Izbornik predmeta
Općenito

 Predavanja i vježbe iz predmeta Hidrotehničke melioracije 1 održavaju se u kompjuterskoj učionici 217. 

Predavanja nalaze se ovdje. (za studente, potreban AAI@EduHr korisnički račun)

Vježbe

Semestralni rad izrađuje se na računalu. Vježbe su podijeljene na Auditorne i Konstruktivne.

Vježbe se održavaju prema predviđenom rasporedu, koji se nalazi se ovdje.

Evidencija prisutnosti studenata na predavanjima i vježbama nalazi se u repozitoriju.

Podloge

Potrebne podloge za izradu rada nalaze se ovdje. (za studente, potreban AAI@EduHr korisnički račun)

Kolokviji

Datumi kolokvija dani su kako slijedi:

I. kolokvij: 16.04.2018.

II. kolokvij: 28.05.2018.

Svi potrebni podaci u svezi kolokvija: primjeri kolokvija sa prijašnjih godina, te pitanja koja dolaze na kolokvijima nalaze se u repozitoriju.

 

 


Obavijesti
HIDROTEHNIČKE MELIORACIJE 1
Šifra: 93218
ECTS: 8.0
Nositelji: doc. dr. sc. Gordon Gilja
Izvođači: Antonija Cikojević , mag. ing. aedif. - Konstrukcijske vježbe

doc. dr. sc. Gordon Gilja - Auditorne vježbe
Prijava ispita: Studomat
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Predavanja 45
Auditorne vježbe 10
Konstrukcijske vježbe 20
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
Predavanja:
1. Uvodno predavanje - sadržaj nastavnog plana i popis literature. Značenje i potreba hidrotehničkih melioracija [3]
2. Podloge za izradu planova i projekata hidromelioracijskih objekata i sustava [3]
3. Utjecaj prirodnih obilježja melioracijskih područja na razmake i ostale elemente melioracijskih kanala IV. I III. reda [3]
4. Određivanje mjerodavnog hidromodula površinske odvodnje [3]
5. Dimenzioniranje melioracijskih kanala - hidraulički i geometrijski elementi [3]
6. Hidromelioracijski objekti i sustavi površinske odvodnje. Situacijski prikaz kanalske i putne mreže s pripadajućim objektima. [3]
7. Osnovni tehničko-financijski pokazatelji izgradnje i održavanja melioracijskih kanala - sustavi površinske odvodnje [3]
8. Hidromelioracijski sustavi podzemne odvodnje - potreba i preduvjeti za njihovu izgradnju i funkcioniranje [3]
9. Osnove meliorativne pedologije - podloge za sustave podzemne odvodnje [3]
10. Određivanje razmaka drenažnih cijevi i njihovi osnovni elementi [3]
11. Određivanje hidromodula podzemne odvodnje [3]
12. Situacijski prikaz sustava podzemne odvodnje [3]
13. Utjecaj oborina i ostalih obilježja melioracijskog područja na mjerodavne elemente sustava podzemne odvodnje [3]
14. Objekti i filter materijal na sustavima podzemne odvodnje [3]
15. Hidrotehničke melioracije u Zakonu o vodama i Zakonu o financiranju vodnog gospodarstva [3]

Vježbe (auditorne i konstrukcijske):
1. Polaganje trase - Situacija kanalske i putne mreže [4]
2. Hidrološki proračuni kanalske mreže - analitički [4]
3. Hidrološki proračuni kanalske mreže - korištenjem računalnog programa HEC-HMS [4]
4. Hidraulički proračuni kanalske mreže [4]
5. Uzdužni i poprečni profili - Karakteristični poprečni profili kanala i uzdužni profili glavnih odvodnih kanala [4]
6. Podzemna odvodnja - Mreža drenskih cijevi s odgovarajućim detaljima [4]
7. Troškovnik glavnih radova [4]
8. Objekti na trasi - Dimenzioniranje crpne stanice [2]
Literatura:
 1. Kos, Z.: Hidrotehničke melioracije tla ? odvodnjavanje; Školska knjiga, Zagreb, 1989.
 2. Skupina autora, Odabrana poglavlja:
  - Knjiga 2, Podloge za hidrotehničke melioracije, 1984. (Tomić, F.)
  - Knjiga 3, Osnovna mreža površinskog odvodnjavanja, 1985. - projektiranje (Kos, Z.)
  - Knjiga 4, Detaljna mreža podzemnog odvodnjavanja, 1987. - projektiranje (Kos, Z.)
  - Knjiga 5, Građenje sustava površinske i podzemne odvodnje, 1989. (Marušić, J.)
  - Knjiga 6, Održavanje sustava površinske i podzemne odvodnje, 1991. (Marušić, J.); Društvo za odvodnjavanje i navodnjavanje Hrvatske, Zagreb.
Preporučena literatura:
 1. Skupina autora, Priručnik za hidrotehničke melioracije, III. kolo;
  - Knjiga 1, Suvremeni pristup i metode planiranja i upravljanja hidromelioracijskim sustavima, Rijeka 2003 (Ožanić, N.)
  - Knjiga 2, Elementi planiranja i upravljanja sustava za navodnjavanje, Rijeka 2005. (Ožanić, N.), Građevinski fakultet Rijeka i HHD i HDON.
2. semestar
Obavezni predmet - Redovni smjer - Hidrotehnika
Termini konzultacija: