Izbornik predmeta
OTPORNOST MATERIJALA 1
Šifra: 21740
ECTS: 7.0
Nositelji: prof. dr. sc. Diana Šimić Penava
Izvođači: doc. dr. sc. Marko Bartolac - Laboratorijske vježbe
Katarina Holek , mag. ing. aedif. - Laboratorijske vježbe
Janko Košćak , mag. ing. aedif. - Laboratorijske vježbe
doc. dr. sc. Ana Skender - Laboratorijske vježbe

doc. dr. sc. Ivan Duvnjak - Auditorne vježbe
dr. sc. Marina Frančić Smrkić - Auditorne vježbe
Janko Košćak , mag. ing. aedif. - Auditorne vježbe
Prijava ispita: Studomat
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Predavanja 45
Laboratorijske vježbe 6
Auditorne vježbe 39
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
Predavanja:
1. Opće pretpostavke i osnovni elementi proračuna. Vanjske i unutarnje sile. Osnovni slučajevi opterećenja štapa. Opći pristup rješavanju problema u znanosti o otpornosti materijala. Analiza naprezanja. Pojam naprezanja. Tenzor naprezanja. Diferencijalne jednadžbe ravnoteže. Jednadžbe transformacija komponenata tenzora naprezanja [3]
2. Glavna normalna i posmična naprezanja. Mohrova kružnica naprezanja. Cauchyjeva ploha naprezanja. Elipsoid naprezanja. Oktaedarska naprezanja. Sferni tenzor i devijator tenzora naprezanja. Veza između unutarnjih sila i komponenata naprezanja [3]
3. Analiza deformacija. Pojam pomaka i deformacija. Komponente deformacija. Tenzor deformacija. Deformacije u zadanom smjeru. Smjerovi i veličine glavnih deformacija. Volumenska deformacija. Ravninsko stanje deformacija. Uvjeti neprekinutosti deformacija. Deformabilne karakteristike čvrstih tijela ? fizikalne jednadžbe [3]
4. Eksperimentalni podaci o vezi između naprezanja i deformacija. Hookov zakon, konstante elastičnosti materijala. Zakon superpozicije. Saint Venantov princip. Hookeov zakon za: prostorno stanje naprezanja, ravninsko stanje naprezanja i ravninsko stanje deformacija. Utjecaj temperature [3]
5. Dopušteno naprezanje, koeficijent sigurnosti i novija tumačenja sigurnosti konstrukcija. Opći pristup riješavanju problema u znanosti o otpornosti materijala. Aksijalno opterećenje štapa ? rastezanje i pritisak [3]
6. Utjecaj vlastite težine. Štap jednake čvrstoće na rastezanje i pritisak. Sastavljeni štap. Plan pomaka. Statički neodređeni štapni sustavi. Toplinska naprezanja. Početna naprezanja. Koncentracija naprezanja. Potencijalna energija deformacija aksijalno opterećenog štapa [3]
7. Aksijalno udarno opterećenja štapa. Rastezanje užeta lančanice. Naprezanje i deformacija posuda tankih stijenki. Smicanje (odrez). Potencijalna energija čistog posmika. Proračun elemenata opterećenih na smicanje [3]
8. Torzija. Torzija ravnih štapova kružnog poprečnog presjeka. Potencijalna energija deformacija pri torziji. Statički neodređeni zadaci pri torziji. Torzija štapova neokruglog poprečnog presjeka. Prandtlova membranska analogija [3]
9. Torzija tankostijenih štapova otvorenog presjeka. Torzija tankostijenih štapova zatvorenog presjeka. Zavojne opruge. Geometrijeke karakteristike ravnih presjeka štapa ? momenti tromosti (inercije) [3]
10. Promjena momenata tromosti pri translaciji i rotaciji koordinatnog sustava. Glavni momenti tromosti. Mohrova kružnica tromosti. Polumjer tromosti. Elipsa tromosti. Momenti tromosti jednostavnih presjeka. Momenti otpora ravnih presjeka [3]
11. Savijanje ravnih štapova. Čisto savijanje. Proračun čvrstoće i izbor presjeka pri čistom savijanju. Potencijalna energija deformacija pri čistom savijanju. Opći slučaj savijanja (savijanje sa silama). Posmična naprezanja u simetričnim tankostijenim štapovima [3]
12. Poprečna normalna naprezanja pri savijanju štapa poprečnim opterećenjem. Glavna naprezanja i trajektorije glavnih naprezanja. Proračun čvrstoće pri savijanju silama. Savijanje štapova promjenjivog presjeka. Potencijalna energija deformacija pri savijanju silama [3]
13. Proračun sastavljenih nosača (drvenih i metalnih). Savijanje štapa izrađenog od različitih materijala. Koso savijanje. Deformacije ravnog štapa pri savijanju. Diferencijalne jednadžbe elastične linije nosača drugog i četvrtog reda [3]
14. Analitička metoda određivanja elastične linije nosača konstantnog i promjenjivog presjeka. Grafoanalitička metoda određivanja deformacije nosača. Grafičko određivanje elastične linije nosača [3]
15. Određivanje progiba metodom konačnih diferencija. Progib zbog poprečne sile. Utjecaj promjene temperature na progib. Proračun krutosti pri savijanju [3]

Vježbe (auditorne):
1. Analiza naprezanja i deformacija [6]
2. Rastezanje i pritisak. Štapni sustavi [3]
3. Naprezanje i deformacije posuda tankih stijenki. Prstenovi [3]
4. Smicanje (odrez) [3]
5. Torzija [6]
6. Geometrijske karakteristike poprečnih presjeka [3]
7. Savijanje. Koso savijanje [6]
8. Progibna linija nosača [6]
9. Kompozitni nosači [3]

Vježbe (laboratorijske):
1. Ispitivanje normalnog štapa, određivanje dijagrama . Određivanje konstanti elastičnosti. Saint Venantov princip [3]
2. Utjecaj naglih promjena poprečnih presjeka na ponašanje elastičnih i elastoplastičnih materijala. Torzija štapa kružnog presjeka. Princip superpozicije [3]
Literatura:
  1. Šimić, V. Otpornost materijala I, Zagreb, Školska knjiga,2002.
Preporučena literatura:
  1. Alfirević, I. Nauka o čvrstoći, Zagreb, Tehnička knjiga, 1995.
  2. D. Bazjanac: Nauka o čvrstoći, Tehnička knjiga, Zagreb, 1973.
  3. J. Brnić, G. Turkalj: Nauka o čvrstoći I, Tehnički fakultet Sveučilišta u Rijeci, Rijeka, 2004
Preduvjeti za:
Polaganje predmeta :
Položen : MEHANIKA 1
3. semestar
Obavezni predmet - Redovni studij - Građevinarstvo
Termini konzultacija:
Obavijesti
Forum
Sortiraj prema: naslovu | vremenu zadnjeg odgovora | vremenu otvaranja teme
Naslov Odgovori Zadnji odg.
Česta pitanja