Opcije pristupačnosti Pristupačnost
Izbornik predmeta
Riječna hidrotehnika

Nositelj:
  1. Prof.dr.sc. Neven Kuspilić
Opterećenje i ECTS bodovi:
Vrsta nastave Ukupno ECTS
Predavanja 110 22
Opis predmeta:
Osnove riječnog inženjerstva, Geomorfologija toka (Riječna klasifikacija, Diskontinuiteti u riječnoj morfologiji, Geomorfiloške analize korita vodotoka), Riječna hidrologija (Vodostaji, Protoci, Nanos), Složeno modeliranje riječnoga toka (Modeli tečenja, Modeli pronosa nanosa, Modeli promjene forme korita), Teorija režimskog korita, Globalna i lokalna stabilnost korita - načini zaštite korita, Koncepcija elemenata složenih sustava zaštite od poplava (Oteretni i obodni kanali, Čelne i bočne retencije te retencijski prostor u sklopu akumulacija), Analiza rizika otkazivanja sustava zaštite od poplava. Svrha izgradnje akumulacija, osnovna svojstva i osnovni pokazatelji vrijednosti akumulacija. Podloge. Nanos u akumulacijama. Dimenzioniranje akumulacija. Višenamjenske akumulacije, planiranje korištenja, pravilnik korištenja i održavanja akumulacija, tehnička promatranja. Utjecaj izgradnje akumulacija na okolinu. Brane – vrste brana, opterećenje brana.. Betonske brane - osnovni proračuni stabilnosti brana, detalji oblikovanja brana. Nasute brane – vrste, hidraulička stabilnost, detalji oblikovanja. Preljevi – vrste, hidrualički proračuni. Temeljni i drugi ispusti – rješenja i dimenzioniranje. Zahvatne građevine. Hidromehanička oprema preljeva, ispusta i zahvatnih građevina. Pregrađivanje rijeka i zaštita gradilišta za vrijeme građenja. Tehnička promatranja brana. Održavanje brana. Male hidroelektrane (MHE) – definicije, povijesni osvrt, današnje mogućnosti izgradnje i korištenja malih vodnih snaga. Tržište električne energije, ekonomičnost izgradnje MHE, mogućnosti financiranja, tehnički aspekti, uvjeti izgradnje, ograničenja sa stajališta očuvanja okoliša. Podloge i istražni radovi. Korištenje MHE i uklapanje u elektroenergetski sustav. Upravljanje i održavanje MHE. Zahvat vode, dovodi i odvodi, strojarnice i oprema za proizvodnju, predaju električne energije i upravljanje MHE. Gospodarska uloga MHE i njihova isplativost. Promjene u okolini izgradnjom i korištenjem MHE. Rekonstrukcija postojećih MHE.

 


Obavijesti
Forum
Sortiraj prema: naslovu | vremenu zadnjeg odgovora | vremenu otvaranja teme
Naslov Odgovori Zadnji odg.
Česta pitanja