Opcije pristupačnosti Pristupačnost

Znanstveno, nastavno i stručno područje "Organizacije i ekonomike građenja" razvijalo se uporedo s razvojem Građevinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. U tom se razvoju mogu razlučiti najmanje tri faze:

A) Tehnički fakultet (1947.-1956.), u čijem se sastavu nalazi i studij građevinarstva,
B) Arhitektonsko-građevinsko-geodetski fakultet (1956-1962.) i, napokon,
C) Građevinski fakultet (od 1962. do danas ) kao samostalan Fakultet Sveučilišta u Zagrebu.


Začeci područja „Organizacije i ekonomike građenja“ javljaju se već u prvoj fazi  u nastavnom predmetu «Izvođenje građenja» koji objedinjuje slijedeće nastavne sadržaje: dijelovi organizacije gradilišta, izračun troškova građenja, odabrani postupci tehnologije i planiranja građenja, te primjena građevinskih strojeva.  Nakon formiranja Građevinskog fakulteta kao samostalne institucije (od 1962. god. i dalje) ovo područje započinje intenzivan razvoj u kvantitativnom kao i u kvalitativnom pogledu. Od akademske godine 1963./64. do 1965./66. nastavlja se kontinuitet izvođenja nastave iz predmeta «Izvođenje građenja». Od akademske godine 1966./67. za smjerove (Konstrukcije, Promet  i Hidrotehnika ) uvode se dva nova predmeta «Organizacija građenja» i «Građevinski strojevi» koji zadržavaju kontinuitet izvođenja do danas. Nastavni sadržaji (poglavito vježbe) prilagođavaju se postojećim smjerovima. Znatna se pažnja posvećuje unapređenju programa te se uvodi obavljanje studentske stručne prakse koja se provodi na gradilištu u trajanju od mjesec dana.

2. Osnivanje katedre i Zavoda

U travnju 1970. godine osnovana je Katedra za organizaciju građenja, a već u listopadu 1971. godine osnovana je i posebna ustrojbena jedinica fakulteta « Zavod za organizaciju i tehnologiju građenja» koji nakon promjene imena 1981. godine u «Zavod za organizaciju i ekonomiku građenja» kontinuirano djeluje do danas. Cilj osnivanja zavoda bio je da se pored nastavne djelatnosti omogući i razvoj stručne djelatnosti.


Od akademske godine 1970./71. na građevinskom fakultetu  uveden je novi organizacijsko-tehnološki smjer (OT) koji kasnije mijenja naziv u smjer «Organizacija građenja» (OG) zadržavajući svoj kontinuitet do danas. Na smjeru su uvedeni predmeti: „Tehnologija građenja“, „ Organizacija poduzeća“, “Organizacija građenja 2“, „Metode planiranja“, „Osnove ekonomije“, „Osnove prava“, „Industrijska sociologija“ „ Industrijalizacija i montaža“, „Završni radovi“, i «Operativna istraživanja», te od ak.god. 1976./77. «Građevinska regulativa». Omogućen je multidisciplinarni pristup razvoju područja povezivanjem graditeljstva, ekonomije, sociologije, prava i primjenjene matematike.


Nakon integracije dvije više škole s fakultetom, koncem 1976. godine, u kadrovskom i prostornom smislu stekli su se uvjeti da se od akademske godine 1976./77. osnuje i poseban specijalistički studij za organizaciju i ekonomiku građenja, s ciljem da se omogući prijelaz i možebitni nastavak studija za studente koji su završili studij više spreme (VI/1. stupanj) te za studente koji su završili prve dvije godine na studiju visoke spreme (VII/1. stupanj). Studij se, nakon trinaeast godina, ukida akademske godine 1988./89. i vraća se u okvir redovnog studija Građevinskog fakulteta nakon što su postignuti temeljni ciljevi njegovog osnivanja. Na studiju je diplomiralo 730 studenata.


Sredinom 1977. godine dolazi do integracije Građevinskog fakulteta i Instituta građevinarstva Hrvatske u složenu organizaciju Građevinski institut. Time su ostvareni svi bitni materijalni, kadrovski i prostorni uvjeti za svestrani razvoj područja organizacije i ekonomike građenja. U zavodu se ravnomjerno odvija znanstveni, nastavni i stručni rad. U to vrijeme u Zavodu je zaposleno 36 djelatnika koji rade u nastavi, znanosti i na stručnim poslovima.


U listopadu 1980. godine uveden je poslijediplomski znanstveni studij iz organizacije građenja koji u kontinuitetu do danas omogućava nastavak znanstvenog usavršavanja diplomiranih inženjera iz područja organizacije građenja. U zavodu se znatno unapređuje cjelokupna djelatnost. Do sada je na poslijediplomskom studiju magistriralo 45 kandidata i steklo doktorat znanosti 22 znanstvenika.

Tijekom 1991. godine složena organizacija Građevinski institut razdvojena je na Građevinski fakultet i Institut građevinarstva Hrvatske. dolazi i do preraspodjele djelatnika. U Zavodu za organizaciju i ekonomiku građenja pri fakultetu ostaju pretežito nastavnici koji su bili nositelji predmeta i znanstveni asistenti. Zavod pri institutu preuzima glavninu ranije stručne djelatnosti. Za vrijeme njihovog rukovođenja djelatnost zavoda u visokom opsegu obuhvaća nastavnu i znanstvenu djelatnost, te u određenoj mjeri i stručnu djelatnost. Razvoj područja usmjerava se u područje menadžmenta i upravljanja projektima. Sukladno sa zakonskom regulativom veća pažnja posvećuje se zapošljavanju mladih znanstvenih novaka koji aktivno surađuju na znanstveno-istraživačkim projektima zavoda, a koji su odobreni i financirani od MZTI Republike Hrvatske.


3. Međunarodna suradnja

Veliki se napori čine na području razvoja međunarodne suradnje sa  srodnim fakultetima i zavodima kako na području bivše Jugoslavije tako i  diljem Europe i svijeta (Austrija - Graz i Wiena, Češka – Prag i Brno, Grčka- Athena, Madžarska- Budapest, Njemačka - Munich, Stutgart, Wiesbaden , Slovačka- Košice i Bratislava, Velika Britanija-Reading , Salford Manchester, Dundee, i SAD- The Pennsylvania State University). Kao rezultat organiziraju se brojni međunarodni skupovi: 1986, International Symposium on Organisation in Construction, CIB W-55 International Conference “Project Modelling and Productivity”, Dubrovnik, 1991.; 2nd East meets West International Conference “Investment Strategies and Management of Construction”, Brijuni, 1994.; CIB W-55 International Symposium, Zagreb, 1996. i 2nd SENET Coference on Project Management, Cavtat, 2002., CIB W-55  i W 65 International Symposium,Organization and Management iof Construction , Dubrovnik 2009. Kvaliteta ovakvih skupova se očituje i u dodjeli priznanja za njbolje organizirani CIB-ov kongres koje je dodjeljeno u svibnju 2010. Godine u Manchesteru.U suradnji s Ekonomskim fakultetom organizira se od ak.god. 2003./04. međunarodni poslijediplomski studij «Poslovno upravljanje u građevinarstvu» u Dubrovniku («MBA in Construction»).