Opcije pristupačnosti Pristupačnost

 

 

         

Znanstveni partneri / Scientific partners

Laboratorij za toplinska mjerenja (LTM) osnovan je u Zagrebu 1932. godine pri Tehničkom fakultetu.

LTM-u radi na protupožarnim ispitivanjima materijala i konstrukcija, kao i na toplinskoj obradi čeličnih materijala i konstrukcija, za što postoje ovlaštenja slijedećih institucija:

 • Ministarstvo graditeljstva i prostornog uređenja Republike Hrvatske,
 • Ministarstvo unutarnjih poslova Republike Hrvatske, Odjel za zaštitu od požara i eksploziva
 • Hrvatski registar brodova
 • Lloyd’s Register of shiping
 • Bureau Veritas

Za usluge protupožarnih ispitivanja LTM posjeduje ovlaštenja sljedećih ustanova:

 • Hrvatska akreditacijska agencija
 • Ministarstvo  graditeljstva i prostornog uređenja RH
 • Ministarstvo unutarnjih poslova RH, Odjel za zaštitu od požara i eksploziva
 • Hrvatski registar brodova
 • Bureau Veritas.

Broj i osposobljenost zaposlenika LTM-a, postojeći prostor i oprema omogućuju rad sukladan europskim normama prilikom:

 • Ispitivanja ponašanja građevnih gradiva i građevnih elemenata u požaru
 • Toplinske obrade čeličnih proizvoda.

Laboratorij za toplinska mjerenja akreditiran je od strane Hrvatske akreditacijske agencije (HAA), u skladu sa zahtjevima norme HRN EN ISO/IEC 17025, za ispitivanja građevnih materijala i elemenata u požaru, ispitivanja dimonepropusnosti vrata i elemenata te protuprovalnih ispitivanja vrata.

 

Laboratory for Thermal Measurements (LTM) was founded in 1932 at the Faculty of Engineering in Zagreb.

LTM performs fire tests of materials and structures, as well as the heat treatment of steel materials and structures, for which they are authorised by the following institutions:

 • Ministry of Construction and Physical Planning of the Republic of Croatia,
 • Ministry of Interior of the Republic of Croatia Department for fire protection and explosives
 • Croatian Register of Shipping
 • Lloyd's Register of shiping
 • Bureau Veritas

For performing the fire tests, LTM possesses authorisations by the following institutions:

 • Croatian Accreditation Agency
 • Ministry of Construction and Physical Planning
 • Ministry of Interior, Department for fire protection and explosives
 • Croatian Register of Shipping
 • Bureau Veritas.

The number and qualifications of employees of LTM, the existing facilities and equipment allow them to work in accordance with the European standards:

 • Testing the behavior of building materials and building components when exposed to fire
 • Heat treatment of steel products.

Laboratory for thermal measurements is accredited by the Croatian Accreditation Agency (CAA), in accordance with the requirements of ISO / IEC 17025 for testing of building materials and building components exposed to fire, testing smoke permeability of doors and other elements as well as testing of doors security against intrusion.

Institut SP, Zavod za istraživanje požara je aktivan u istraživanju požara, požarnom inženjerstvu, pruža potporu nacionalnom i međunarodnom zakonodavstvu, sigurnosti off-shore građevina, analize rizika, ispitivanje, potvrđivanje, inspekciju itd. SP grupa radi na globalnoj razini.

SP istražuje i ispituje ponašanje materijala i proizvoda u požarima. Rezultati se mogu koristiti za potvrđivanje tipa i certificiranje u Švedskoj i drugim zemljama. Među ostalim, SP ispituje i sredstva za gašenje požara te vatrogasnu opremu.

Također, SP provodi i teorijske analize razvoja požara i širenja dima, s proračunom temperatura u konstrukcijama izloženima požaru.
SP, Zavod za istraživanje požara je podijeljen na sljedeće odijele:

SP održava široku mrežu kontakata na način da aktivno sudjeluje u procesima međunarodne standardizacije pri CEN i ISO, kao i sudjelovanjem u radu Europske organizacije požarnih laboratorija, EGOLF.

