, Idejno rješenje lučice, 2006/2007.,
 • Vjetrovalna klima buduće obale unutar Hvarske luke-matematički model, studeni, 2007.,
 • Idejno rješenje navodnjavanja polja Poljoprivrednog instituta u Osijeku, siječanj, 2008.,
 • Idejno rješenje navodnjavanja polja Karašice, siječanj, 2008.,
 • Studija valne klime i morskih razina za lukobran Kaše u Dubrovniku, veljača, 2008.,
 • Studija vjetrovalne klime i režima strujanja mora na području luke nautičkog turizma Dugi Rat, poglavlje Studije utjecaja zahvata na okoliš, srpanj, 2008.
 • Izrada sadržaja projekata u hidrotehnici-Inicijalni materijal, srpanj, 2008.
 • Pelješki most-maritimno opterećenje stupova mosta-Glavni projekt, prosinac, 2008.,
 • Novelacija projektne dokumentacije višenamjenskog kanala Dunav-Sava -Savska prevodnica, veljača, 2009.
 • Savjetodavni poslovi pri izradi idejnog i glavnog projekta Marine Novi Vinodolski, 2009.,
 • Studija odmuljivanja akvatorija lučice Nin, 2010.,
 • Sudija agitacije akvatorija marine Mala Blata-Zablaće, poglavlja Studije utjecaja zahvata na okoliš, Šibenik, 2010.
 • Izrada troškovnika na razini idejnog rješenja za Marinu Gruž, Marinu Slano, Lučicu Batala i Lučicu Orsan, 2011.
 • Vjetrovalna klima za potrebe izrade glavnog projekta ‘’Uređenje gradske plaže u uvali Lone’’; Matematički model valovanja i stabilitet plaže za potrebe izrade glavnog projekta ‘’Uređenje gradske plaže u uvali Lone’’, STRABAG-HIDROINŽENJERING d.o.o. Split, 2013.
 • Vjetrovalna klima i numerički model deformacije valova  Gruškog akvatorija (Dubrovnik) za potrebe izrade SUO, Laguna trade d.d., 2013.
 • Studija refleksijskih svojstava projektnog rješenja kontejnerskog terminala u Luci Rijeka (izrada fizikalnog modela), 2013.
 • Studija mogućnosti proširenja marine (Opatija)Ičići za potrebe priveza mega-jahti, ACI d.d., 2013.
 • Marina Slano-Dubokovodna valna klima i matematički model valnih deformacija, ACI d.d., 2013.
 • Urbanističko idejno rješenje za luku nautičkog turizma u Novalji, Grad Novalja, 2014.
 • Numerički model deformacija valova akvatorija ACI marine Rovinj, ACI d.d., 2015.

 

Povijest zaposlenja

Zaposlen na radnom mjestu znanstvenog novaka- asistenta na Građevinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, od 2004. do 2009.

Zaposlen na radnom mjestu znanstvenog novaka-višeg asistenta na Građevinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu od studenog 2009.

Zaposlen na radnom mjestu docenta na Građevinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu od 2013.

Zaposlen na radnom mjestu izvanrednog profesora na Građevinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu od 2018.

Hobiji i osobni interesi

biciklizam, mali nogomet, planinarenje