Izbornik predmeta
MODELIRANJE U HIDROTEHNICI
Šifra: 104060
ECTS: 6.0
Nositelji: prof. dr. sc. Goran Lončar
Izvođači: prof. dr. sc. Goran Lončar - Konstrukcijske vježbe

prof. dr. sc. Goran Lončar - Auditorne vježbe
Prijava ispita: Studomat
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Predavanja 30
Auditorne vježbe 15
Konstrukcijske vježbe 15
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
Predavanja:
1. Pojam modela i modeliranje gibanja tekućine: Fizikalni modeli: zakoni sličnosti, ograničenja i prednosti, tipovi modela. Matematički modeli: numeričke metode rješavanja, ograničenja i prednosti. Hibridni modeli. Značaj kod projektiranja, izgradnje i korištenja hidrotehničkih objekata [2]
2. Osnovne jednadžbe gibanja tekućine: Jednažba kontinuiteta, Navier Stokes-ova jednadžba i Raynolds-ovo osrednjavanje. Numeričko rješavanje problema zatvaranja u sutavu jednadžbi turbulentnih tokova [2]
3. Definiranje dimenzionalnosti problema za provedbu modelskih analiza: Odabir fizikalni ili matematički model. Podloge potrebne za uspostavu fizikalnog i matematičkog modela [2]
4. Numeričko modeliranje nejednolikog tečenja u otvorenim vodotocima: 2D numerički model naglog produbljenja u pravokutnom kanalu [2]
5. Numeričko modeliranje nejednolikog tečenja u otvorenim vodotocima: 2D model naglog uzdignuća u pravokutnom kanalu [2]
6. Numeričko modeliranje nejednolikog tečenja u otvorenim vodotocima: 2D numerički model naglog proširenja u pravokutnom kanalu [2]
7. Numeričko modeliranje nejednolikog tečenja u otvorenim vodotocima: 2D numerički model naglog suženja u pravokutnom kanalu [2]
8. Numeričko modeliranje nejednolikog tečenja u otvorenim vodotocima: 2D numerički model brzotoka, vodnog skoka i širokog praga. Usporedba rezultata numeričkog modela s mjerenjima na fizikalnom modelu (korelacija model-priroda) [2]
9. Numeričko modeliranje nejednolikog tečenja u otvorenim vodotocima: 2D numerički model hidrodinamičkog djelovanja na djelomično uronjenu strukturu [2]
10. Numerički model pronosa tvari: 2D numerički model pokretanja pridnenog sedimenta u otvorenom vodotoku [2]
11. Numerički model pronosa tvari: 2D numerički model sedimentacije u otvorenom vodotoku [2]
12. Numerički model pronosa tvari: Pronos efluenta u akvatičkom recipijentu ? model karakterističnih mjerila za analizu pronosa u području bliske zone [2]
13. Numerički model pronosa tvari: Pronos efluenta u akvatičkom recipijentu ? 2D numerički model za analizu pronosa u području daleke zone [2]
14. Primjeri primjene numeričkog modeliranja u svrhu rješavanja problema u hidrotehnici [2]
15. Primjeri usporedbe rezultata numeričkog i fizikalnog modeliranja u hidrotehnici (korelacija model-priroda) [2]

Vježbe (auditorne, konstrukcijske):
1. Analiza dimenzionalnosti problema predviđenog za modeliranje.Upoznavanje sa numeričkim modelima korištenim u sklopu kolegija [2]
2. Upotreba 2D numeričkog modela u analizi deformacija vodnog lica pri pojavi naglog uzdignuća ili produbljenja u prvokutnom kanalu [2]
3. Određivanje sličnosti i izbor mjerila fizikalnog modela naglog uzdignuća ili produbljenja sa opisom modela i mjernim sustavom [2]
4. Upotreba 2D numeričkog modela u analizi deformacija vodnog lica pri pojavi naglog proširenja u prvokutnom kanalu [2]
5. Upotreba 2D numeričkog modela u analizi deformacija vodnog lica pri pojavi naglog suženja u prvokutnom kanalu [2]
6. Upotreba 2D numeričkog modela u analizi naglih tranzicija pri promjeni nagiba kanala [2]
7. Upotreba 2D numeričkog modela u analizi naglih tranzicija pri promjeni nagiba kanala (nastavak predhodnih vježbi) [2]
8. Usporedba/analiza modelskih i izmjerenih rezultata tečenja u kanalu sa promjenama nagiba dna (nastavak predhodnih vježbi) [2]
9. Provedba potrebnih izmjena u modelskim parametrima korištenim za opis tečenja u kanalu sa promjenama nagiba dna (nastavak predhodnih vježbi). Analiza poboljšanja rezultata [2]
10. Uspostava numeričkog 2D modela za analizu pokretanja muljnog sedimenta u otvorenim vodotocima. Rješavanje primjera [2]
11. Proces optimizacije geometrije taložnice i verifikacija temeljem numeričkog 2D modela. Uspostava modela i provedba proračuna [2]
12. Analiza ulaznih podataka potrebnih za uspostavu numeričkog modela pronosa efluenta pri radu podmorskog ispusta [2]
13. Primjena numeričkog modela pronosa efluenta u području bliske i daleke zone pri radu podmorskog ispusta. Mogućnosti optimizacije projektnog rješenja (nastavak predhodnih vježbi) [2]
14. Kreiranje 2D modela za potrebe analize širenja efluenta u području daleke zone. Primjer iz prakse [2]
15. Predaja i obrana seminarskih radova [2]
Literatura:
  1. Novak, P.: Hydraulic modelling - an introduction: principles, methods and applications, Spoon Press, London, 2010.
  2. Wang, H.F., Anderson, N.P.: Introduction to groundwater modeling, Academic Press, USA, 1985.
  3. Versteeg, H.K., Malalasekera, W.: An introduction to computational fluid dynamics, Pearson Educaton Limited, UK, 2007.
Preporučena literatura:
  1. Abbott, M., Basco, D.: Computational fluid dynamics, Wiley & Sons, New York, USA, 1989.
  2. Barnsley, M.J.: Environmental modeling, CRC Press, New York, USA, 2007.
3. semestar
Izborni predmet 3. semestra Diplomski studij-(36) Hidrotehnika - Redovni smjer - Hidrotehnika
Termini konzultacija:
Obavijesti
Forum
Sortiraj prema: naslovu | vremenu zadnjeg odgovora | vremenu otvaranja teme
Naslov Odgovori Zadnji odg.
Česta pitanja