Opcije pristupačnosti Pristupačnost
Izbornik predmeta
MEHANIKA TEKUĆINA
Šifra: 21720
ECTS: 6.0
Nositelji: prof. dr. sc. Goran Lončar
doc. dr. sc. Damjan Bujak
Izvođači: doc. dr. sc. Damjan Bujak - Laboratorijske vježbe
Tin Kulić , mag. ing. aedif. - Laboratorijske vježbe
Hana Posavčić , dr. sc. - Laboratorijske vježbe
doc. dr. sc. Kristina Potočki - Laboratorijske vježbe
Franjo Živković - Laboratorijske vježbe

doc. dr. sc. Damjan Bujak - Auditorne vježbe
Tin Kulić , mag. ing. aedif. - Auditorne vježbe
Hana Posavčić , dr. sc. - Auditorne vježbe
doc. dr. sc. Kristina Potočki - Auditorne vježbe
Prijava ispita: Studomat
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Predavanja 45
Laboratorijske vježbe 4
Auditorne vježbe 26
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
Predavanja
1. Uvod: osnovni pojmovi o tekućini, polja fizikalnih veličina, fizikalna svojstva tekućina, reološki dijagram, sile na tekućinu [3]
2. Statika tekućina: jednadžba ravnoteže (Euler) i njezino rješavanje, relativno mirovanje [3]
3. Statika tekućina: sila tlaka na površine, uzgon, plivanje i stabilnost tijela u tekućini [3]
4. Kinematika tekućina: gibanje čestica tekućine, strujnica, trajektorija, stacionarnost, jednolikost, konzervativnost, totalna derivacija brzine [3]
5. Zakon održanja polja fizikalnih veličina: zakon održanja mase (jednadžba kontinuiteta), [3]
6. Dinamika tekućine: jednadžba održanja količine gibanja, opći zakon strujanja realne tekućine (Saint-Venantova i Navier-Stokesova jednadžba) [3]
7. Jednadžba održanja kinetičke energije, Bernoullijeva jednadžba za idealnu i realnu tekućinu, laminarno strujanje, turbulentni tok, granični sloj [3]
8. Otpori strujanju, proračun lokalnih i linijskih gubitaka energije, G, T, E linije, mjerenje brzine, tlaka i protoka tekućine [3]
9. Primjena na hidrotehničke probleme: sustavi pod tlakom, pumpa, turbina [3]
10. Istjecanje: mali otvor, veliki otvor, ustava, prelijevanje: oštrobridni i preljevi praktičnog profila [3]
11. Otvoreni vodotoci: dijagram specifične energije, režimi tečenja, jednoliko strujanje [3]
12. Otvoreni vodotoci: nejednoliko strujanje, suženje i uzdignuće korita, vodni skok, nanos [3]
13. Potencijalno strujanje: jednadžbe potencijalnog strujanja, rubni uvjeti, izvor, ponor, dipol [3]
14. Strujanje podzemnih voda: procjeđivanje i Darcyjev zakon, hidrodinamička 3D teorija, tečenja, hidraulička 2D teorija, Dupuitove pretpostavke, vodozahvati [3]
15. Sile na tijelo u struji tekućine, dinamički stabilni i nestabilni oblici, modeliranje hidrodinamičkih procesa [3]

Vježbe:
1. Uvodne vježbe (auditorne) [2]
2. Hidrostatika (auditorne) [2]
3. Hidrostatika (auditorne) [2]
4. Relativno mirovanje, plivanje i stabilnost tijela (auditorne i laboratorijske) [2]
5. Zakon održanja mase, potencijalno i vrtložno strujanje, jednoliko i nejednoliko strujanje, stacionarno i nestacionarno strujanje (auditorne) [2]
6. Zakon očuvanja količine gibanja, primjeri sustava u dinamičkoj ravnoteži (auditorne) [2]
7. Zakon očuvanja kinetičke energije, Bernoullijeva jednadžba za idealnu tekućinu, energetske i piezometarske linije (auditorne) [2]
8. Bernoullijeva jednadžba za realnu tekućinu, općenito rješavanje, određivanje lokalnih i linijskih gubitaka, mjerenje protoka i brzina, vrste tečenja, , energetske i piezometarske linije (auditorne i laboratorijske) [2]
9. Bernoullijeva jednadžba za realnu tekućinu , sistemi sa cjevovodima pod tlakom, upotreba pumpi i turbina (auditorne) [2]
10. Istjecanje, oštrobridni preljevi, preljevi praktičnog profila, specifična energija vodotoka, kritična dubina, određivanje režima tečenja, kritičan pad (auditorne) [2]
11. Otvoreni vodotoci, Chezy-eva jednadžba i primjena u analitičkom i grafoanalitičkom rješavanju problema tečenja u otvorenim vodotocima (auditorne) [2]
12. Nejednoliko strujanje, vodni skok i njegova podjela, slapište, suženje ili proširenje vodotoka te uzdignuće i uleknuće dna kanala i utjecaj na oblik vodnog lica (auditorne i laboratorijske) [2]
13. Potencijalno strujanje, procjeđivanje, hidromehanička 3D i hidraulička 2D teorija, korištenje Dupuitove pretpostavke u inženjerskom rješavanju problema (auditorne) [2]
14. Strujanje podzemnih voda, galerije, zdenci sa slobodnim vodnim licem i zdenci pod tlakom, zdenci u pojedinačnom radu i u grupi, proračuni sniženja razina podzemnih voda u vodonosniku pod tlakom i sa slobodnim vodnim licem, utjecaj blizine vodotoka i vertikalnih nepropusnih granica (auditorne i laboratorijske) [2]
15. Otpor tijela, modeliranje na fizikalnim modelima (Froudeova i Reynoldsova sličnost), dimenzionalna analiza (auditorne) [2]
Ishodi učenja:
Literatura:
 1. , Jović: Osnove hidromehanike, Element, Zagreb (raspoloživo u knjižnici Građevinskog fakulteta), , , .
 2. , Fancev: Mehanika fluida, Tehnička enciklop., -sv.8 (raspoloživo u knjižnici Građevinskog fakulteta i na Katedri za temeljnu hidrotehniku u Savskoj 16), , , .
 3. , Agroskin: Hidraulika, Tehnička knjiga (dostupno u knjižnici Građevinskog fakulteta), , , .
 4. , Zdravko Virag, Mehanika fluida: odabrana poglavlja, primjeri i zadaci, FSB (dostupno u knjižnici Građevinskog fakulteta), , , .
 5. , Mrežno: (http://www.grad.unizg.hr/predmet/mehtek)
  a. skripta
  b. predavanja po tjednima nastave
  c. riješeni primjeri zadataka
  d. riješeni ispitni rokovi, , , .
Preduvjeti za:
Upis predmeta :
Odslušan : FIZIKA
Odslušan : MATEMATIKA 2

Polaganje predmeta :
Položen : FIZIKA
Položen : MATEMATIKA 2
3. semestar
Obavezni predmet - Redovni studij - Građevinarstvo
Termini konzultacija:
Obavijesti
Forum
Sortiraj prema: naslovu | vremenu zadnjeg odgovora | vremenu otvaranja teme
Naslov Odgovori Zadnji odg.
Česta pitanja