1. Hidraulika i eksperimentalna hidraulika

1.1 ISPITIVANJA NA FIZIKALNIM MODELIMA, STUDIJE, I EKSPERTIZE

1.1.1 Studija određivanja optimalnih oblika rešetki na vodotocima i   temeljnim ispustima retencija – II faza, 2001.

1.1.2 Podmorski ispust otpadnih voda Stobreč-Brački kanal fizikalni model, 2001.

1.1.3    Studija određivanja optimalnih oblika rešetki na vodotocima i temeljnim ispustima retencija – III faza, 2001

1.1.4 Hidrauličko modelsko istraživanje zajedničkog rada podmorskih ispusta otpadnih voda grada Splita, 2002.

1.1.5 Modelsko istraživanje zaštite prometa na Masleničkom mostu od djelovanja jake bure, 2002.

1.1.6 Hidrauličko modelsko istraživanje utjecaja novog ispusta na promjenu kvalitete mora u Stobrečkom zaljevu, 2002.

1.1.7 Dopunska mjerenja na fizikalnom modelu kvalitete mora u Stobrečkom zaljevu, 2002.

1.1.8 Hidraulička analiza brzih filtara postrojenja za kondicioniranje vode Butoniga, 2002.

1.1.9 Dopunska modelska istraživanja zaštite prometa od djelovanja jake bure na Masleničkom mostu, 2002.

1.1.10 Zaštita prometa od djelovanja olujnih vjetrova na dionici Sveti Rok – Posedarje 2002.

1.1.11 Istraživanje rada podmorskog ispusta otpadnih voda kanalizacijskog sustava Kaštela-Trogir, 2002.

1.1.12 Podmorski ispust otpadnih voda Čiovo – Splitski kanal fizikalni model, 2002.

1.1.13 Studija mogućnosti zaštite od bure šireg područja Masleničkog mosta, 2003.

1.1.14 Dodatna ispitivanja mogućnosti zaštite prometa na Masleničkom mostu pomoću velikih burobrana, 2003.

1.1.15 Hidraulička modelska ispitivanja kišnog preljeva “Radnička” na GOK-Zagreb 2003.

1.1.16 Implementacija biljnih uređaja u Hrvatskoj - drugi parcijalni izvještaj o istraživanju na prototipu biljnog uređaja za pročišćavanje otpadnih voda, 2003.

1.1.17 Fizikalni model zaštite karakterističnih dijelova trase autoceste od vjetra, 2004.

1.1.18 Smjernica – preporuka za pročišćavanje otpadnih voda malih i srednjih naselja putem biljnih uređaja (godišnje izvješće), 2004.

1.1.19 Ispitivanje ispune vjetrobrana u zračnom tunelu 2004.

1.1.20 Homogenizacija uvjeta prometa na dionici autoceste Sveti Rok –Maslenica 2004.

1.1.21 Rezultati ispitivanja burobrana na probnoj dionici 2004.

1.1.22 Homogenizacija uvjeta na trasi autoceste od tunela Sveti Rok do Posedarja 2004.

1.1.23 Rezultati mjerenja strujanja na području luke Novi Vinodolski, 2004.

1.1.24 Rezultati mjerenja strujanja na području luke Sveta Fuska, 2004.

1.1.25 Numerička analiza polja strujanja za izradu studije utjecaja na okoliš (luka Novi Vinodolski), 2004.

1.1.26 Rezultati mjerenja strujanja na području luke Krk, 2004.

1.1.27 Rezultati mjerenja strujanja na području luke Njivice, 2004.

1.1.28 Istraživanja mogućnosti kombinirane zaštite prometa na Masleničkom mostu od djelovanja jake bure, 2004.

1.1.29 Smjernice – preporuke za pročišćavanje otpadnih voda malih i srednjih naselja primjenom biljnih uređaja, 2005.

1.1.30 Analiza vjetrovalne klime s idejnim rješenjem zaštite valobranom marine Frapa, 2005.

1.1.31 Smjernice – preporuke za projektiranje vjetrobrana, 2005.

1.1.32 Numerička analiza polja brzina strujanja za izradu studije utjecaja na okoliš – luka Gaženica, 2005.

1.1.33 Luka Rijeka Zagrebačka obala studija djelovanja valova na obalne građevine - inicijalna ispitivanja na fizikalnom modelu M 1:25, 2005.

1.1.34 Fizikalni model utjecaja vjetra na barijeru za zaštitu od buke, 2005.

1.1.35 Analiza vjetrovalne klime uvale Mala Stinica, 2005.

1.1.36 Numeričko modeliranje valnih deformacija u uvali “Mala Stinica”, 2005.

1.1.37 Numerički model zajedničkog rada podmorskih ispusta na području splitskog i bračkog kanala, 2006.

1.1.38 Luka Rijeka- Zagrebačka obala, modelska istraživanja utjecaja valova na vertikalnu obalu s prigušnom komorom, 2006.

1.1.39 Analiza učinkovitosti vjetrobrana Werkos WB 20.001, 2006.

1.1.40 Numerička analiza polja brzina strujanja za izradu studije utjecaja na okoliš – sportska luka Alberi, Numerički model zajedničkog rada podmorskih ispusta na području Splitskog i Bračkog kanala (numeričko modeliranje zajedničkog rada podmorskih ispusta EKO – Kaštelanski zaljev), 2006.

1.1.41 Numerički model pronosa efluenta pri radu podmorskog ispusta kanalizacijskog sustava Murter-Betina i zajedničkog rada sa podmorskim ispustom Pirovac-Tisno-Jezera za potrebe studije utjecaja na okoliš, 2006.

