Opcije pristupačnosti Pristupačnost
Izbornik predmeta
organizacija nastave i uvjeti za dobivanje potpisa

Nastava iz predmeta Mehanika 1. održava se prema planu predavanja i vježbi.

Predviđena su dva kolokvija na kojima se rješavaju zadaci. Na svakom se kolokviju može ostvariti po 100 bodova.

Termini kolokvija: 

 • 1. redovni kolokvij:  18. 4. 2020. (subota)

 • 2. redovni kolokvij:  23. 5. 2020. (subota)

 • popravni i nadoknadni kolokvij: 1. 6. 2020. (u vrijeme predavanja)                                                         

Uvjeti za dobivanje potpisa su:

 • redovito pohađanje predavanja (75%) i vježbi (100%),

 • na svakom kolokviju ostvareno najmanje 25 bodova.

Studenti koji nisu prisustvovali vježbama ili redovnom kolokviju, moraju ispričati nedolazak odmah po završetku bolesti.

Popravnom kolokviju mogu pristupiti studenti koji su samo na jednom kolokviju ostvarili manje od 25 bodova (drugim riječima, studenti koji su i na prvom i na drugom kolokviju ostvarili manje od 25 bodova nemaju pravo izlaska na popravni kolokvij).

Ispit se polaže pisano i usmeno.

Kriteriji za oslobađanje od pismenog dijela ispita:

 • na svakom kolokviju ostvareno minimalno 60 bodova ili

 • suma bodova na oba kolokvija iznosi ukupno 130 bodova, pri čemu je na jednom od kolokvija ostvareno minimalno 50 bodova.

Oslobođenje od pisanog dijela ispita vrijedi za dva izlaska na usmeni ispit (drugim riječima, u slučaju nepolaganja ispita na ukupno dva roka koja se mogu bilo kad održati, obavezan je izlazak na pisani dio ispita na svim sljedećim rokovima).

Ocjena na temelju bodova sa kolokvija za studente oslobođene pisanog dijela ispita (prije pristupanja usmenom dijelu ispita):

 •    ukupno 120 do 139 bodova        dovoljan (2)

 •    ukupno 140 do 159 bodova        dobar (3)

 •    ukupno 160 do 179 bodova        vrlo dobar (4)

 •    ukupno 180 i više bodova          odličan (5)