Opcije pristupačnosti Pristupačnost
Misija, vizija i strategija

Misija  (poslanje, zašto postojimo?)
 

Građevinski  fakultet Sveučilišta u Zagrebu je najstariji građevinski  fakultet u Hrvatskoj  koji  provodi sveučilišno obrazovanje na preddiplomskoj, diplomskoj i poslijediplomskoj razini u svim granama građevinarstva, kontinuirano razvija i unapređuje visoko obrazovanje, znanstvenoistraživačku djelatnost i cjeloživotno obrazovanje, te aktivno sudjeluje u razvoju struke i primjeni novih tehnologija.

 
Vizija  (čemu stremimo, što želimo postići, kako se vidimo u budućnosti?)
 • zadržati i ojačati vodeću poziciju sveučilišnog i znanstvenoistraživačkog središta u državi koje pokriva sve grane građevinarstva
 • ostvariti međunarodnu prepoznatljivost razvijajući kulturu kvalitete visokog obrazovanja i istraživačkog rada primjenom najbolje europske i svjetske prakse, poticati mobilnost  studenata i istraživača, te postati jedan od regionalnih centara izvrsnosti u pojedinim disciplinama, kao i „most suradnje“ zemalja Europske unije i regije
 • zadržati i ojačati suradnju s gospodarstvom na visokostručnim zadacima i istraživačko-razvojnim projektima, specijalističkom cjeloživotnom visokoškolskom obrazovanju, te razvoju alumni mreže za obostranu potporu i napredovanje
 • dugoročno osiguranje materijalnih, ljudskih, financijskih i prostornih resursa za unaprjeđenje istraživačkih kapaciteta fakulteta
 • povećanje znanstvene aktivnosti i prepoznatljivosti fakulteta daljnjim poticanjem sudjelovanja znanstvenika na međunarodnim i nacionalnim znanstveno-istraživačkim projektima i objavljivanjem znanstvenih radova u visokorangiranim časopisima 
 
Ciljevi  (strateški i ključni poslovni ciljevi - za ostvarivanje misije i vizije)
 • daljnje usklađivanje ishoda učenja sa zahtjevima struke i tržišta uz trajno osuvremenjivanje nastavnog procesa i sadržaja
 • povezivanje i proširivanje suradnje sa srodnim sveučilišnim ustanovama i znanstvenim institucijama ponajprije u Europskoj uniji, uz poticanje međunarodne mobilnosti studenata i istraživača
 • sudjelovanje u zajedničkim istraživačkim projektima i združenim studijima s partnerima iz zemalja EU i regije
 • osnivanje pojedinih studijskih programa na engleskom jeziku, te organiziranje cjeloživotnog i izvanstudijskog obrazovanja na engleskom jeziku
 • razvoj, osuvremenjivanje, te akreditiranje laboratorija
 • povećanje prostornih i kadrovskih kapaciteta za nastavne i istraživačke potrebe kroz rekonstrukciju građevine na lokaciji kampusa Borongaj i uspostavu Centra za istraživanje i razvoj sigurnog i održivog izgrađenog okoliša
 • daljnje povezivanje s gospodarstvom i traženje primjerenih organizacijskih formi
 • razvijanje znanstvenog i istraživačkog ozračja za omogućavanje intenzivnije suradnje na međunarodnim i nacionalnim znanstveno-istraživačkim projektima
 • povećanje kvalitete objavljenih znanstvenih radova i nagrađivanje autora najboljih znanstvenih radova objavljenih u međunarodnim časopisima s visokim faktorima odjeka
Plan rodne ravnopravnosti Sveučilišta u Zagrebu Građevinskoga fakulteta 2022. – 2026. prihvaćen je na 228. redovitoj sjednici Fakultetskoga vijeća održanoj u elektroničkom obliku od 8. do 10. veljače 2022. 
Odluku o izmjenama i dopunama teksta Misije, Vizije i Ciljeva Sveučilišta u Zagrebu Građevinskog fakulteta donijelo je Fakultetsko vijeće na 223. redovitoj sjednici, održanoj u elektroničkom obliku od 11. svibnja do 13. svibnja 2021.

Izvješće o provedbi Strategije razvoja Sveučilišta u Zagrebu Građevinskog fakulteta za razdoblje 2018.-2023. 
Izvješće o provedbi Strategije razvoja prihvaćeno je na 244. redovitoj sjednici Fakultetskog vijeća održanoj 20. ožujka 2024.

Plan provedbe strategije 2018 - 2023
Plan provedbe Strategije Sveučilišta u Zagrebu Građevinskog fakulteta za razdoblje od 2018. do 2023. godine prihvaćen je na 202. redovitoj sjednici Fakultetskog vijeća od 23.svibnja 2018.
Politika osiguravanja kvalitete Sveučilišta u Zagrebu Građevinskog fakulteta prihvaćena je na 200. redovitoj sjednici Fakultetskog vijeća održanoj 7. veljače 2018.
Strategija razvoja prihvaćena je na 199. redovitoj sjednici Fakultetskog vijeća održanoj 6. prosinca 2017.
Izvješće o provedbi Strategije razvoja prihvaćeno je na 200. redovitoj sjednici Fakultetskog vijeća održanoj 7. veljače 2018.
Strategija razvoja prihvaćena je na 155. sjednici Fakultetskog vijeća održanoj 15. veljače 2012.
Plan provedbe Strategije prihvaćen je na 156. sjednici Fakultetskog vijeća održanoj 4. travnja 2012.