Misija, vizija i strategija

Misija  (poslanje, zašto postojimo?)
 
Građevinski  fakultet  Sveučilišta  u  Zagrebu  je  najstariji  građevinski  fakultet  u  Hrvatskoj  koji  provodi sveučilišno  obrazovanje   na   preddiplomskoj,   diplomskoj   i   poslijediplomskoj   razini   u   svim   granama građevinarstva, kontinuirano razvija i unapređuje visoko obrazovanje, znanstvenoistraživačku djelatnost i cjeloživotno obrazovanje, te aktivno sudjeluje u razvoju struke i primjeni novih tehnologija.
 
Vizija  (čemu stremimo, što želimo postići, kako se vidimo u budućnosti?)
  • zadržati  i ojačati vodeću  poziciju  sveučilišnog  i  znanstvenoistraživačkog  središta  u  državi  koje pokriva sve grane građevinarstva
  • ostvariti međunarodnu  prepoznatljivost    razvijajući    kulturu    kvalitete    visokog    obrazovanja    i istraživačkog  rada  primjenom  najbolje  europske  i  svjetske  prakse,  poticati  mobilnost  studenata  i istraživača, te postati jedan od regionalnih centara izvrsnosti u pojedinim disciplinama, kao i „most suradnje“ zemalja Europske unije i regije
  • zadržati  i ojačati suradnju  s  gospodarstvom  na  visokostručnim  zadacima  i  razvojnim  projektima, specijalističkom  cjeloživotnom  visokoškolskom  obrazovanju,  te  razvoju  alumni  mreže  za  obostranu potporu i napredovanje
 
Ciljevi  (strateški i ključni poslovni ciljevi - za ostvarivanje misije i vizije)
  • daljnje usklađivanje ishoda učenja sa zahtjevima struke i tržišta uz trajno osuvremenjivanje nastavnog procesa i sadržaja
  • povezivanje i proširivanje suradnje sa srodnim sveučilišnim ustanovama i znanstvenim institucijama ponajprije u Europskoj uniji, uz poticanje međunarodne mobilnosti studenata i istraživača
  • sudjelovanje u zajedničkim istraživačkim projektima i združenim studijima s partnerima iz zemalja EU i regije
  • osnivanje pojedinih studijskih programa na engleskom jeziku, te organiziranje cjeloživotnog i izvanstudijskog obrazovanja na engleskom jeziku
  • razvoj, osuvremenjivanje, te certificiranje laboratorija
  • povećanje prostornih i kadrovskih kapaciteta za nastavne i istraživačke potrebe
  • daljnje povezivanje s gospodarstvom i traženje primjerenih organizacijskih formi
Plan provedbe Strategije Sveučilišta u Zagrebu Građevinskog fakulteta za razdoblje od 2018. do 2023. godine prihvaćen je na 202. redovitoj sjednici Fakultetskog vijeća od 23.svibnja 2018.
Politika osiguravanja kvalitete Sveučilišta u Zagrebu Građevinskog fakulteta prihvaćena je na 200. redovitoj sjednici Fakultetskog vijeća održanoj 7. veljače 2018.
Strategija razvoja prihvaćena je na 199. redovitoj sjednici Fakultetskog vijeća održanoj 6. prosinca 2017.
Izvješće o provedbi Strategije razvoja prihvaćeno je na 200. redovitoj sjednici Fakultetskog vijeća održanoj 7. veljače 2018.
Strategija razvoja prihvaćena je na 155. sjednici Fakultetskog vijeća održanoj 15. veljače 2012.
Plan provedbe Strategije prihvaćen je na 156. sjednici Fakultetskog vijeća održanoj 4. travnja 2012.