1.1.42 Numerički model pronosa efluenta pri radu podmorskog ispusta kanalizacijskog sustava Pirovac-Tisno-Jezera Murter-Betina i zajedničkog rada sa podmorskim ispustom Murter-Betina za potrebe studije utjecaja na okoliš, 2006.

1.1.43 Vjetrovalna klima na području trase podmorskog ispusta sustava odvodnje Bibinje-Sukošan za potrebe studije utjecaja na okoliš, 2006.

1.1.44 Analiza polja brzina strujanja za potrebe glavnog projekta (TT-terminal Zadar) , 2007.

1.1.45 Modelska ispitivanja HE Ombla, Hidrauličko modeliranje i optimiziranje druge varijante preljeva na modelu mjerila 1:30, 2007.

1.1.46 Numerička analiza polja brzina strujanja i širenja efluenta za SUO sustav javne odvodnje Nin-Privlaka, 2007.

1.1.47 Numerička analiza polja brzina strujanja i širenja efluenta za SUO sustav javne odvodnje Orebić, 2007.

1.1.48 Numerička analiza polja brzina strujanja i širenja efluenta za SUO sustav javne odvodnje Dugi Rat, 2007.

1.1.49 Numerička analiza polja brzina strujanja i širenja efluenta za SUO sustav javne odvodnje Ploče, 2007.

1.1.50 Matematičko i fizikalno modeliranje maritimnih sadržaja gradske luke Split dio II, Numerički modeli, Općenita objašnjenja, 2007.

1.1.51 Matematičko i fizikalno modeliranje maritimnih sadržaja gradske luke Split dio II, Numerički modeli, Modeliranje postojećeg stanja, 2007.

1.1.52 Matematičko i fizikalno modeliranje maritimnih sadržaja gradske luke Split dio II, Numerički modeli, Modeliranje varijantnih rješenja ZONE 1, 2007.

1.1.53 Matematičko i fizikalno modeliranje maritimnih sadržaja gradske luke Split dio II, Numerički modeli, Modeliranje varijantnih rješenja ZONA 1, 2 i 3, 2007.

1.1.54 Numerički model strujanja i pronosa efuelnta u akvatoriju Rovinja za potrebe studije utjecaja na okoliš, 2007.

1.1.55 Vjetrovalna klima i numerička analiza deformacije valova u akvatoriju lučice Komiža za potrebe SUO, 2007.

1.1.56 Hidraulički model toka podzemnih voda za potrebe projektriranja višenamjenskog kanala Dunav – Sava, 2007.

1.1.57 Analiza pronosa efluenta iz podmorskog ispusta sustava javne odvodnje Mljet, 2008.

1.1.58 Dopuna hidrauličkog modela i dopunska modelska ispitivanja evakuacijskih organa HE Ombla, 2008.

1.1.59 Studija vjetrovalnih karakteristika akvatorija grada Poreča, 2008.

1.1.60 Model propagacije poplavnog vala u slučaju loma brane Lipovečka gradna, 2008.

1.1.61 Hidraulički model evakuacijskog organa HE Ombla I-005; Hidraulički model 2. Varijante prelijevanja HE Ombla MJ. 1:18, 2008.

1.1.62 Numerički model strujanja na području luke Cres za potrebe studije utjecaja na okoliš, 2008.

1.1.63 Numerički model strujanja na području ribarske luke Komiža za potrebe studije utjecaja na okoliš, 2008.

1.1.64 Matematički model propagacije poplavnih valova usred rušenja brana retencija Jazbina, Lagvić i Pusti dol, 2009.

1.1.65 Projekt zaštite od onečišćenja voda u priobalnom području IBRD 7226/HR, Jačanje sustava za nadzor kakvoće priobalnih voda, 2009.

1.1.66 Matematički model propagacije poplavnih valova usred rušenja brana retencija Sopot, Čokot i Črnomerec, 2010.

1.1.67 Hidraulički modeli toka podzemne vode u okolini višenamjenskog kanala Dunav-Sava, 2010.

1.1.68 Matematički model propagacije poplavnih valova usred rušenja brana retencija Štefanovec II, Kustošak E i Kustošač F3, 2011.

1.1.69 Studija protočnosti starog korita rijeke Drave uz HE Varaždin, 2011.

1.1.70 Izvještaj o baždarenju mjerne prigušnice i ultrazvučnog mjerača protoka, 2011.

1.1.71 Analiza hrapavosti poliesterskih kanalica ACO Aquaduct, 2011.

1.1.72 Vjetrovalna klima za dubokovodno područje ispred lučice Kuje, 2011.

1.1.73 SUO luke nautičkog turizma Lapad, luke otvorene za javni promet Batala i proširenje ceste u more, Gruž. Analiza polja strujanja i ekološke nesreće u gruškom akvatoriju - sadašnje stanje izgrađenosti, 2011.

 

1.2 IDEJNA RJEŠENJA I IDEJNI PROJEKTI

1.2.1 Analiza stanja obalne crte općine Tar-Vabriga, 2011.

1.2.2 Grad Umag - Analiza stanja obalne crte, 2011.

1.2.3 Grad Umag - Obilazak, snimanje i analiza terena obalne crte, 2011.

1.2.4 Analiza stanja obalne crte grada Novigrada, 2011.

1.2.5 Analiza stanja obalne crte općine Brtonigla, 2011.

 

1.3 REVIZIJE PROJEKATA

1.3.1 Izvještaj o kontroli tlačnog cjevovoda crpne stanice Ravne njive – crpna stanica Kopilica, 2001.

1.3.2 Stručna revizija analize vodnog režima i nastalih promjena na rijeci Savi na dionici Dubrovčak Lijevi-Jesenice, 2011.

 

1.4 OSTALO

1.4.1 Prijedlog dopunskih kriterija zaštite podzemnih voda u visokoopterečenim vodonosnicima, 2000.