Opcije pristupačnosti Pristupačnost
Kolegiji i nastavnici

 

Naziv kolegija Nositelji i suradnici Opis Sem. ECTS
Obvezni

Osnove potresnog inženjerstva

Nositelji:
prof. dr. sc. Damir Lazarević,
prof. dr. sc. Marijan Herak,
doc. dr. sc. Iva Dasović,
izv. prof. dr. sc. Josip Atalić,
izv. prof. dr. sc. Marta Šavor Novak,
izv. prof. dr. sc. Mario Uroš

Suradnici:
izv. prof. dr. sc. Marija Demšić,
dr. sc. Maja Baniček


Kolegij će polaznicima omogućiti stjecanje znanja o osnovnim pojmovima iz opće i inženjerske seizmologije kako bi se razumjelo na koji način se određuje seizmički hazard i ukazalo na važnost seizmičke mikrozonacije. Predmet obrađuje i temeljne spoznaje o ponašanju konstrukcija prilikom djelovanja potresa uzimajući u obzir bitne segmente dinamike konstrukcija te se obrađuju osnovna načela proračuna konstrukcija na potresno djelovanje.

1 12
Modeliranje i proračun konstrukcija na djelovanje potresa

Nositelji:
izv. prof. dr. sc. Mario Uroš
prof. dr. sc. Mladen Meštrović,
izv. prof. dr. sc. Marija Demšić                       

Suradnici:
izv. prof. dr. sc. Josip Atalić,
izv. prof. dr. sc. Marta Šavor Novak,
dr. sc. Maja Baniček

Ovim kolegijem će se polaznicima omogućiti stjecanje specifičnih znanja i vještina o oblikovanju različitih numeričkih modela konstrukcije, definiranje uvjeta nosivosti za betonske, zidane i čelične konstrukcijske elemente, provedba linearnih i nelinearnih metoda proračuna kao i uvjeta njihove primjenjivosti.
1 12
Izborni
Rizik od potresa

Nositelji:
izv. prof. dr. sc. Josip Atalić,
izv. prof. dr. sc. Marta Šavor Novak

Suradnici:
dr. sc. Maja Baniček

Kolegij omogućuje polaznicima stjecanje znanja o osnovnim elementima rizika od potresa: potresne opasnosti, izloženosti i oštetljivosti građevina, te postupcima procjene rizika.

1 6
Tehnička regulativa za projektiranje potresne otpornosti

Nositelj:
prof. dr. sc. Mladen Meštrović

Suradnici:
izv. prof. dr. sc. Marta Šavor Novak

Predmet obrađuje bitne segmente zakonske regulative koje se odnose na potresnu otpornost građevina. Polaznicima će se kroz primjere iz prakse omogućiti uvid u sadržaj i opremu projekata i elaborata u svrhu njihove izrade i kontrole. 1 3
Procjena oštećenja zgrada nakon potresa

Nositelji:
izv. prof.dr. sc. Josip Atalić,
izv. prof. dr. sc. Mario Uroš,
izv. prof. dr. sc. Marija Demšić                       

Suradnici:
dr. sc. Maja Baniček

Osposobljavanje polaznika za pregled zgrada nakon potresa  kako bi ga proveli na siguran način te klasificirali opažena oštećenja prema odgovarajućoj metodologiji na temelju koje će moći donijeti sveukupnu ocjenu razine sigurnosti za daljnju uporabu zgrade.

1 3
Identifikacija oštećenja građevina suvremenim alatima i postupcima

Nositelj:

doc. dr. sc. Mislav Stepinac

Cilj predmeta je provesti transfer stručnih i tehničkih znanja pri korištenju visoko osjetljivih kamera u analizi seizmičke oštetljivosti prvenstveno kulturno zaštićenih urbanih jezgri, a koja je primjenjiva i pri brzoj analizi oštećenja potresno pogođenih područja. Polaznici će se osposobiti za korištenje različitih setova podataka za identifikaciju oštećenja zgrada stradalih u potresu te za identifikaciju ključnih parametara koji utječu na potresnu otpornost postojećih građevina. Polaznici će se upoznati sa suvremenim i nestandardnim alatima za detekciju i identifikaciju oštećenja te naprednoj vizualizaciji građevina putem fotogrametrije, laserskog skeniranja i slično.