 

SP Fire Research Department is active in research, Fire Safety Engineering, support to national and international legislation, off-shore safety, risk analysis, testing, certification, inspection and so on. The group works globally.

SP investigates and tests the behaviour of materials and products in fires. The results can be used for type approval and certification in Sweden and in other countries. We test extinguishants and fire-fighting equipment.

Also, SP performs theoretical analyses of the growth of fires and the spread of smoke, with calculations of temperatures in structures exposed to fire.

 SP Fire Research is divided into:
We have an extensive network of contacts through such ways as active participation in international standardisation by CEN and ISO, as well as through the joint European fire testing laboratories organisation, EGOLF.

ZAG Ljubljana je neovisna, nepristrana i neprofitna organizacija, koja ispunjava sve zahtjeve Direktive o građevnim proizvodima br. 89/106 koja se odnosi na tijela koje provode ispitivanje i potvrđivanje sukladnosti građevnih proizvoda.

Požarni laboratorij pri ZAG-u obavlja ispitivanja u skladu s međunarodnim, europskim, slovenskim i drugim nacionalnim normama:

 • požarne karakteristike gradiva i drugih materijala,
 • vatrootpornost nosivih elemenata građevina,
 • vatrootpornost nenosivih elemenata građevina,
 • posebnih elementa koji pridonose požarnoj otpornosti građevina ,
 • vartootpornost vrata i drugih elemenata za zatvaranje,
 • ponašanje u požaru krovnih obloga te požarne otpornosti servisnih instalacija ,
 • učinkovitost tehničke opreme i sredstava vatrogasnih postrojbi,
 • proizvodi za koje je potrebno poznavati ponašanje u požaru,
 • elementi brodskih konstrukcija: pregrada, paluba, vrata, obloga i stropova.

Požarni laboratorij ZAG-a obavlja i stručne studije koji se odnose na rješavanje složenih požarno-sigurnosnih problema kao što su:

 • utvrđivanje uzroka požara,
 • rješavanje konkretnih problema požarne sigurnosti u industriji.

Požarni laboratorij je ovlašten od strane Ministarstva znanosti i tehnologije Republike Slovenije za izdavanje izvješća o ispitivanju i potvrde o sukladnosti u području:

 • požarnih karakteristika građevinskih materijala i vatrootpornosti nosivih i nenosivih elemenata građevina.

Također laboratorij je ovlašten od strane Hrvatskog registra brodova za ispitivanje vatrootpornost materijala i konstrukcija u brodogradnji.

 

ZAG Ljubljana is an independent, impartial and non-profit organization, which fulfils all the requirements of the EEC Council Directive No. 89/106 regarding approval bodies which carry out the testing and attestation of conformity of construction products.

The Fire Laboratory of ZAG performs standard tests according to international, European, Slovenian and other national standards of:

 • the fire characteristics of buildings and other materials,
 • the fire resistance of loadbearing elements of building structures,
 • the fire resistance of non-loadbearing elements of building structures,
 • special elements which contribute to the fire resistance of building structures,
 • the fire resistance of doors and other closing elements,
 • the fire performance of roof coverings, the fire resistance of service installations,
 • the performance of fire extinguishers,
 • products for which fire characteristics have to be known,
 • the elements of ship structures: bulkheads, decks, doors, linings, and ceilings.

The Laboratory also carries out expert studies concerning the solving of complex fire-safety problems such as:

 • determination of the causes of fires,
 • solving specific fire-safety problems in industry.

The Laboratory has been approved by the Ministry of Science and Technology of the Republic of Slovenia to issue test reports and certificates of conformity in the field of:

 • the fire characteristics of building materials and the fire resistance of the elements of building structures.

It has also been approved by the Croatian Register of Shipping for the testing of the fire performance of materials and structures in ship-building.