Opcije pristupačnosti Pristupačnost
Izbornik predmeta
Ekološko inženjerstvo

Nositelj:
  1. Prof.dr.sc. Davor Malus
  2. Prof.dr.sc. Laszlo Sipos
  3. Prof.dr.sc. Živko Vuković
  4. Prof.dr.sc. Stanislav Tedeschi
Opterećenje i ECTS bodovi:
Vrsta nastave Ukupno ECTS
Predavanja i konzultacije 110 22
Opis predmeta:
Izvori raspršenog onečišćenja, sastav, veličine emisija, način djelovanja na okoliš: urbane sredine, promet, poljoprivreda i industrija. Metode i tehnologije za procjenu veličine izvora raspršenog onečišćenja i modeli prikupljanja i ispiranja. Mjere kontrole emisije na mjestu nastanka, te mjere za uklanjanje iz sliva. Zaštitne građevine: dimenzioniranje, oblikovanje, građenje, pogon i održavanje. Oborinske vode u urbanim slivovima: utjecaj na prijemnik, režim površinskih i podzemnih voda. Mjere za smanjenje otjecanja i tereta onečišćenja: učinkovito planiranje i oblikovanje prostora, građevine i naprave za čišćenje oborinskih voda. Raspršeni izvori onečišćenja u zakonskoj regulativi.
Koncept održivog razvoja. Okviri održivog planiranja vodoopskrbnih sustava. Održivo integralno upravljanje vodoopskrbnih sustava. Planiranje regionalnih vodoopskrbnih sustava i modeli povećanja kapaciteta. Analiza potreba za vodom. Analiza cijene vode. Ekonomski aspekti nestašice vode. Analiza pouzdanosti i korisnosti vodoopskrbnih sustava. Primjena geografskog informacijskog sustava (GIS-a) kod vodoopskrbnih sustava. Procjena štete kod vodoopskrbnih sustava. Pristup na bazi rizika i procjena rizika kod vodoopskrbnih sustava. Uspostavljanje odnosa rizik – cijena – povratno razdoblje.
Najčešći plastični cijevni materijali u vodoopskrbi i odvodnji: molekularna struktura, plastične cijevi (polietilenske, polipropilenske, polivinilkloridne, poliesterske). Čvrstoća i trajnost plastičnih cijevi: reologija materijala, promjena čvrstoće tijekom vremena (odnos naprezanja i vremena, odnos deformacije i vremena), kemijska otpornost, otpornost na habanje. Proračun plastičnih cijevi: hidraulički proračun (režimi točenja u cijevima, hrapavost plastičnih cijevi, tečenje u djelomično ispunjenim cijevima), statički i dinamički proračun (statičko i dinamičko opterećenje, kratkoročna i dugoročna naprezanja, kratkoročne i dugoročne deformacije). Tehnika ugradnje plastičnih cijevi: spajanje plastičnih cijevi, ukopane cijevi, uronjene cijevi. Kontrola kvalitete: kontrola kvalitete cijevnog materijala, kontrola dugoročnih naprezanja cijevi, kontrola dugoročnih deformacija cijevi, kontrola (varenih) spojeva.
Osnovni postulati održivosti u području vodoopskrbe i odvodnje i zaštite voda. Prijamni kapacitet i osjetljivost područja. EU direktive iz područja zdravstvene hidrotehnike. Napredne tehnologije kondicioniranja pitkih voda i pročišćavanja otpadnih voda. Membranski postupci. Indikatorski sustavi i monitoring vodnih tijela. Alternativni postupci sakupljanja čišćenja i ispuštanja otpadnih voda. Ponovna uporaba i kruženje vode. Napredni programski paketi u zdravstvenoj hidrotehnici i zaštiti voda.

Obavijesti
Forum
Sortiraj prema: naslovu | vremenu zadnjeg odgovora | vremenu otvaranja teme
Naslov Odgovori Zadnji odg.
Česta pitanja