Opcije pristupačnosti Pristupačnost
Kolegij u užem sastavu

Kolegij u užem sastavu čine dekan, prodekani i tajnik Fakulteta. Sastanci Kolegija održavaju se, u pravilu jednom tjedno, u skladu sa člankom 65. Statuta Sveučilišta u Zagrebu Građevinskog fakulteta.

Dekan: prof.dr.sc. Domagoj Damjanović
Prodekanica za nastavu: izv.prof.dr.sc. Petra Gidak

Prodekanica za znanost: izv.prof.dr.sc. Ana Baričević
Prodekanica za poslovanje i razvoj: prof.dr.sc. Danijela Jurić Kaćunić
Prodekan za međunarodne odnose i suradnju: prof.dr.sc. Tomislav Kišiček
Tajnica fakulteta: Ana Protrka Čičak, dipl.iur.

Ured dekana
Telefon: +385 1 4690 810
Telefax: +385 1 4639 206 Telefax privremeno ne radi zbog preseljenja
E-mail: ured.dekana@grad.unizg.hr