O zavodu

Zavod za hidrotehniku Građevinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu kreira i izvodi nastavu iz hidrotehničkih predmeta na dodiplomskom studiju, poslijediplomskom studiju, te na stručnom građevinskom studiju.

Zavod je podijeljen na 3 Katedre:

U okviru temeljne hidrotehnike izučavaju se problemi vezani uz temeljne predmete, a to su hidromehanika, hidraulika, hidrologija i hidrogeologija. Područje interesa toga odjela je teorijsko i eksperimentalno izučavanje problema bilansa voda na tlu i u podzemlju, te izučavanje procesa tečenja fluida.

Vodnogospodarska hidrotehnika bavi se korištenjem vodnih snaga, regulacijama vodotoka, hidrotehničkim melioracijama, pomorskom hidrotehnikom, plovnim putevima i lukama, hidrotehničkim sustavima i hidrotehničkim građevinama. Područje interesa ovoga odjela je vezano uz korištenje kopnenih voda i mora u različite privredne svrhe, od hidroenergije, korištenja voda za navodnjavanje poljoprivrednih zemljišta, ribogojilišta, za potrebe vodnog prometa, sporta i rekreacije. Nadalje, odjel izučava probleme vezane uz zaštitu područja od štetnog djelovaja voda, bilo u vidu poplava ili erozije, kao i probleme vezane uz upravljanje vodama.

Zdravstvena hidrotehnika i okolišno inženjerstvo bavi se vodoopskrbom i odvodnjom te zaštitom okoliša s posebnim naglaskom na zaštitu voda. Područje interesa ovog odjela odnosi se na sve aspekte vodoopskrbe od zahvaćanja vode,  njezinog kondicioniranja, transporta, spremanja, do distribucije potrošačima, uključujući sustavnu analizu i smanjenje vodnih gubitaka. Odjel također izučava i problematiku odvodnje od skupljanja otpadnih i oborinskih voda, njihovog transporta kanalskim sustavima do uređaja za pročišćavanje otpadnih voda i konačnog ispusta u prijemnik. Posebno se izučavaju tehnologije pročišćavanja otpadnih voda, oblikovanje i konstrukcija uređaja za pročišćavanje otpadnih voda. Nadalje, odjel izučava probleme zaštite okoliša, od globalnih promjena u okolišu uzrokovanih antropogenim utjecajima, do mjera i postupaka zaštite okoliša. Posebno se analiziraju utjecaji zahvata na okoliš te provode analize rizika, održivog razvoja i nosivog kapaciteta okoliša.


Zavod za hidrotehniku, također se bavi znanstvenim radom u okviru tema Ministarstva znanosti i tehnologije Republike Hrvatske i u okviru znanstvene suradnje s međunarodnim i domaćim znanstvenim i stručnim institucijama.


Svojim visoko stručnim kadrom i suvremenom opremom sudjeluje u osmišljavanju rješenja i razradi najkompleksnijih stručnih hidrotehničkih zadataka, od izrade studija, idejnih rješenja pa do izrade projekata svih razina. Za potrebe investitora Zavod obavlja revizije i recenzije studijske i projektne dokumentacije.