8. Opskrba vodom i odvodnja

8.1          VODOOPSKRBA

 

8.1.1      STUDIJE I EKSPERTIZE

8.1.1.1  Studija vodoopskrbe grada Novalje, 2003.

8.1.1.2  Studija potreba za poboljšanjem vodoopskrbnog sustava Općine Hum na Sutli, 2008.

8.1.1.3  Studija mogućnosti priključenja lokalnih (seoskih) vodovoda javnom vodoopskrbnom sistemu – Općina Hum na Sutli, 2008.

8.1.1.4  Studija o zaštiti izvorišta voda – Općina Hum na Sutli, 2008.

8.1.1.5  Matematički model vodoopskrbnog sustava Grada Koprivnice, 2008.

8.1.1.6  Studija vodoopskrbne mreže grada Paga - I. faza, 2009

8.1.1.7  Optimalizacija vodoopskrbnog sustava Velika Gorica, studija, 2010.

8.1.1.8  Matematički model vodoopskrbnog sustava grada Novalje, 2011.

               

8.1.2 IDEJNA RJEŠENJA I IDEJNI PROJEKTI

8.1.2.1  Idejni projekt vodovoda – Prilazna cesta sa komunalnom infrastrukturom fakultetskom dobru Veterinarskog fakulteta u Dugom Selu, 2008.

8.1.2.2  Idejni projekt vodovoda Dražica, 2008.

8.1.2.3  Idejni projekt vodovod Novalja - sjeverni ogranak, 2008.

8.1.2.4  Idejno rješenje vodoopskrbne akumulacije Komorovac, 2010.

 

8.1.3 GLAVNI PROJEKTI

8.1.3.1 Glavni projek kanalizacije Novalja - zona Čelac, 2000.

8.1.3.2 Glavni projekt kanalizacije Novalja - zona Gaj, 2002.

8.1.3.3 Glavni projekt vodovoda i kanalizacije servisno-industrijske zone u Novalji, 2002.

8.1.3.4  Glavni projekt vodovoda i kanalizacije Novalja - servisno uslužna zona Špital, 2003.

8.1.3.5  Glavni projekt vodoopskrbnog prstena sportske dvorane u Rabu, 2004.

8.1.3.6  Glavni projekt vodovoda Dražica, 2008.

8.1.3.7  Glavni projekt vodovoda – Prilazna cesta sa komunalnom infrastrukturom fakultetskom dobru Veterinarskog fakulteta u Dugom Selu, 2009.

 

8.1.4 IZVEDBENI PROJEKTI

8.1.4.1 Izvedbeni projekt kanalizacijskih kućnih priključaka kolektora "Lunjski put" u Novalji, 2000.

8.1.4.2  Izvedbeni projekt vodovoda i kanalizacije Novalja - servisno uslužna zona Špital, 2003.

 

 8.2. ODVODNJA

 

8.2.1.  STUDIJE I EKSPERTIZE

8.2.1.1  Studija o utjecajima onečišćenja vode uslijed procjeđivanja iz gnojnih i septičkih jama – Općina Hum na Sutli, 2008.

8.2.1.2  Hidraulički proračun sustava odvodnje otpadnih voda Karlovca i Duge Rese pomoću matematskog modela, 2008.

8.2.1.3  Novelacija javne odvodnje grada Đakova – Studijska analiza, 2009.

8.2.1.4  Tehnička analiza vodoopskrbe i odvodnje golf igrališta Baštijunski brig, 2009.

8.2.1.5  Elaborat zaštite okoliša za zahvat: Rekonstrukcija i izgradnja sustava javne odvodnje sanitarno-otpadnih voda Motovuna, 2010.

8.2.1.6  Novelacija matematičkog modela sustava javne odvodnje grada Osijeka - sjeverni kolektor, 2011.

8.2.1.7  Novelacija matematičkog modela sustava javne odvodnje grada Vukovara, 2011.

 

8.2.2. IDEJNA RJEŠENJA I IDEJNI PROJEKTI

8.2.2.1  Novelacija idejnog projekta odvodnog sustava otpadnih voda područja "Dvorac" Valpovo za naselja Habjanovci, Cret, Novaki, Brođanci, Bizovac, Ladimirevci, Samatovci, Satnica i Petrijevci, 2005.

8.2.2.2  Idejni projekt fekalne kanalizacije Punat, 2006.

8.2.2.3  Idejni projekt oborinske kanalizacije Punat, 2006.

8.2.2.4  Idejni projekt fekalne kanalizacije Maslenica, 2007.

8.2.2.5  Idejni projekt fekalne kanalizacije Rovanjska, 2007.

8.2.2.6  Idejno rješenje uređaja za pročišćavanje otpadnih voda naselja Ivankovo, 2008.

8.2.2.7  Idejno rješenje uređaja za pročišćavanje otpadnih voda sustava Cerna-Šiškovci, 2008.

8.2.2.8  Idejno rješenje uređaja za pročišćavanje otpadnih voda sustava Otok-Komletinci, 2008.

8.2.2.9  Idejni projekt vodovoda i kanalizacije Novalja uslužno - trgovačka zona špital, II. faza, 2009.

8.2.2.10                Idejni projekt sanitarne odvodnje zone Put Baba u Novalji, 2011.

8.2.2.11                Idejni projekt sanitarne odvodnje Ulica I. Palčića u Novalji, 2011.

8.2.2.12                Idejni projekt kanalizacije Novalja - zona Gaj, 2009.

 

8.2.3. GLAVNI I IZVEDBENI PROJEKTI

8.2.3.1  Glavni / izvedbeni projekt kanalizacije Novalja - zona Čelac, 2001.

8.2.3.2  Glavni / izvedbeni projekt kanalizacije Novalja - zona Gaj, 2002.

8.2.3.3  Glavni projekt odvodnje raskrižja DC107 i ŽC5151 u Novalji na Otoku Pagu, 2005.

8.2.3.4  Glavni / izvedbeni projekt kanalizacije Novalja - zona Gaj, 2009.

 

8.3 NADZOR

8.3.1      Konzultantske usluge na Projektu zaštite Kaštelanskog zaljeva (praćenje izrade projektne dokumentacije, izrada stručnog mišljenja, sudjelovanje u radu Povjerenstva za reviziju), 1998. - 2001.

8.3.2 Nadzor izvedbe vodovoda naselja Caska na otoku Pagu, 2001.

8.3.3 Nadzor izvedbe I. faze vodovoda servisno-industrijske zone u Novalji, 2002.

8.3.4      Stručni nadzor izvedbe kanalizacije Novalja - zona Čelac, 2002. - 2003.

8.3.5      Stručni nadzor nad izvedbom zgrade Turističke zajednice grada Novalje, 2003.

8.3.6      Stručni nadzor nad izvedbom poslovne zgrade Komunalija u Novalji, 2003. - 2004.

8.3.7      Projekt infrastrukturnih objekata za izgradnju centralnog uređaja za pročišćavanje otpadnih voda Zagreba - analiza vođenja projekta i praćenje ugovora o koncesiji, 2004.

8.3.8      Projekt pročišćavanja otpadnih voda na uslužnom području Zaprešić-Brdovec-Luka-Pušća Bistra: Analiza ponuda prema natječajnoj dokumentaciji-BOT model, 2005.

 

8.4 OSTALO

8.4.1 Odvodnja prometnica - zaštita okoliša od negativnog djelovanja, 2000.

8.4.2 Plan održavanja objekata vodoopskrbnog i kanalizacijskog sustava grada Novalje, 2001.