Opcije pristupačnosti Pristupačnost
Kriteriji za upis u prvu godinu sveučilišnog diplomskog studija Građevinarstvo u ak.god.2023/2024

Sveučilišni diplomski studij Građevinarstvo traje dvije godine, a upisuju se studenti u redovitom statusu. Kandidati se mogu upisati na studij temeljem dvije moguće upisne kvote.

 1. Upisne kvote za kandidate hrvatske državljane, državljane Europske unije i strane državljane koji imaju završen sveučilišni prijediplomski studij građevinarstva, srodni tehnički sveučilišni studij ili stručni studij građevinarstva pod uvjetom da ne moraju upisati više od 20 razlikovnih ECTS bodova:
 • upisna kvota za hrvatske državljane i državljane Europske unije je 200,
 • upisna kvota za strane državljane je 3.

Broj je upisnih mjesta za studente hrvatske državljane i državljane iz Europske unije po smjerovima studija sljedeći:

 • Geotehnika                                          22
 • Hidrotehnika                                        28
 • Konstrukcije                                         42
 • Materijali                                             28
 • Organizacija građenja                           32
 • Prometnice                                          24
 • Teorija i modeliranje konstrukcije           24

U slučaju da se upisuje manji broj studenata od propisane upisne kvote, upisna mjesta po smjerovima utvrđuju se u postotcima od ukupnog broja prijavljenih, odnosno: Geotehnika 11%, Hidrotehnika 14 %, Konstrukcije 21%, Materijali 14%, Organizacija građenja 16%, Prometnice 12%, Teorija i modeliranje konstrukcija 12 %. Studenti strani državljani smjer mogu upisati po izboru

Prijave za upis zaprimaju se od 12. do 26. rujna 2023. godine, u skladu s obavijesti na mrežnim stranicama Fakulteta. Prijave nakon navedenoga roka bit će odbačene. Pristupnici koji su sveučilišni prijediplomski studij završili na Sveučilištu u Zagrebu Građevinskom fakultetu za prijavu prilažu samo dokaz o uplati troškova razredbenog postupka u iznosu 56,09 EUR/400 HRK.  Ostali pristupnici za prijavu prilažu sljedeću dokumentaciju:

 • dokaz o državljanstvu (za hrvatske državljane),
 • rodni list ili zapis iz sustava e-građani,
 • presliku putne isprave ovjerene kod javnog bilježnika (za strane državljane i državljane Europske unije),
 • diplomu ili potvrdu o završenom sveučilišnom prijediplomskom studiju, odnosno diplomu stručnog studija građevinarstva ili potvrdu o završenom stručnom studiju građevinarstva,
 • rješenje o priznavanju inozemne visokoškolske kvalifikacije (samo za osobe koje su studij završile izvan Republike Hrvatske – Pristupnici koji su svoj prijediplomski studij završili na visokom učilištu izvan Republike Hrvatske moraju proći postupak priznavanja inozemne visokoškolske kvalifikacije koji se pokreće pri Sveučilištu u Zagrebu),
 • potvrdu o prijepisu ocjena s ukupnom ocjenom studija,
 • dokaz o uplati troškova razredbenog postupka u iznosu od 56,09 EUR/400,00 HRK.

Rang lista prijavljenih kandidata za upis na diplomski studij sastavlja se prema sljedećim mjerilima:

 • vrsta završenog prijediplomskog studija,
 • ukupna ocjena studija pristupnika tijekom prijediplomskog studija,
 • prijedlozi pristupnika za upis željenog smjera.

Ukupna se ocjena studija izračunava temeljem formule: zbroj pojedinačne ocjene ispita svih položenih kolegija pomnožen s njima pripadajućem broju ECTS bodova, dijeli se sa zbrojem ECTS bodova svih položenih kolegija. Pri tome se kolegiji koji se ne ocjenjuju ne uzimaju u obzir pri izračunu ukupne ocjene studija.

Rang lista formira se temeljem mjerila za upis, prvenstveno vrednujući ukupnu ocjenu studija pristupnika tijekom sveučilišnog prijediplomskog studija građevinarstva. Nakon utvrđivanja rang liste pristupnika koji su završili sveučilišni prijediplomski studij građevinarstva formira se drugi dio rang liste, pri čemu preostala mjesta popunjavaju, temeljem navedenih mjerila, pristupnici koji su završili srodni tehnički sveučilišni studij ili stručni studij građevinarstva pod uvjetom da ne moraju upisati više od 20 razlikovnih ECTS bodova. Posebna rang lista, temeljem navedenih mjerila formira se za strane državljane. Studenti strani državljani smjer mogu upisati po izboru.

Rang lista bit će objavljena najkasnije do 28. rujna 2023. godine.

Pravo za upis pristupnici stječu prema redoslijedu na rang listi do popunjena broja upisnih mjesta. 

