Opcije pristupačnosti Pristupačnost


Transformacija pepela iz drvene biomase u građevne kompozite s dodanom vrijednošću

 

4. RADIONICA „Transformacija pepela iz drvene biomase u građevne kompozite s dodanom vrijednošću“

16. listopada 2020. od 9:30 h, Građevinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Fra Andrije Kačića Miošića 26, Zagreb Vijećnica

Program radionice možete naći na ovom linku: PROGRAM RADIONICE.

ON-LINE PRAĆENJE RADIONICE SE MOŽE NAĆI NA SLIJEDEĆEM LINKU: 4. radionica / 4th workshop

___________________________________________________________________________________________________

4th workshop „Transformation of Wood Biomass Ash into Resilient Construction Composites ”

The workshop program can be found at this link: AGENDA.

On-line joining the 4th workshop is possible via the Microsoft Teams platform by clicking on the following link: 4. radionica / 4th workshop

 

Joining the meeting will be possible on October 16th, 2020 from 9:30 am, while the workshop itself starts at 10 am.

 

Prijaviti se možete na slijedećem linku: PRIJAVNICA ZA RADIONICU.

 

Cilj projekta TAREC2 je transformirati pepeo drvne biomase (PDB) u građevne kompozite s dodanom vrijednošću, kroz povezivanje tri ključna aktera s njihovim specifičnim interesima, u industrijsku simbiozu sa zajedničkim komplementarnim interesom, koji je u skladu s EU pravnim okvirima.

Prvi akter je energetski sektor koji je korisnik drvne biomase kako bi proizveo energiju i kao rezultat toga proizvođač otpada drvne biomase, koji će u sklopu projekta biti pretvoren u sirovinu.

S druge strane je građevinski sektor koji je korisnik sirovina kako bi proizveo različite građevne proizvode, a koji je u projektu korisnik sirovine koju proizvodi energetski sektor.

Na kraju, znanost o materijalima služi kao svojevrsna poveznica između dva sektora te s jedne strane zahtjeva od energetskog sektora otpadni proizvod određenih svojstava, a s druge strane osigurava građevinskom sektoru podatke o sirovini i moguće primjene.

Predloženi sustavni pristup u projektu TAREC2 uključuje i optimizaciju i modifikaciju cijelog lanca u tehnologiji procesa: dobivanje pepela iz energetskog procesa, karakterizaciju pepela, određivanje udjela sastojaka mješavine za građevinsku industriju i konačno demonstraciju razvijenog proizvoda i primjenu u građevinskoj industriji.

Projektom TAREC2 razvit će se inovativna rješenja sa smanjenim utjecajem na okoliš što će uključivati detaljnu karakterizaciju raspoloživog PDB-a uzimajući u obzir tehnologiju izgaranja, vrste i hidrodinamiku ložišta kao i vrste drveta; razvoj novih sporednih cementnih materijala, odnosno novog mineralnog dodatka, razvoj novih građevnih kompozita te izvođenje mini demonstracijskog projekta u suradnji s predstavnicima iz građevinske industrije.


Video