1 3
Arhitektonsko-urbanistički razvoj Zagreba i okruženja

Nositelj:

prof. dr. sc. Zrinka Barišić Marenić

Predmet obrađuje arhitektonsko-urbanistički razvoj Zagreba, od povijesnih slojeva do suvremenih djela kroz niz tematskih predavanja. Ujedno, obraditi će se i arhitektonsko-urbanistički razvoj Siska, odnosno prezentirati druga značajna ostvarenja na području sjeverozapadne Hrvatske. Aktualizirati će se tematika postpotresne obnove, sa različitih aspekata kroz niz gostujućih predavanja (izv.prof.dr. Luka Korlaet -zamjenik gradonačelnika Zagreba, dr. Katarina Horvat Levaj - IPU i arh. Tihomil Matković - DAZ). 1 3
Konceptualna rješenja obnove i mjere pojačanja konstrukcija

Nositelji:
izv. prof. dr. sc. Josip Atalić,
izv. prof. dr. sc. Ana Baričević,
izv. prof. dr. sc. Mario Uroš,
prof. dr. sc. Tomislav Kišiček

Suradnici:
izv. prof. dr. sc. Marija Demšić

Predmet obrađuje oblikovanje i razradu idejnih rješenja obnove i pojačanja konstrukcija uključujući tehnologiju izvedbe.

Pozvani predavači na predmetu bit će stručnjaci iz građevinske prakse.

2 6
Povijesne građevine u seizmički aktivnim područjima

Nositelji:
prof. dr. sc. Damir Lazarević,
izv. prof. dr. sc. Josip Atalić,
prof. dr. sc. Mladen Meštrović

Suradnici:
izv. prof. dr. sc. Petra Gidak,
dr. sc. Elizabeta Šamec

Kolegij će polaznicima omogućiti stjecanje znanja o specifičnim konstrukcijskim elementima povijesnih građevina te o suvremenim postupcima popravaka i pojačanja koji uvažavaju konzervatorske smjernice. Sadržaj je kolegija usmjeren na tvorbu suvremenih numeričkih modela (od oblaka točaka do proračunskoga modela konstrukcije), na metode proračuna i na interpretaciju rezultata iz koje proizlaze smisleni načini sanacije.

2 6
Suvremene metode ispitivanja konstrukcija

Nositelji:
prof.dr.sc. Domagoj Damjanović,
izv. prof. dr. sc. Ivan Duvnjak,
izv.prof. dr.sc. Marko Bartolac,
izv. prof. dr. sc. Ana Baričević

Suradnici:
dr. sc. Joško Krolo,
dr. sc. Janko Košćak

Predmet će polaznicima omogućiti stjecanje znanja iz područja ispitivanja konstrukcija i određivanja mehaničkih svojstava materijala primjenom širokog spektra nedestruktivnih i destruktivnih suvremenih in situ i laboratorijskih metoda ispitivanja. Postizanje više razine poznavanja ponašanja konstrukcija primjenom statičkih i dinamičkih eksperimentalnih metoda.

2 6
Proračun pojačanja armiranobetonskih i zidanih konstrukcija

Nositelji: 
prof. dr. sc. Tomislav Kišiček,
doc. dr. sc. Mislav Stepinac 

Suradnici:

dr. sc. Tvrtko Renić,
Ivan Hafner, mag. ing. aedif.

Cilj kolegija je osposobiti polaznike za stjecanje teorijskih i praktičnih znanja o metodama proračuna mehaničke otpornosti i stabilnosti pojačanja elemenata ili cijelih postojećih armiranobetonskih ili zidanih konstrukcija

2 6
Seizmički proračun i ojačanje mostova

Nositelji:
izv. prof. dr. sc. Anđelko Vlašić,
prof. dr. sc. Ana Mandić Ivanković,
doc. dr. sc. Jelena Bleiziffer,
doc. dr. sc. Marija Kušter Marić

Suradnici:
dr. sc. Mladen Srbić,
dr. sc. Dominik Skokandić


Ovaj predmet će polaznicima pružiti znanja i vještine potrebne za uspješno planiranje, projektiranje i proračun mostova u seizmičkim područjima, bilo da se radi o novim građevinama ili procjeni seizmičke otpornosti i ojačanju postojećih. Naglasak je na praktičnoj primjeni suvremenih pravila za mostove – počevši od koncepta i oblikovanja konstrukcije, preko modeliranja i proračuna, do dimenzioniranja i razrade detalja. Prikazani su glavni načini ostvarivanja povoljnog seizmičkog ponašanja – seizmička izolacija, seizmička disipacija i energijska redistribucija. Posebna pozornost se kroz više predavanja posvećuje postupanju s postojećim mostovima – od provedbe pregleda, ocjene stanja, izrade programa istražnih radova, procjene seizmičke otpornosti te sustavnog prikaza i primjera mogućih mjera ojačanja.

2 6