Opcije pristupačnosti Pristupačnost
Zaštita osobnih podataka

Sukladno Uredbi (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46 EZ (Opća uredba o zaštiti podataka) , te sukladno Zakonu o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka, objavljuju se službeni kontakti službenika za zaštitu osobnih podataka na Sveučilištu u Zagrebu Građevinskom fakultetu: 

SVEUČILIŠTE U ZAGREBU GRAĐEVINSKI FAKULTET 
Marija Lopac Petrović, upr. iur.
Tel: 01/4636-300
mail: mlopac@grad.hr


Opća uredba o zaštiti podataka-GDPR
Zakon o provedbi opće uredbe o zaštiti podataka
Odluka o imenovanju službenika za zaštitu osobnih podataka
Pravilnik o zaštiti osobnih podataka
Obavijest o privatnosti matične ustanove u sustavu AAI@EduHr
Politika zaštite podataka
Dopuna Politike zaštite podataka