Opcije pristupačnosti Pristupačnost
PROGRAM DODATNIH PREPORUČENIH JEDNODNEVNIH TRENINGA

PROGRAM ZA ZAVRŠENI TRODNEVNI PREPORUČENI TRENING

Upravljanje rizicima

Uloga i važnost upravljanja rizicima u projektima. Rizik i neizvjesnost. Proces upravljanja rizicima. Metodologije upravljanja rizicima. Upravljanja rizicima tijekom životnog vijeka projekta. Tehnike za identifikaciju rizika. Analize rizika: kvantitativna analiza i kvalitativna analiza. Kategorizacija rizika. Odgovori na rizik. Registar rizika. Primjena metoda višekriterijalnog odlučivanja kod prioritizacije rizika. Odnos dionika projekta i rizika. Komunikacijski rizici među sudionicima u projektu. Primjena informacijskih tehnologija u upravljanju rizicima.

_____________________________________________________________________________________________________

Kontrola projekta u fazi izvođenja

Kontrola nad izvođenjem radova, zakoni i pravilnici. Ugovorne osnove kontrole gradnje. Struktura tima za kontrolu gradnje i odnosi unutar njega.  Kontrola dinamike izvođenja radova. Financijska kontrola. Vrednovanje izvantroškovničkih radova. Obračunske situacije, okončana situacija i obračun. Tehnički pregled i primopredaja građevine. Službena komunikacija i dokumentacija. Izbor konzultanta i elementi ugovora o tehničkom savjetovanju. Funkcija konzultanta u fazama projekta: priprema i provođenje natječaja, ugovaranje pojedinih faza izvedbe projekta. Praćenje izvedbe projekta u pogledu vremena, kvalitete i troškova. Savjetovanje investitora. Aneksi ugovora i prateća dokumentacija. Odgovornost konzultanta.

_____________________________________________________________________________________________________

Investicijska studija / Studija izvodivosti

Osnove investicijskog planiranja. Planiranje investicijskog projekta - analiza tržišta (analiza prodaje, nabave, konkurencije), tehničko-tehnološka analiza, ekonomsko-financijska analiza. Ocjena investicijskog projekta -  statična ocjena projekta (financijski pokazatelji), dinamična ocjena projekta (ekonomski tijek projekta, razdoblje povrata investicijskog ulaganja, neto sadašnja vrijednost-NPV, relativna neto sadašnja vrijednost-RNPV, interna stopa profitabilnosti-IRR, analiza osjetljivosti, društveno-ekonomska ocjena. Prikaz stvarnih investicijskih projekata. Europski trendovi.

_____________________________________________________________________________________________________

Novosti u zakonodavnom okviru kod projekata gradnje

Znanje o primjenama zadnjih inačica Zakona i Pravilnika koje se tiču tematike projekata kojima se upravlja. Uvid u osnovni zakonodavni okvir, te sve potrebne i preporučene zakonske procedure u fazama: inicijacije, realizacije i eksploatacije. Zakonodavnom okvir gradnje, prostornog uređenja, djelovanja građevinske inspekcije, komunalnog gospodarstva, stanovanja, procjena nekretnina i energetske učinkovitosti. Praktični primjeri o usklađivanju s aktualnim zakonodavnim okvirom. Europski trendovi.

______________________________________________________________________________________________________

Nabava

Osnovni pojmovi i sustav javne nabave. Sadržaj i način izrade ponude. Dostava dokaza  sposobnosti i ostalih dokumenata. Rokovi za dostavu. Pregled  i ocjena, isključenje ponuditelja i odbijanje ponude. Odluka o odabiru i poništenju. Uvid u ponude i poslovna tajna. Izvršenje ugovora o javnim radovima, ugovora o javnim uslugama i ugovora o javnoj nabavi robe. Žalbe. Ovlasti Državne komisije i bitne povrede. Poništenje ugovora o javnoj nabavi.

Što je to FIDIC. Dokumenti koje izdaje FIDIC. Primjena i prilagodba u RH. Ugovaranje građenja. Ugovaranje konzultantskih usluga. Modeli FIDIC ugovaranja: Crvena, Žuta, Srebrna i Bijela knjiga. Zakon o obveznim odnosima i FIDIC. Dodatno ugovaranje. Rješavanje sporova. Naučene lekcije iz upravljanja FIDIC ugovornom dokumentacijom.

______________________________________________________________________________________________________

Radionica za izradu Izvještaja o projektu - IPMA C, B -level

Radionica je namjenjena kandidatima koji u procesu ovjere izrađuju Izvještaj o projektu koji je sastavni dio procesa IPMA ovjere za Razinu C (nakon polaganja pisanog ispita) i Razine B. Strukturiranim pristupom, korištenjem primjera iz prakse, kandidat će dobiti potrebno znanje i vještine za samostalnu izradu Izvještaja o projektu. Kandidati će naučiti kako  strukturirati Izvještaj o projektu, odabrati bitne elemente kompetencija za izradu istog, koristiti metode i alate te kritički analizirati rezultate upravljanja projektima.

Trajanje radionice kao samostalni modul je 1 dan.