Opcije pristupačnosti Pristupačnost
Pristup informacijama

Sukladno Zakonu o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“, broj 25/13.) i Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“, broj 85/15.) Sveučilište u Zagrebu Građevinski fakultet (dalje:Fakultet) kao pravna osoba s javnim ovlastima omogućava domaćim ili stranim, fizičkim ili pravnim osobama pristup informacijama.

Informacijama i dokumentima koji su javno dostupni u elektroničkom obliku, moguće je pristupiti izravno putem mrežne stranice Fakulteta, bez upućivanja posebnog zahtjeva, a za sve ostale informacije i dokumente, korisnik prava na pristup informacijama ostvaruje podnošenjem usmenog ili pisanog zahtjeva i to:

  • putem elektroničke pošte: pisarnica@grad.unizg.hr
  • poštom na adresu :  Sveučilište u Zagrebu Građevinski fakultet, Kranjčevićeva 2, 10000 Zagreb

Službenica za informiranje: Kristina Mrvelj

Korisni obrasci:

Zakonodavni okvir:


Dokumenti