Datum upisa na studij bit će objavljen na mrežnoj stranici zajedno s objavom rang liste. Upis na diplomski studij održavat će se uživo. Pristupnik koji ne iskoristi pravo na upis u određenom roku gubi pravo upisa.

Žalbu na postupak pristupnik može podnijeti Dekanu  Fakulteta u pisanom obliku u roku od 24 sata od objave rang liste. Odgovor na žalbu pristupnik će dobiti usmeno isti dan, a pismeno rješenje u roku od 15 dana od dana podnošenja žalbe.

Studenti plaćaju školarinu prema posebnoj odluci koju donosi Fakultetsko vijeće Sveučilišta u Zagrebu Građevinskog fakulteta, a koja će biti objavljena na mrežnoj stranici Fakulteta.

 1. Posebna kvota za državljane Ukrajine pod privremenom zaštitom u Republici Hrvatskoj:
 • 5 upisnih mjesta.

Preduvjeti za upis po posebnoj kvoti su:

 • završen sveučilišni prijediplomski studij,
 • završen srodni tehnički sveučilišni studij ili stručni studij građevinarstva pod uvjetom da ne moraju upisati više od 20 razlikovnih ECTS bodova,
 • osnovna razina znanja hrvatskog jezika.

Prijave za upis zaprimaju se od 12. do 26. rujna 2023. godine, u skladu s obavijesti na mrežnim stranicama Fakulteta. Prijave nakon navedenoga roka bit će odbačene. 

Za prijavu je potrebno priložiti sljedeću dokumentaciju:

 • potvrda o odobrenoj privremenoj zaštiti u Republici Hrvatskoj (potvrdu izdaje Ministarstvo unutarnjih poslova RH),
 • dokaz o državljanstvu pod kojim se kandidat prijavljuje (ovjerena preslika putovnice za strane državljane koji ne posjeduju OIB, svi kandidati koji posjeduju OIB ne moraju dostavljati dokaz o državljanstvu),
 • dokaz o završetku prijediplomskog studija,
 • dokaz o znanju hrvatskog jezika,
 • dokaz o postupku priznavanja inozemne kvalifikacije,
 • potvrdu s prijepisom ocjena s ukupnom ocjenom studija,
 • dokaz o promjeni prezimena u slučaju da je pristupnik od trenutka izdavanja diplome promijenio prezime,
 • dokaz o uplati troškova klasifikacijskog postupka u iznosu od 56,09 EUR/400 HRK.

Svi dokumenti koji su izdani na stranom jeziku pristupnik prilaže uz prijevod na hrvatski jezik od strane ovlaštenog sudskog tumača.

Rang lista prijavljenih kandidata za upis na diplomski studij sastavlja se prema sljedećim mjerilima:

 • vrsta završenog prijediplomskog studija,
 • ukupna ocjena studija pristupnika tijekom prijediplomskog studija,
 • prijedlozi pristupnika za upis željenog smjera.

Ukupna se ocjena studija izračunava temeljem formule: zbroj pojedinačne ocjene ispita svih položenih kolegija pomnožen s njima pripadajućem broju ECTS bodova, dijeli se sa zbrojem ECTS bodova svih položenih kolegija. Pri tome se kolegiji koji se ne ocjenjuju ne uzimaju u obzir pri izračunu ukupne ocjene studija.

Rang lista formira se temeljem mjerila za upis, prvenstveno vrednujući ukupnu ocjenu studija pristupnika tijekom sveučilišnog prijediplomskog studija građevinarstva. Nakon utvrđivanja rang liste pristupnika koji su završili sveučilišni prijediplomski studij građevinarstva formira se drugi dio rang liste, pri čemu preostala mjesta popunjavaju, temeljem navedenih mjerila, pristupnici koji su završili srodni tehnički sveučilišni studij ili stručni studij građevinarstva pod uvjetom da ne moraju upisati više od 20 razlikovnih ECTS bodova.

Rang lista bit će objavljena najkasnije do 28. rujna 2023. godine.

Pravo za upis pristupnici stječu prema redoslijedu na rang listi do popunjena broja upisnih mjesta. 

Datum upisa na studij bit će objavljen na mrežnoj stranici zajedno s objavom rang liste. Upis na diplomski studij održavat će se uživo. Pristupnik koji ne iskoristi pravo na upis u određenom roku gubi pravo upisa.

Žalbu na postupak pristupnik može podnijeti Dekanu  Fakulteta u pisanom obliku u roku od 24 sata od objave rang liste. Odgovor na žalbu pristupnik će dobiti usmeno isti dan, a pismeno rješenje u roku od 15 dana od dana podnošenja žalbe.

Studenti plaćaju školarinu prema posebnoj odluci koju donosi Fakultetsko vijeće Sveučilišta u Zagrebu Građevinskog fakulteta, a koja će biti objavljena na mrežnoj stranici Fakulteta.


Repozitorij