Opcije pristupačnosti Pristupačnost

Zaštita dostojanstva zaposlenika

Zaposlenik ima pravo na poštovanje osobe i zaštitu dostojanstva za vrijeme i u svezi obavljanja poslova svog radnog mjesta.

Sveučilište u Zagrebu Građevinski fakultet (dalje: Fakultet) štiti dostojanstvo zaposlenika za vrijeme rada, odnosno obavljanja posla, od postupanja nadređenih, suradnika i osoba s kojima oni redovito dolaze u doticaj u obavljanju svojih poslova, ako je takvo postupanje neželjeno i u suprotnosti s mjerodavnim zakonima.

Fakultet ne tolerira bilo koje oblike diskriminacije, uznemiravanja i spolnog uznemiravanja njegovih zaposlenika, kao ni bilo koje oblike takvog postupanja zaposlenika Fakulteta prema studentima ili drugim osobama s kojima zaposlenici Fakulteta dolaze u dodir tijekom njihovog rada na Fakultetu. 

Dostojanstvo zaposlenika štiti se od uznemiravanja ili spolnog uznemiravanja na način da Fakultet zaposlenicima osigura uvjete rada u kojima oni neće biti izloženi uznemiravanju ili spolnom uznemiravanju. Ova zaštita uključuje i poduzimanje preventivnih mjera.

Fakultet je dužan zaštititi zaposlenike i osobe koje traže zaposlenje na fakultetu od izravne ili neizravne diskriminacije na području rada i radnih uvjeta, uključujući kriterije za odabir i uvjete pri zapošljavanju, napredovanju, profesionalnom usmjeravanju, stručnom osposobljavanju i usavršavanju te prekvalifikaciji, u skladu s mjerodavnim zakonima.

Zabranjena je izravna ili neizravna diskriminacija na području rada i radnih uvjeta, uključujući kriterije za odabir i uvjete pri zapošljavanju, napredovanju, profesionalnom usmjeravanju, stručnom osposobljavanju i usavršavanju te prekvalifikaciji, sukladno posebnim zakonima.

Diskriminacija je zabranjena na osnovi rase ili etničke pripadnosti ili boje kože, spola, jezika, vjere, političkog ili drugog uvjerenja, nacionalnog ili socijalnog podrijetla, imovnog stanja, članstva u sindikatu, obrazovanja, društvenog položaja, bračnog ili obiteljskog statusa, dobi, zdravstvenog stanja, invaliditeta, genetskog naslijeđa, rodnog identiteta, izražavanja ili spolne orijentacije. Diskriminacijom se smatra  stavljanje u nepovoljniji položaj po naprijed nabrojenim navedenim osnovama kao i stavljanje u nepovoljniji položaj na temelju pogrešne predodžbe o postojanju navedenih osnova.

Uznemiravanje je svako neželjeno ponašanje uzrokovano nekim od naprijed navedenih osnova koje za cilj ima ili stvarno predstavlja povredu dostojanstva osobe, a koje uzrokuje strah, neprijateljsko, ponižavajuće ili uvredljivo okruženje. Spolno uznemiravanje je svako verbalno, neverbalno ili tjelesno neželjeno ponašanje seksualne naravi koje ima za cilj ili stvarno predstavlja povredu dostojanstva osobe, a posebice ako stvara zastrašujuće, neprijateljsko, ponižavajuće, omalovažavajuće ili uvredljivo okruženje.

Povjerenici za zaštitu dostojanstva zaposlenika, koji su, osim dekana, ovlašteni primati i rješavati pritužbe vezane za zaštitu dostojanstva zaposlenika su:

1.    Izv. prof. art. dr. sc. Silvio Bašić
Kranjčevićeva 2, II kat, soba 208
Tel: 01 4690 813
E-mail: silvio.basic@grad.unizg.hr
2.    Izv. prof. dr. sc. Lana Lovrenčić Butković
Kranjčevićeva 2, soba 103
Tel: 01 4690 844
E-mail: lana.lovrencic.butkovic@grad.unizg.hr

 

Propisi

Odluka o imenovanju (privitak)


Zakon o radu (članak 134.)


Pravilnik o radu (članak 94. -  103.)


Temeljni kolektivni ugovor za zaposlenike u javnim službama (članak 92. – 97.)


Zakon o suzbijanju diskriminacije


Zakon o ravnopravnosti spolova